K?RVEME MEKTUPLAR

  • Kirvem,Ge?enlerde bundan tam? tam?na otuz d?rt y?l ?nce ?len anam?n ?i?li?deki Ermeni Mezarl????ndaki kabrini ziyaret edip b?ylece ana-o?ul kendi aram?zda biraz sohbet, biraz da havadan sudan bahisle kar??l?kl? ?zlem gidermeye...

    Kirvem,Ge?enlerde bundan tam? tam?na otuz d?rt y?l ?nce ?len anam?n ?i?li?deki Ermeni Mezarl????ndaki kabrini ziyaret edip b?ylece ana-o?ul kendi aram?zda biraz sohbet, biraz da havadan sudan bahisle kar??l?kl? ?zlem gidermeye ?al??t?ktan sonra, onu, mezar?n?n ba?ucundaki mermer ha??n?n g?lgesinde gezinen minik kar?ncalara, uzun kuyruklar?yla ordan oraya s?r?nen kertenkelelerin yan? s?ra, daldan dala ko?u?turan bir ?ift kelebe?e teslim ederek gerisin geri mezarl?ktan ayr?ld?m.Anam Ferik?y?deki k?hne bir apartman?n nemli bodrum kat?nda hen?z ellili y?llar?n?n ba??nda kanserle dokuz ay m?cadele ettikten sonra bir gece yar?s? ??te tarafa? g???p gitmesinin ard?ndan, ondan bir daha haber alamad?k, gitti?i ?Me?hulistan? diyarlar?ndan ne bir mektup yazd?, ne de bir name!Yazmad?, yazamad? ??nk? anam?n okuma yazmas? yoktu. Ne do?du?u k?y? Heredan?da, hani bildik ba?naz nedenlerle birtak?m isimlere kar?? nedense ?resmen? alerji duyuldu?u i?in adlar?, isimleri sonradan de?i?tirilerek b?ylece edindikleri yeni nam-? di?erleriyle K?rkp?nar?da, ne k?y?n?n ba?l? oldu?u nahiyesi Piran?da, yani sonradan yakas?na ili?tirilen ad?yla Dicle?de, ne de daha sonralar? ?ocuk ya?lar?nda g?? ettikleri Diyarbekir?de mektep, medrese, kalem, defter y?z? g?rm??t?. Opera, bale, tenis gibi ?sosyetik? kelimeler onun kelime da?arc???nda ya?am? boyunca hi?bir zaman olmad?.Kerameti kendilerinden menkul kimi ?elit?lerin, ?sosyete ku?lar??n?n bulduklar? her f?rsatta kimi insanlara kendi me?replerince tepeden bak?p, yine kendi ak?llar?nca k???mseyip, horlay?p bunu da sanki kan?tlarcas?na onlara yak??t?rd?klar? ?k?yl?l?k? s?fat?yla b?y?d?. Tenis raketinden zaten bihaberken, beri yandan odun ate?inde ?s?tt??? kazanlarda k?l suyuyla, sabunla, ?ivitle y?kad??? ?ama??rlar? tahta kocaman toka?larla toka?lamay?; kalayl?, bak?r le?enlerde hamur yo?urmay?, iki senede bir hi? ?a?madan ard? ard?na ?ocuk do?urmay?, mutfakta tarhana veya ayran a?? kaynatt?ktan sonra bo? kald??? zamanlarda kimisi ayaklar?n?n alt?nda gezinip duran, kimisi yerde emekleyen veya toprak daml?, kire? badanal? evin kerpi? duvarlar? aras?na gerdi?i sal?ncakta viyaklayan ?ocuklar?na patik, y?n ?orap, kazak ?rmeyi, ?stelik b?t?n bunlar? da trahom hastal??? sonucunda ila?s?zl?ktan, doktorsuzluktan dolay? hen?z k?rpecik bir k?zken iki g?z?nden birini kaybettikten sonra, gari ?ans m?, kader mi, k?smet mi, yoksa hangi ellerin karalad???n? hen?z ??zemedi?imiz i?in ad?na ?al?n yaz?s?? deyip ge?i?tirdi?imiz o ilahi ?adalet? sonucunda geride kalan tek g?z?yle ta? avlunun bir k??esinde s?rt?n? k?t?k dolu mindere dayay?p oturdu?u yerde sessizce yap?yordu.Evet anam k?yl?yd?.Hani ba??m?z her s?k??t???nda ya da i?imize geldi?inde ?u veya bu vesilelerle orada burada sarfetti?i s?zleri birer ?ayet? misali hatmetti?imiz gibi, keza her daim izinde y?r?meyi ahdetti?imiz Atat?rk??n, k?yl?lerin bu milletin ?efendisi? olduklar?n? vurgulayan beyanat?yla, y?llar?n ard?ndan gelip dayand???m?z bu zaman diliminde ekme?ini toprakla bo?u?arak, toprakla didi?erek kazanmak i?in terleyen k?yl? taifesinden sadece biriydi??statistiklere, daha da do?rusu rakamlar?n kuru ifadelerine bak?l?rsa toplum olarak halk?m?z?n b?y?k bir ?o?unlu?u h?l? k?yl?l?k ?emberini k?ramad?klar? gibi, ayr?ca s?r?s?ne bereket ?aresizlik i?inde omuzlay?p s?rtlad?klar? yataklar?yla ?g??? yollar?n? tutup, b?ylece daha iyi imk?nlar yaratma umuduyla geldikleri b?y?k ??eher?lerde, bu kez de ?oluk ?ocuk ba?lar?n? sokacak bir ?kondu?nun r?yas?yla cebelle?ip, i?siz g??s?z varo?larda s?r?n?rken, kelimenin tam anlam?yla Dimyat?a pirince giderken evdeki ta?l? bulgurlar?n? araman?n ?tesinde, ?iki dinden avare? konumlar? itibar?yla ne k?yl?, ne de kentli olamaman?n verdi?i ?marazi? ruh haliyle iyiden iyiye yalpalay?p t?kezlerken, bu arada olmad? pilav ?evir lapaya diye diye her defas?nda b?y?k heng?melerle, pat?rt?lar, g?r?lt?ler, ihtilaller, darbeler, muht?ralar sonucunda haz?rlad???m?z anayasalar?m?zdan bir yenisini hesap?a silba?tan tezg?hlamaya ?al??t???m?z ?u g?nlerde; yolu, yordam? ne hikmetse ?lkemize bir t?rl? d??meyen kahrolas? ?u ?sosyal adalet?in yan? s?ra, keza bir t?rl? ray?na oturtamad???m?z ?sosyal bar????n g?lgesinde gari k?yl?l??e, fakirli?e paydos deyip m?reffeh bir ya?ama do?ru yelken a?ar?z in?allah?Ehh! Ne de olsa ?umut fakirin ekme?i? Kirvem!
    M?g?rdi? Margosyan
    www.evrensel.net