Anayasa tasla??nda ciddi tuzaklar var

DTP Milletvekili Hasip Kaplan, ya?anan t?rban tart??malar?n?n anayasa tasla??ndaki bir?ok maddenin tart???lmas?n? engelledi?ini, taslakta MGK?n?n korunmas?ndan d???nce ?zg?rl???n?n ve yarg? ba??ms?zl???n?n yok edilmesine kadar bir dizi tuza??n oldu?unu s?yledi


DTP Milletvekili Hasip Kaplan, ya?anan t?rban tart??malar?n?n anayasa tasla??ndaki bir?ok maddenin tart???lmas?n? engelledi?ini, taslakta MGK?n?n korunmas?ndan d???nce ?zg?rl???n?n ve yarg? ba??ms?zl???n?n yok edilmesine kadar bir dizi tuza??n oldu?unu s?yledi.
?niversite ??retim ?yeleri Derne?i ile 78?liler Giri?imi, ?Nas?l Bir Anayasa ?stiyoruz? isimli panel d?zenledi. ?stanbul Bilgi ?niversitesi?nde d?n d?zenlenen panelin ilk oturumu, ?T?rkiye Cumhuriyetinin Kurulu? Felsefesi ve Rejimin Temel Kabulleri? ba?l??? ile yap?ld?. Prof. Dr. Aysel ?elikel?in oturum ba?kanl???n? yapt??? oturuma konu?mac? olarak Y?ld?z Teknik ?niversitesi?nden Prof. Dr. Haldun G?lalp ve Galatasaray ?niversitesi?nden Prof. Dr. Ahmet ?nsel kat?ld?. T?rkiye Cumhuriyeti?nin kurulu?unda dinin ?nemli bir rol oynad???n? s?yleyen Prof. G?lalp, ?T?rkiye?de ulusal kimli?in temelinde ?slamiyet vard?r? dedi. G?lalp, Osmanl?n?n y?k?lmas?ndan sonra T?rkiye Cumhuriyeti?nin kurulu?unda Alevilik ya da ?slamiyet d???ndaki dinlerin kabul edilmedi?ini s?yledi.
Emredici ideoloji olmamal?
Prof. Dr. Ahmet ?nsel ise Osmanl?n?n y?k?lmas?ndan sonra T?rkiye?nin ?me?ruti monar?iden monar?ik cumhuriyete ge?ti?ini? s?yledi. Ulusal devletin, gayrim?slimlerin elindeki mallar?n M?sl?manlara transferini ger?ekle?tirdi?ini belirten ?nsel, bug?n de anayasayla e?itlik ilkesinin uyguland???n?, ancak ?zg?rl?k ilkesinin uygulanmad???n? ifade etti. Diyanet ??leri Ba?kanl????n?n kurulu?unun tam tersi bir noktada olmas?na ra?men g?n?m?zde bir misyonerlik kurumu oldu?unu ifade eden ?nsel, 1980?lerden sonra Diyanet?in T?rk ?slam sentezini yayman?n merkezinde yer ald???n? s?yledi. Anayasan?n ideolojisiz olmas? teklifini bilgisizlik olarak de?erlendiren ?nsel, ?Anayasan?n ideolojisiz olmas? de?il emredici ideolojisiz olmas? gerekir. Anayasa e?itlik ideolojisi ve ?zg?rl?k ideolojisiyle haz?rlanmal?d?r? diye konu?tu. G?lalp ve ?nsel?in sunumlar?n?n ard?ndan aralar?nda ?ok say?da akademisyen, hukuk?u, kitle ?rg?t? y?neticisinin de bulundu?u topluluk sorular sorarak eklemelerde bulundu.
1921 Anayasas? temel al?ns?n
DTP ??rnak Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu ?yesi Hasip Kaplan, ya?anan t?rban tart??malar?n?n anayasadaki bir?ok maddenin tart???lmas?n? engelleyen bir ?rt? i?levi g?rd???n? s?yledi. Yeni anayasada Milli G?venlik Kurulu?nun korunmas?ndan d???nce ?zg?rl???n?n ve yarg? ba??ms?zl???n?n yok edilmesine kadar bir dizi maddenin oldu?unu s?yleyen Kaplan, ?Sosyal devlet, kad?n haklar?, ?ocuk haklar? gibi bir dizi konu t?rban tart??malar?yla bo?durulmak isteniyor? diye konu?tu.
Kaplan, cumhuriyetin kurulu? y?llar?nda haz?rlanan anayasalar?n daha ileride oldu?unu ifade etti.
Anayasa haz?rl?k ?al??malar?nda tuzaklarla insanlar?n oyalanarak gericile?meye yol a??lmaya ?al???ld???n? dile getiren Kaplan, ?Biz cumhuriyetin kurulu? felsefesine b?y?k ?nem veriyoruz. 1921 Anayasas??nda yer alan ilk maddeyi ?nemsiyoruz. Orada en ?nemlisi ?T?rkiye Cumhuriyeti vatanda?l???? denir. Cumhuriyetin kurulu? felsefesinde vatanda?l??a etnik bir tan?m getirilmez. Mustafa Kemal?in el yaz?s? ile yazd??? notlar?nda dahi ?T?rkiye Cumhuriyeti vatanda?l???? deniyor. Ve bug?n biz bunlar? dile getirdi?imizde b?l?c?l?k, etnik siyaset gibi bir su?lama ile kar?? kar??ya kal?yoruz. Parti olarak farkl? kimliklerin var olmas?n?n, geli?tirilmesinin, ya?at?lmas?n?n T?rkiye?yi rahatlataca??n? s?yl?yoruz? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net