M??erref?in gelece?i mahkemeye kald?

Pakistan?da d?n yap?lan devlet ba?kanl??? se?imlerini beklendi?i gibi General M??erref?in kazand??? s?ylendi. Pervez M??erref ?imdi, muhaliflerin itiraz?n? g?r??en Y?ksek Mahkeme karar?n? bekliyor


Pakistan?da d?n yap?lan devlet ba?kanl??? se?imini, beklendi?i gibi Pervez M??erref?in kazand??? belirtildi. Se?imden bir g?n ?nce ilgin? geli?melere sahne olan se?imlerin ard?ndan M??erref?in, koltukta oturup oturmayaca??na ise Y?ksek Mahkeme karar verecek.
Muhaliflerin, ?M??erref?in adayl???n?n anayasaya ayk?r? oldu?u? y?n?ndeki itirazlar?n? de?erlendiren Y?ksek Mahkeme ?nceki g?nk? a??klamas?nda, ?se?im tarihinde de?i?iklik yap?lmayaca??n?? belirtse de, devam eden dava nedeniyle sonu?lar?n hemen a??klanmayaca??n? duyurmu?tu. Muhaliflerin itirazlar? 17 Ekim?de g?r???lecek.
?slamabad i?in formalite
Pakistan h?k?met yetkilileri ve devlet televizyonu, parlamento ve il meclislerinde yap?lan oylaman?n ard?ndan 1999 y?l?nda darbeyle iktidara gelmi? olan General Pervez M??erref?in devlet ba?kan? se?imini kazand???n? belirttiler.
Di?er yandan h?k?met yetkilileri, Y?ksek Mahkeme?nin se?im sonu?lar?na ili?kin karar?n?n, ?formalite? oldu?unu savundu.
Ancak ?lkedeki g?zlemciler ise mahkemenin karar?n?n se?imlerin me?rulu?u konusunda ?b?y?k bir geri at?l?m? olabilece?i konusunda uyard?.
PPP?nin boykot hesab?
Bu arada se?im arifesinde M??erref ile ABD destekli bir ?g?? payla??m?? anla?mas? yapt???n? a??klayan eski Ba?bakan Benazir Butto?nun lideri oldu?u ?Pakistan Halk Partisi?nin de se?imleri ?son dakikada? boykot etme karar? almas? dikkat ?ekti. Se?ime giren 4 aday aras?nda PPP?nin aday? Butto?nun yoklu?unda Pakistan Halk Partisi?nin vekil liderli?ini y?r?ten Mahdum Emin Fehim idi. PPP b?ylece muhalefet aday? Vecihiddin Ahmed ile di?er adaylar kar??s?nda M??erref?e ba?kanl??a giden yolu a?m?? oldu. Boykot nedeniyle parlamento ve il meclislerinden yap?lan oylamalara sadece M??erref yanl?s? partiler kat?ld?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net