Esnek istihdam? AB de dayatt?

TMMOB?un d?zenledi?i ?AB S?reci Kar??s?nda Emek? sempozyumunun ????i S?n?f?? ba?l?kl? tart??ma b?l?m?nde, T?rkiye?de ta?eronla?t?rma ve esnek ?al??man?n i??i haklar?na verdi?i zararlar tart???ld?


TMMOB?un d?zenledi?i ?AB S?reci Kar??s?nda Emek? sempozyumunun ????i S?n?f?? ba?l?kl? tart??ma b?l?m?nde, T?rkiye?de ta?eronla?t?rma ve esnek ?al??man?n i??i haklar?na verdi?i zararlar tart???ld?. Konu?mac?lar ta?eronla?t?rman?n, ihale a?amas?nda i??i haklar?n? belirledi?ini ve toplus?zle?me, sendikala?man?n ?n?n?n kesildi?ini bildirdiler.
Prof. Dr. Y?ksel Akkaya?n?n oturum ba?kanl???n? y?r?tt??? b?l?mde, Do?. Dr. Ahmet Alpay Dikmen, D?SK Genel ?? Koordinat?r? Serhat Saliho?lu, T?rk-?? Ara?t?rma Uzman? Nam?k Tan birer sunum yapt?. Do?. Dr. Ahmet Alpay Dikmen, AB ?yelik s?recinde T?rkiye?nin AB?nin ?ok uluslu ?irketleri taraf?ndan s?k??t?r?ld???n? belirterek, T?rkiye?ye toplam kalite y?netimi ve ta?eronla?t?rman?n dayat?ld???n?n alt?n? ?izdi. K?resel ?retim sistemlerinin dev fabrikalar?n milyonlarca par?aya b?l?nerek d?nyaya sa??ld???n? ve i??ilere y?k?m ya?at?ld???n? kaydeden Dikmen, ?irketlerin ucuz i?g?c? buldu?u ?lkelere ?retimi kayd?rd?klar?n? ifade etti. Sermayenin s?n?rs?z dola??m?na kar?? emek?ilere s?n?rlar?n kapal? oldu?unu vurgulayan Dikmen, ?K?reselle?me eme?i hapsetmek ?zerinden ?ekillenir? diye konu?tu. ?ok uluslu ?irketlerin fabrikalar? olmad???n?, gelir da??l?m?ndaki u?urumu art?r?c? rol oynad?klar?n? dile getiren Dikmen, geli?mi? ?lkelerin paradan daha ?ok para kazand?klar?n? aktard?. Dikmen, sistemin daha ucuza ayn? i?i yapacak kitleler yaratt???n?n alt?n? ?izerek, g?venceli istihdam modelinin ortadan kald?r?ld???n?, yerine ta?eronla?t?rman?n getirilerek k?lelik sisteminin yarat?ld???na dikkat ?ekti.
?halelerin ?artlar?
D?SK Genel-?? Koordinat?r? Serhat Saliho?lu, kamu hizmetlerinin ta?eron ve yetkili kurum aras?nda yap?lan ihaleyle verildi?ini, ihalede yazan ?artlara i??ilerin itiraz edemediklerini s?yledi. Saliho?lu, ?cretlerin ?nceden belirlendi?ini, sendikala?man?n ?n?n?n kapat?ld???na at?fta bulunarak, sendika hakk?, toplus?zle?me gibi haklar?n ihalelerde yok say?ld???n? kaydetti. AKP?nin 2003?te iktidar olmas?yla birlikte, kamu hizmetlerinin ihale yoluyla ta?eronlara verilmesinin AB m?ktesebat? olarak i??ilerin kar??s?na ??kar?ld???n? aktaran Saliho?lu, toplam b?t?e i?inde kamu ihalelerinin y?zde 13?l?k bir paya sahip oldu?unun alt?n? ?izdi. Art???n i?yerlerinden sendikal ?rg?tl?l???n tasfiyesi anlam?na geldi?ini belirten Saliho?lu, en ?ok belediyelerin kendi yapmalar? gereken hizmetleri sat?n alma yoluna gitti?ine de?indi.
