Bush par?alanmaya kar??ym??!

ABD Ba?kan? George W. Bush, Dubai merkezli El Arabiya Televizyonu?na verdi?i deme?te, hi? olmad??? biri izlenimini vermeye ?al??t?. ABD y?netimi i?erisinde destek g?rmesine ra?men, Irak??n b?l?nmesine kar?? oldu?unu s?yledi


ABD Ba?kan? George W. Bush, Dubai merkezli El Arabiya Televizyonu?na verdi?i deme?te, hi? olmad??? biri izlenimini vermeye ?al??t?. ABD y?netimi i?erisinde destek g?rmesine ra?men, Irak??n b?l?nmesine kar?? oldu?unu s?yledi. ?nceki a??klamalar?nda, ?ter?rizm? ile ?slam? bir tutan ve ??slamofa?ist? diye bir kavram da t?reten Bush, ?ter?rle m?cadele?nin, M?sl?manlara ya da ?slama kar?? olmad???n? savundu.
Bush, El Arabiya Televizyonu?na yapt??? a??klamada, ABD Senatosu?nun Irak??n b?l?nmesine y?nelik ?nerisini ?k?t? bir haber? olarak nitelendiren televizyon muhabirinin d???ncesine kat?ld???n? belirtti.
Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?yi destekledi?ini de s?yleyen Bush, Maliki?ye art?k g?venmedi?i y?n?nde d??ar?da oldu?u gibi ABD?de de bir?ok s?ylenti oldu?unu belirterek, ?Onu (Maliki) destekliyoruz? diye konu?tu.
Bush a??klamas?nda, ??slam d??man?? olmad???n? belirtti. ?M?sl?manlarla benim dua etti?im tanr? ayn?? diyen Bush, ?ter?rle m?cadelenin, M?sl?manlara ya da ?slama kar?? olmad???n?? ifade etti. Irak konusunda t?m diplomatik yollar? arad???n? iddia eden Bush, Irak?? cehenneme ?eviren i?galden ?pi?manl?k? duymad???n? ifade etti ve ?Asl?nda bug?n bunun do?ru bir karar oldu?unu d???n?yorum? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
ABD Ba?kan? i?kenceyi savundu
ABD Adalet Bakanl????n?n iki sene ?nce haz?rlad??? bir belgede, ??ter?rle m?cadele?? bahanesiyle tutuklulara sorgu s?ras?nda i?kence uygulanmas?na a??k kap? b?rakt???n?n ortaya ??kmas?n?n ard?ndan ABD Ba?kan? George W. Bush, h?k?metinin uluslararas? i?kence uygulamalar?n? savundu. Bush, ?yakalama ve sorgulama metotlar?? olarak niteledi?i i?kencenin y?ntemlerinin, ?ba?ar?l? ve yasal? oldu?unu da savundu. ?Amerikan halk? bilgiyi bulmam?z? istiyor. Bu bizim i?imiz? diyen Bush, ?Amerika?ya olas? sald?r? hakk?nda bilgisi olabilecek birini buldu?umuzda, onu hemen yakalar ve sorgular?z. Ama bu h?k?met i?kence yapmaz? ifadelerini kulland?.
ABD?li New York Times gazetesi, kimliklerini a??klamad??? ABD yetkililerine dayanarak verdi?i haberde, ?2005 y?l?nda ABD Adalet Bakanl????n?n i?kenceyi me?rula?t?ran bir belge haz?rlad???n?? ortaya ??karm??t?. Belgeden, ?tutuklular?n d?v?lmesine, ba?lar?n?n suya sokulmas?na, a??r? s?cak veya so?u?a maruz b?rak?lmas?na g?z yumuldu?u? ??renilmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net