S?Z OLA, TORBA DOLA

 • Bir s?re ?nce yap?lan D?nya Atletizm ?ampiyonas??nda, anadan do?ma de?il sonradan olma T?rk, Elvan Abeylegesse on bin metre yar???nda d?nya ikincisi oldu?unda, gerine gerine gerece?i bir T?rk bayra?? aram??t? yana d?ne de bulamam??t?


  Bir s?re ?nce yap?lan D?nya Atletizm ?ampiyonas??nda, anadan do?ma de?il sonradan olma T?rk, Elvan Abeylegesse on bin metre yar???nda d?nya ikincisi oldu?unda, gerine gerine gerece?i bir T?rk bayra?? aram??t? yana d?ne de bulamam??t?. Bulamay?nca da g??s?n? gerememenin gerginli?ine b?r?nm??t? k?zca??z. Oysa bulsayd? bir bayrak, terli omuzlar?na at?p biraz daha ko?acakt? g?zel g?zel, ama ah o bayrak. ??te bu bayrak konusu, ?Seni d???nd?m d?n ak?am yine? diyen ?ark?n?n s?zleri gibi beni bir kez daha ve gece g?nd?z d???nd?rd? bayrak ?zerine.
  Dev?irme T?rk Elvan?? ?al??t?ran Rus ?al??t?r?c? bayra??n olmamas?n? ?st? kapal? bir bi?imde ele?tiriyordu yar?m yamalak T?rk?esi ile. Daha sonra konu?an ve T?rk oldu?u her bi?imde hemen anla??lan ilgili ya da yetkili ise pek de d?zg?n olmayan bir T?rk?e ile inand?r?c? olmayan bir a??klama yap?yor, izleyenlerin ?o?unun gitmi? olmas? nedeniyle bayrakl? dola?man?n anlams?z kalaca??n? s?yl?yordu. Bu a??klama hangi ilgi ve ne bi?im bir yetki ile yap?l?yorsa iyice anlams?z kal?yordu izleyenlerin g?z?nde. ??nk?, ilgili yetkisiz ya da yetkili ilgisiz bu a??klamay? yaparken ko?unun birincisi de, ???nc?s? de orta yerde d?n?p duruyorlard? bayraklar?yla. Elvan ise bayraks?z, sanki ??plakm?? gibi durup duruyordu ?yle ?a?k?n ve olan? biteni izliyordu. Onu ?yle g?r?nce, ?Elvan Abeylegesse ko?aca??na, ablas?yla gezse daha iyi edermi?? diye ge?irdim i?imden. Ayr?ca, yetmi? iki ulustan on binlerce ki?i ve de yetmi? iki ?lkede binlerce T?rk ekran ba??nda izliyorlard? olay?. Anla??lan a??klamada bulunan ilgili tam yetkisiz, yetkili idi ise hepten ilgisizdi.
  Medyatik medyan?n milliyet?i medyat?rleri k?z?n di?ine tak?l? kald?klar? i?in bu bayrak olay?n? hi? mi hi? ?nemsemediler. Oysa, ola?an ko?ullarda yeri g??? inletirlerdi. Bunun ?rnekleri ge?mi?te ya?anm??t?r. ?kbal pe?inde ko?an ama ikbali ko?tu?u kanalda pek iyi olmayan han?m k?z?m?z?n bu konudaki ?abalar? g?zler ?n?ndedir daha.
  Ben Elvan??n soyad?na tak?ld?m ta ba?tan beri. S?ylenmesi de, yaz?lmas? da ?ylesine zor ki. Hecelense de, harflense de zor bir ad. An?msamak da zor. Yazarken do?ru mu yazd?m acaba diye d???nmekten kendimi alam?yorum. Becerebilmi? miyim bilemiyorum. Becerememi?sem kendisinden ?z?r dilerim. Abeylegesse yerine Ad?g?zel olsaym?? soy ad? hemen an?msanacak, bir ??rp?da da yaz?l?p s?ylenecekmi?. Ad? da ger?ekten g?zel ?stelik. Ad?g?zel?in s?yleni?i de Abeylegesse?yi ?a?r??t?r?yor bana g?re. O nedenle tak?ld? kald? dilime zaten. Benze?iyorlar yani. T?rkle?tirme i?lemi niye adla s?n?rl? kalm?? anla??lmaz do?rusu. B?yle bir ?ey yap?lm?? da netekim. Yani soyad?n?n da T?rkle?tirilmesi. Da??stanl? iki g?re??i T?rk vatanda?? yap?lm?? birine Mehmet Ali ?ahin beyefendinin ?ahin?i, di?erine de Mehmet Atalay??n Atalay?? verilmi?. Demek ki oluyormu?.