T?rk-?? Uzman? Nam?k Tan ise, 2004?te yasala?an 4857 ?? Kanunu?na kar?? ??kamad?klar?n?, fabrikat?rlerin i?yerini kapatarak ba?ka bir ?lkeye ta??makla sendikac?lar? tehdit etti?ini ifade etti. Toplus?zle?meyi de engelleyecek d?zenlemelere imza at?ld???n? dile getiren Tan, ge?ici, mevsimlik, k?sa s?reli gibi esnek istihdam modelleriyle k?dem ve ihbar tazminatlar?n?n ortadan kald?r?ld???n?, esnek ?al??anlar?n emekli olmas?n?n m?mk?n olmad???n? vurgulad?.
Profes?r Y?ksel Akkaya Mersin?deki bir toplant?larda i??ilerin 4857 say?l? Yasa?y? duyduklar?nda inanmad?klar?n?, ?Devletin biz d??man? m?y?z, bize bunu niye yaps?n? dediklerini aktard?. ???ilerin ?d??man? olduklar?n? anlad?klar?n? belirten Akkaya, yasan?n olmadan da uyguland???n?, yaln?zca patronlar?n huzurlu uyumak istedikleri i?in yasaya gereksinim duyduklar?n? s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
?retici k?yl?n?n tasfiyesi...
Sempozyumun ?K?yl?l???n Direni?i? ba?l?kl? oturumunda da d?nya ?ap?nda ?retici k?yl?l???n yok edilmek istendi?ine dikkat ?ekildi. Prof. Dr. Cevat Geray??n y?netti?i oturumda konu?an Ziraat M?hendisleri Odas? Ba?kan? G?khan G?nayd?n, Samir Amin?in ?3 milyon kapitalist ?ift?i 30 milyon k???k ?reticiyi tasfiye edecek? s?zlerine at?fta bulunarak, Amin?in s?zlerinin do?rulanmas? halinde T?rkiye?de k???k ?retici kalmayaca??n? s?yledi. G?nayd?n kapitalizmin, tar?m ?r?nlerinin d??a a??lmas?, ?reticiye deste?in kesilmesi ve topra??n metala?mas?n?n hedefledi?ini belirterek, tar?m ?r?nlerinin d??a a??lmas?n?n ger?ekle?ti?ini, ancak ?reticiye verilen deste?in hen?z kesilmedi?ini kaydetti.
Do?. Dr. B?lent G?l?ubuk ise ?zellikle mevsimlik tar?m i??ilerinin sa?l?ks?z ko?ullarda ?al??maya zorland?klar?n? ifade etti. Kamyonlarla ve trakt?rlerle tar?m i??ilerinin yolculuk yapt???n? ve hayatlar?n? kaybettiklerine de?inen G?l?ubuk, s?rekli yer de?i?tirdi?i i?in tar?m i??ilerinin demokratik hayata kat?lmalar?n?n da m?mk?n olamad???n? aktard?.
Brezilya Topraks?zlar Hareketi Temsilcisi (MST) Joao Paulo Chaves de Topraks?zlar Hareketi?nin DT?, IMF ve BM tar?m kurulu?lar?na kar?? uluslararas? dayan??may? nas?l b?y?t?lebilece?ini tart??t???n? s?yledi. Yerel kitle ?rg?tlenmelerinin ?nemine i?aret eden Chaves, yerel ?rg?tlenmelerin uluslararas? d?zeyde kampanyalar d?zenlenerek hareketin b?y?t?lmesi gerekti?inin alt?n? ?izdi. Chaves, Brezilya?da maden arama yasalar?na, K?ba?ya uygulanan ambargoya ve ?lkedeki ABD ?slerinin kald?r?lmas?na kar?? kampanyalar?n?n s?rd???n? s?zlerine ekledi. Konu?mas?n?n ard?ndan MST bayra??n? G?khan G?nayd?n?a hediye eden Chaves, T?rkiyeli ?reticileri uluslararas? dayan??may? b?y?tmeye ?a??rd?.
www.evrensel.net