Bu haberleri kim yazd?r?yor?

TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu?nun Be?a?a? K?y??ndeki katliamla ilgili a??klamalar?, ger?ekle?ti?i g?nden beri olay? ?Bebek katili PKK?n?n ter?r?? olarak duyuran b?y?k medyada yer bulamad?


TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu?nun Be?a?a? K?y??ndeki katliamla ilgili a??klamalar?, ger?ekle?ti?i g?nden beri olay? ?Bebek katili PKK?n?n ter?r?? olarak duyuran b?y?k medyada yer bulamad?. Yeni ?afak ve Star gazetelerinin tek kaynak g?stermeden ortaya att??? ilgin? ?iddialar? ise asparagas tarihine ge?ecek nitelikteydi.
?lke g?ndemindeki en ?nemli olaylardan biri olmas?na ra?men Meclis komisyonunun a??klamas?, Radikal ve Sabah gazetelerinde i? sayfalarda k???k birer k??e bulurken, H?rriyet gazetesi, haberi ?Meclis heyetinden ortak kanaat: PKK? diye vererek Komisyon Ba?kan? Zafer ?sk?l?? yalanlad?! ?ehriban O?han imzas?yla Ankara mahre?li ??kan haberde heyet a??klamas?n?n tam tersi olarak, ?TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu, olay? PKK?n?n yapt???na ili?kin ortak kanaate vard?. Bir y?l ?nce ayn? yerde ayn? g?nlerde 2 PKK?l?n?n ?ld?r?ld??? bilgisini alan ?yeler, ?intikam sald?r?s?? olabilece?ini belirttiler? diye yazd?!
Yeni ?afak??n kayna?? kim?
Yeni ?afak gazetesi ise Meclis komisyonu a??klamas?na hi? yer vermezken, man?etten ?Katliam Jirki?ye se?im mesaj?yd?? dedi. Haberde ?Beyt???ebap??n Be?a?a? k?y?ne yap?lan 12 ki?inin ?ld??? PKK sald?r?s?n?n perde arkas?nda PKK?n?n b?lgedeki taban kayb? ??kt?. PKK?n?n, Be?a?a? k?y?n?n korucu k?y? olmas? ve se?imlerde AK Parti?ye oy vermesi y?z?nden bu k?yde katliam yapt??? belirtiliyor? denildi. Ancak bunlar? kimin belirtti?ine dair tek bilgiye yer verilmedi. Ne Jirki a?iretinin bir ?yesi, ne g?rg? tan??? ne de gazetelerin kurtar?c?s? ?resmi kaynaklar?a dayand?r?lamayan haberin kayna?? belirsiz, ancak mahreci belli: Ankara! Ayn? haberdeki ?PKK?n?n b?lgede uygulad??? 23 y?ll?k ?iddet b?lge halk?n? b?kt?rd?. B?lge halk?n?n bir b?l?m? d?nem d?nem PKK eylemlerine g?z yumdu, ancak, art?k PKK?n?n silahl? eylemlerini sona erdirmesini istiyor. PKK son d?nemlerde istismar edecek bir konu bulamay?nca, b?lge halk? PKK?ya kar?? tav?r koymaya ba?lad?? iddialar?n?n dayand?r?ld??? tek bir ?halk g?r???? de tahmin edildi?i gibi yine yok.
Yeni ?afak yine man?etinde DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan??n, ?katliam?n PKK taraf?ndan yap?lmam?? olabilece?i? a??klamas?n? da ?Kaplan ne demek istedi?? ba?l??? ile verdi. Ancak Kaplan ile Meclis okmisyonu ba?kan? ve ayn? zamanda AKP H?k?meti?nin temsilcisi Zafer ?sk?l??n de ayn? ?ima?y? yapt???n? g?rmezden geldi.
Ba?l?k var haber yok!
Uzun zamand?r h?k?metin s?zc?l???n? yapan Star gazetesi de ayr? bir gazetecilik skandal?na imza att?. Gazete, Meclis heyeti incelemelerine dair haberinin ba?l???n? ve spotunu ?PKK vah?etten ?nce k?yl?leri tehdit etmi?? diye att?. Ancak haberde sadece heyet incelemesine yer verdi. Haberde, haber ba?l??? ile ilgili tek kelime yok! (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net