  Bayrak konusundaki umursamazl??a d?nersek bunun birka? nedeni olabilir bana g?re. ?ncelikle, Elvan?dan b?yle bir ba?ar? beklenmedi?i i?in gerekli haz?rl?klar yap?lmam??, bir bayrak haz?rlama gere?i duyulmam?? olabilir. Ancak, neredeyse bakkala giderken bile bayrak ta??yacak denli ulusal duygu ve bayrak tutkusu ile y?kl? yurdum insan?n?n bo? bulunmas? da ba???lanacak bir tutum de?ildir.
  Kesinlikle k???k ya da b?y?k bir bayra?? olurdu yan?nda e?er orada olsayd?. Ama orada yoktu, dolay?s?yla bayrak da yoktu.
  Ya da b?y?k umutlarla T?rkle?tirilen Elvan birinci olur diye beklenmi?tir ama ikinci olunca bayrak ta??maya de?er bulunmam??t?r. ??nk?, Elvan yar?? sonras?nda bayrak aray??? i?inde de?il, oldu?unu bildi?i bayra??n gelmesi bekleyi?i i?inde gibiydi. Ve bekledi?i o bayrak da bir t?rl? gelmedi.
  Bir ba?ka neden de yeni h?k?metin yeni kurulmu? olmas?, bakanlar?n bakaca?? i?lerin da??l?m?n?n gecikmesi, da??t?lm?? g?revlerin yap?lmas?nda bir bo?luk olu?mu? olmas? olabilir. ?ok iyi bilinece?i gibi spordan sorumlu devlet bakanl???n?n eski bakan? Mehmet Ali ?ahin, yurt i?i ve d??? her d?zeydeki her t?r spor etkinliklerini hep yerinde olmak ?zere yak?ndan izlemi? bir h?k?met b?y???d?r. Neredeyse bu i?i bakanl???n?n asal g?revi olarak ?stlenmi?, yeni asil olan genel m?d?r vekili ile birlikte her yar??maya ve t?m kar??la?malara gerekli ?nemi ve ?zeni gerekti?i bi?imde g?stermi?tir. ?stelik de bir yorumcu gibi sporculardan daha yak?n durmu?tur mikrofonlara ve de kameralara. Ama Futbol Federasyonu ile aras?ndaki s?rt??meyi giderememi?, spordaki karga?a ve karma?ay? ?nleyememi?tir, ne gam. O ?imdi bir adalet bakan?d?r.
  Onun yerine ge?en, merkez solcu CHP?nin cumhurba?kan? aday aday? olan, ama bir t?rl? aday g?sterilmeyen Murat Ba?esgio?lu da, bakanl?k koltu?unda baya?? bir eskimi? olman?n, cumhurba?kan? da olamaman?n buruklu?uyla yeni g?revini benimsemeye istekli de?ilmi? gibi bir duru? i?indedir sanki ve sanki, ?benim ne i?im var burada? der gibidir. Bir spor bakan?, daha ?ok da ?nceki spor bakan? i?in son derece ?nemli olan D?nya Atletizm ?ampiyonas??na belki de bu nedenle kat?lamad?. Bakan d?zeyinde bir kat?l?m olsayd? bu etkinli?e, alt d?zeyde de g?ze girmek i?in 4xmaraton bir bayrak yar??? hemen ba?lard? ku?kusuz ve o bayrak da bulunurdu. Bu i?lere bakan biri olmay?nca yar?? da olmad?, bayrak da. Elvan da bayraks?z, hem de evsiz barks?z kala kald? ?yle.
  Olmas? gereken yerde olmayan bayra??n bir de olmamas? gereken yerlerde olmas? durumu var ki, o da bu bayrak yar???n?n ?teki y?z?n? olu?turmaktad?r. O y?z de bug?n buraya s??mayacak denli uzundur.
  ?st?n Y?ld?r?m
  www.evrensel.net