Fotoğraf: Evrensel

SADEDE GELEL?M

 • ABD ?ran?a kar?? asker? harek?ta haz?rlanmaktad?r. Fransa cumhurba?kan?n?n ?ran?a kar?? sald?rgan a??klamalar yapmas? bu sald?r? ihtimalini art?rd?.
  ABD kendi kamuoyunu bu sald?r?ya haz?rlamaktad?r


  ABD ?ran?a kar?? asker? harek?ta haz?rlanmaktad?r. Fransa cumhurba?kan?n?n ?ran?a kar?? sald?rgan a??klamalar yapmas? bu sald?r? ihtimalini art?rd?.
  ABD kendi kamuoyunu bu sald?r?ya haz?rlamaktad?r. ABD?de h?k?met ve bas?n, ?ran ?sl?m Cumhuriyetini tedhi??ileri destekleyen, kendi n?kleer sil?h?n? geli?tirmeye ?al??an tehlikeli bir rejim olarak tasvir etmektedir. ABD meclisi, ?ran Devrim Muhaf?z? Te?kil?t?n? ter?rist il?n etmi?tir. Cumhurba?kan? Ahmedinecad karanl?k bir diktat?r olarak tan?t?lmaktad?r.
  ?ran??n Afganistan?da Taliban?la aras? iyi olmad???ndan genellikle NATO i?galini desteklemi?tir. ?ran??n Irak?taki menfaati de istikrardan yanad?r: Ba?dat?taki kukla rejimle temas etmektedir. ?ran??n L?bnan?da Hizbullah?a verdi?i destek, ?lkesini savunan ve halk?n bir k?sm?n? temsil eden bir ?rg?te verdi?i bir destektir. ?ran??n Hizbullah?a verdi?i destek ba?ka ?lkenin i? i?lerine kar??mak ise, ABD?nin Ba?dat rejimiyle ili?kisi nedir? T?rkiye?nin Irak T?rkmen Cephesi ile ili?kisi nedir?
  ?ran??n n?kleer sil?h hevesleri olabilir. Ancak uzmanlar ?ran??n uzun s?re n?kleer sil?h yapabilece?ine ihtimal vermemektedir.
  Ahmedinecad, Nazilerin Yahudi soyk?r?m?n?n ink?r? gibi birka? sa?ma sapan s?z s?yleyince ABD bas?n?n?n hedef tahtas? oldu. ABD?nin Ahmedinecad?? ?nemli ve tehlikeli bir has?m gibi g?stermesi abestir. Ahmedinecad ?ran ordusunun ba?komutan? de?ildir; d?? siyasetini de belirlememektedir. Diktat?r de de?ildir; se?imle g?reve gelmi? bir cumhurba?kan?d?r.
  ABD siyas? ?effafl???n ve ifade ?zg?rl???n?n kalesi olarak tan?t?lmakta ve bilinmektedir. Ger?ekte ABD, kamunun siyaset?iler ve bas?n yay?n organlar? taraf?ndan devaml? yan?lt?ld??? ve aldat?ld??? bir ?lkedir. Kamu oyu anketlerinin sonu?lar? h?k?metin politikas?na ters d???nce bunlar yay?nlanmay?p gizlenmektedir.
  ABD?nin d?? siyasetinde ?Yahudi lobisi? denilen ?rg?tler ?ok etkilidir. Bu ?rg?tler ABD?de ?srail?in en ufak bir ele?tirisine dahi tahamm?l etmemekte, ve ele?tirenleri para ve n?fuzlar?n? kullanarak susturmaktad?r. Yahudi lobisi ABD?nin d?? siyasetini ?srail?in siyasetine (veya ?srail?in menfaatlerine) tabi k?lmaktad?r. Bu ?rg?tler ABD?nin Irak?? istil? etme karar?nda ?nemli rol oynam??t?r. Ve ?ran?a ABD sald?r?s? da b?y?k ?l??de ?srail?in ve bu lobinin faaliyetlerinin eseri olacakt?r. Baz? Amerikal?lar, Yahudi lobisinin ABD devletini ABD?nin menfaatine olmayan i?lere s?r?kledi?ini ?ne s?rmekte, bundan yak?nmaktad?r. Irak istil?s?n? ?rnek g?stermektedirler. Ancak b?yle d???nen Amerikal?lar bas?na h?kim de?ildir.
