Patronlar kurun geldi?i noktadan rahats?z

Dalgal? kur politikas? uygulan?rken, yo?un s?cak para giri?lerinin d?viz arz?n? art?rarak d?vizi a??r? ucuzlatmas? s?recinde gelinen a?ama, ihracat yapanlar ba?ta olmak ?zere t?m sanayicileri tepki verme noktas?na getirdi


Dalgal? kur politikas? uygulan?rken, yo?un s?cak para giri?lerinin d?viz arz?n? art?rarak d?vizi a??r? ucuzlatmas? s?recinde gelinen a?ama, ihracat yapanlar ba?ta olmak ?zere t?m sanayicileri tepki verme noktas?na getirdi.
T?rkiye Odalar ve Borsalar Birli?i (TOBB) Ba?kan? Rifat Hisarc?kl?o?lu, kurun geldi?i noktadan dolay? ??ok rahats?z? olduklar?n? belirtirken, gidi?ata el koymak i?in harekete ge?eceklerinin i?aretini verdi. Hisarc?kl?o?lu, eski ve yeni Merkez Bankas? ve Hazine y?neticileri, uzmanlar, ilgili kurum ve kurulu?lar ile i? d?nyas?n?n temsilcilerini bir araya getirerek, d?viz politikas? konusunda bir ?beyin f?rt?nas?? yapacaklar?n? a??klad?. Hisarc?kl?o?lu, T?rk-Alman Sanayi ve Ticaret Odas? (TATSO) Genel Kurulu ve ?e?itli temaslar i?in 220 ki?ilik bir heyetle ger?ekle?tirdi?i Almanya gezisi d?n???, ekonomi ve siyasi geli?melerle ilgili gazetecilere a??klamalarda bulundu. Kur politikas?n? ele?tiren Hisarc?kl?o?lu, dolar kurunun 1.2 YTL?nin alt?na indi?i gelinen a?amada, ihracat??lar ba?ta olmak ?zere t?m ?yelerinin ?ikayet?i ve zor durumda oldu?unu a??klad?. Hisarc?kl?o?lu, ?Kur politikas?ndan b?t?n Anadolu, ?zellikle ihracat yapan arkada?lar?m?z?n rahats?zl??? var. D?vizin geldi?i noktadan ?ok rahats?z?z? diye konu?tu.
Di?er yandan faizin bu kadar y?ksek olmas?n?n da bir di?er rahats?zl?k kayna?? oldu?unu ifade eden Hisarc?kl?o?lu, ?B?t?n sanayicilerde ?ikayet var. ??nk? d?vizin geldi?i noktada arkada?lar zor ihracat yap?yor. Faizlerden dolay? i?erdeki t?ketim de k?s?l?yor? dedi.
Sanayici ithalata ba??ml?
Hisarc?kl?o?lu, T?rk sanayicisinin rekabet g?c?n? art?rmak gerekti?ini belirtirken, sanayinin ihracat yapabilmek i?in ithal ara mal?na ba??ml? hale geldi?ine i?aret etti. Bu nedenle, YTL?nin a??r? de?erlenmesine yol a?an dalgal? kur politikas?n?n g?zden ge?irilmesi gerekti?ini ifade eden Hisarc?kl?o?lu, bu politikan?n devam?nda ?srar edilecekse de sanayiciye rahatlatacak ba?ka mekanizmalar?n devreye girmesi gerekti?ini anlatt?. Hisarc?kl?o?lu, ?Dalgal? kur devam edecekse, o zaman sanayicinin ?zerindeki y?kleri indirin; i??ilik, vergi, enerji maliyetlerini d???r?n. Ama esas hakiki ??z?m bir an ?nce yap?lmas? gereken, yeni bir sanayi stratejisidir? dedi. Yeni stratejide, ?Neyi, nerede ?retelim? Hangi ?lkelere satal?m?? gibi sorular?n yan?t?n?n belirlenmesi gerekti?ini anlatan Hisarc?kl?o?lu, ?ncelikle bir ?sanayi envanteri?ne ihtiya? oldu?unu belirtti. Hisarc?kl?o?lu, b?lgesel ve sekt?rel te?viklere ge?ilmesi gerekti?ine de i?aret ederek, ?Bu olmadan cari a???? azaltmak m?mk?n de?il? dedi.
Bu arada Hisarc?kl?o?lu, h?k?metin g?ndeminde bulunan sosyal g?venlik priminin pay?n?n 5 puan d???r?lmesi uygulamas?n?n i?verenlerin y?k?n? azaltmayaca??n? ifade etti. (Ankara/ANKA)
M?S?AD: Kur sanc?s? giderilsin
M?stakil Sanayici ve ??adamlar? Derne?i (M?S?AD) Makine ve Otomotiv Sekt?r Kurulu Ba?kan? Onur Soysal, ?A??r? de?erli YTL?ye ?nlem al?nmazsa otomotivde rekabet kaybolur ve i?sizlik artabilir? uyar?s?nda bulundu.
Soysal, yapt??? a??klamada, otomotiv sekt?r?n?n sorunlar ya?ad???n? ve bu sorunlar?n ??z?m? i?in h?k?metin acil olarak m?dahalelerde bulunmas? gerekti?ine dikkat ?ekti. ?hracat?n dinamosu olan otomotiv sekt?r?n?n y?l sonu hedefinin 17 milyar dolar oldu?unu vurgulayan Soysal, gereken tedbirlerin al?nmamas? halinde 2008?den itibaren T?rk otomotivinin duraksama d?nemine girebilece?i ?ng?r?s?nde bulundu.
Soysal, ithal ara?lar?n i? pazar talebinin y?zde 68?ini kar??layacak kadar artmas? da sekt?r?n adeta kanseri oldu?una i?aret ederek, Uzakdo?u ?lkelerinde ?retilen ara?lar?n ?lke otomotiv sekt?r? i?in bir tehdit olu?turdu?unu, ?n?m?zdeki aylarda T?rkiye yollar?na ??kacak olan bu ara?lar?n sat???n?n h?k?met taraf?ndan yasaklanmas?n? istedi. Soysal, ?Sekt?rde AB standartlar?na uyum sanc?s? ya?an?rken, bu standartlara hi? uymayan ?lkelerin mallar?na AB g?mr?klerinin a??lmas? haks?z rekabet olu?turmaktad?r? dedi
www.evrensel.net