AB?nin, ?Reform Anla?mas?? haz?r

AB, Fransa ve Hollanda?daki referandumlarda reddedilen yeni anayasas?n?n bo?lu?unu doldurmak ?zere ortaya att??? ?Reform Anla?mas?? tasla??n? a??klad?.
AB D?nem Ba?kan? Portekiz?in d?zenledi?i H?k?metleraras? Konferans?ta bi?imlenen yeni tasla??n, AB devlet ve h?k?met ba?kanlar?n?n 18-19 Ekim tarihlerindeki Lizbon Zirvesi?nde onaylanmas? bekleniyor


AB, Fransa ve Hollanda?daki referandumlarda reddedilen yeni anayasas?n?n bo?lu?unu doldurmak ?zere ortaya att??? ?Reform Anla?mas?? tasla??n? a??klad?.
AB D?nem Ba?kan? Portekiz?in d?zenledi?i H?k?metleraras? Konferans?ta bi?imlenen yeni tasla??n, AB devlet ve h?k?met ba?kanlar?n?n 18-19 Ekim tarihlerindeki Lizbon Zirvesi?nde onaylanmas? bekleniyor. AB Komisyonu Ba?kan? Jose Manuel Barroso yapt??? a??klamada, Almanya d?nem ba?kanl???n?n haziran zirvesinde temel unsurlar? ?zerinde ?uzla?ma? sa?lanan Reform Anla?mas??n?n d?n bir metin durumuna getirildi?ini belirterek, tasla??n ?dengeli bir ??z?m? temsil etti?ini? savundu.
?D?? politikada tekseslilik?
AB?de, Fransa ve Hollanda?daki referandumlarla 2005 y?l?nda ba?layan anayasa krizini sona erdirmesi umulan Reform Anla?mas??nda, ?d?? politikada tekseslilik i?in AB D??i?leri ve G?venlik Politikas? Y?ksek Temsilcisi? atanmas? ?ng?r?l?yor. ?ift ba?l? yap?da s?ren d?? politikan?n tek elden y?r?t?lmesinin sa?lamas? isteniyor. D?n???ml? ba?kanl?k sistemini kald?ran yeni anla?mayla birlikte getirilen daimi AB Ba?kan?, 2.5 y?ll?k d?nemler i?in atanacak ve AB zirvelerine ba?kanl?k edecek.
?kili ?o?unluk sistemi
Yeni AB Reform Anla?mas??yla getirilen ?ikili ?o?unluk sistemi? olarak adland?r?lan nitelikli oylama y?ntemi, ?ye ?lkelerin, karar alabilmeleri i?in ?lke say?s? dikkate al?nd???nda y?zde 55 ve ?lke n?fuslar? dikkate al?nd???nda y?zde 65 destek sa?lamalar?n? gerekli k?l?yor.
Yeni AB Reform Anla?mas? ayr?ca, ?ye ?lkelerin ulusal meclislerine, AB Komisyonu?nun haz?rlad??? yasa tasar?lar?n? yeniden incelenmek ?zere geri g?nderme yetkisi veriyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net