  Bu sebeple ABD?nin ?ran?a sald?rmas? ne kadar ak?l d??? g?r?nse de ABD?nin bu ak?l d??? maceraya s?r?klenmesi maalesef pek?l? m?mk?nd?r.
  ABD Irak?a k?l?c?n? ?ekti?inde, T?rkiye?de ne olur? Acaba h?k?met bu ihtimale kar?? haz?rlanmakta m?d?r? Ge?mi? burjuva iktidarlar?n?n Irak??n istil?s?ndan ?nce yapt?klar?na bak?l?r ise, AKP iktidar? sava?? ?nlemek i?in ?ranl?lara -aman uluslar aras? toplumun (yani emperyalistlerin) tersine gitmeyin, b?y?k devletlerle ?eki?meyin telkinini yapmaktan ba?ka bir ?ey yapmaz. ABD, ?ran?a sald?r?da ?ncirlik ?ss?n? lojistik i?in kullanmak isterse AKP?nin zor kararlar verme?e mecbur kalaca?? bellidir.
  Bu gibi konularda AKP iktidar?n?n ABD?nin taleplerini tatmin etmesi, burjuva bas?n?n?n ve televizyonlar?n?n T?rkiye kamu oyunu ne ?l??de buland?rmay? ba?ard???na ba?l? olacakt?r. B?yle bir ortamda Kem?listlerin, ?sl?m Cumhuriyetini Atat?rk ?nk?laplar?n?n antitezi olarak g?stererek d??manl?k yaymaya ?al??mas? kimseyi ?a??rtmaz. AKP de muhtemelen ABD ve AB?den, yani emperyalist merkezlerden ?ran hakk?nda yay?lan yalan propaganday? tekrarlayacakt?r.
  Bu ihtimallere kar?? T?rkiye?de bar??, emek ve demokrasi g??lerinin uyan?k davranmas? gerekir. ?ran, gelir da??l?m? ?ok bozuk, i??ilerin ezildi?i bir s?n?f toplumudur. Ancak ABD?nin ve AB?nin ?ranl? emek?ilere demokrasi, insan haklar? ve ?zg?rl?k sa?layaca?? yalan?n? yutmamak gerekir.
  Bu arada T?rkiye halk? ile kom?u ?lke halklar? aras?nda insan? k?pr?ler kurmaya ?abalayan, Mehmet Bek?ro?lu, Ayd?n ?ubuk?u, Nuray Mert, Hayri K?rba?o?lu, ?lhami G?ler ve daha bir?ok ayd?n?n ba??n? ?ekti?i Do?u Konferans? gibi anti-emperyalist hareketlerin ?nemi de ortadad?r. Bu heyet, T?rkiye kamu oyunu b?lgemizin sorunlar? hakk?nda bilgilendirmek ve sorunlar?n? tart??mak i?in do?udan diye bir dergi yay?mlamaya ba?lad?. Bu dergi kom?u ?lkelere ve ortak ge?mi?imize Bat?dan de?il, Anadolu?dan bakan bir pencere olmaya ?al???rken; emperyalizmin ve i?birlik?ilerinin yan?ltma faaliyetine kar?? toplumu do?ru bilgilendirme ?abas?na omuz vermektedir.
  ABD-?ran sava?? olursa, Irak??n istil?s?na benzemez. Temennimiz ABD?de bunu anlayan siyaset?ilerin s?z?n?n ge?mesidir. Bizde ise hem insan? a??dan, hem de gelecekte kom?ular?m?zla ili?kilerimiz bak?m?ndan kom?u halklara kar?? b?lge d???ndan gelen sald?r?larda emperyalistlerle i?birli?i yapmaya raz? olanlara kar?? m?cadeleyi art?rmak gerekmektedir.
  Cem Somel
  www.evrensel.net