NOT

 • Ayn? kirli plak d?n?p durmakta. ?Ter?r? ve ?Ter?rle m?cadele? makam?ndan... Art?k g?na gelmi? c?z?rt?l? sesler, muhtelif... Askeri kurmay?ndan h?k?mete, muhafazakar milliyet?isinden liberaline...


  Ayn? kirli plak d?n?p durmakta. ?Ter?r? ve ?Ter?rle m?cadele? makam?ndan... Art?k g?na gelmi? c?z?rt?l? sesler, muhtelif... Askeri kurmay?ndan h?k?mete, muhafazakar milliyet?isinden liberaline... Bir kez daha yanyana ve de yana yana o bilindik mevzilerden bilindik nakaratlarla ??z?ms?zl??? zorluyorlar. Birinin b?rakt??? yerden bir di?eri ba?l?yor, biribirlerini tamaml?yorlar. Devlet siyaseti de bu oluyor. Bu siyasetten halk?n pay?na ise her g?n biraz daha b?y?yen ac?lar d???yor. ?ok a??k ki, ??z?ms?zl?k, tamam?yla bir tercih oluyor.
  ??inde ya?ad???m?z ?u g?nler bir kez daha kan?tl?yor ki, T?rkiye?nin iktidar sistemi K?rt sorununun silahs?z ??z?m?nden yana de?il. ?yle olsayd?, diyalo?un en ?nemli dayana?? durumundaki Meclis?teki DTP b?ylesine s?k??t?r?l?r m?yd?? ?Gere?i yap?lmal?d?r? diyerek DTP?yi hedef g?steren Genelkurmay Ba?kan?... ?Ter?r ?rg?t? demeyenleri muhattap almam? diyen Ba?bakan... ?PKK?ye ter?r ?rg?t? demeyenlerin Meclis?te kalmalar? ?ok zordur? diye yaz?p ?izen s?z?m ona ?zg?rl?k?? liberaller... Kar??s?na ald??? DTP milletvekilini ?Neden bar?? dilini kullanm?yorsunuz, Pa?a?ya nas?l ?b?l?c?? dersiniz, ?calan?la ili?kinizi a??klay?n, ?zele?tiri verin...? ?eklinde sorgulayan Do?an Medya markal? R?dvan misali solcular...
  Ya AKP?nin a??r topu Dengir Mir Mehmet F?rat?a ne demeli! O da rest ?ekiyor: ?Ya legalle?ecekler ya da diyecekler ki biz da?a ??k?yoruz?! Dikkat edilsin, bu s?zler TBMM?nde temsil edilen bir partiye s?yleniyor. DTP legal olarak kurulmu? ve legal se?imlerle meclise girmi? bir parti de?il miydi zaten. Ama hay?r, tuzu kuru K?rt Dengir Bey ba?ka bir legaliteden bahsediyor. Onunkisi ?derin? legalite. Sistemin ruhundaki legalite... H?k?met olduklar?nda ?nlerine konmu? ?k?rm?z? kitap?taki ?k?rm?z? ?izgili legalite?...
  ?Derin legalite?nin terazisine vuruldu?unda, legal DTP ?illegal? oluyor ve ?illegal DTP? de legaliteye ?a?r?l?yor! Peki istenen nedir? K?rt sorununu ?ter?r sorunu? olarak kabul etmeleri ve ?ter?rle m?cadele?nin bir unsuru olmalar?. Hi?bir sorunu ??zmedi?i ger?e?i bir yana, bu durumun, siyasetten feregat etmek anlam?na geldi?i a??k de?il mi. ?Ya da?a ??k?p gerillala??n, ya da bize benzeyip askerle?in? demek istiyor, Dengir F?rat. Ortas? yok! Silah ve kan d???nda ??z?m yok!
  Bu, K?rt sorununa ili?kin ?derin legalite?nin itiraf? oluyor ayn? zamanda. Legalite yani yasal me?ruiyet, ?ter?rle m?cadele? yani askeri ??z?m? kabul etmekle ba?lar, ve hemen orac?kta da biter. Dengir F?rat??n i?aret etti?i ?legalite?nin s?rr? da s?n?rlar? da budur. Hem de y?llard?r ya?an?lan bunca ac? pahas?na... Diyalo? yolunun kapanmas? ve sadece askeri y?ntemlerle yakla??ld???nda hi? de k???msenemeyecek bir i? sava? olas?l??? pahas?na... ??te AKP K?rd? F?rat, partisi ve h?k?metinin teslim oldu?u bu ?legaliteyi? dayat?yor. ?Bize benzeyin? diyor. ?Size benzemeyece?iz, sizle?meyece?iz? diye itiraz edenleri ise o ?derin legalite?nin ?insaf?na? b?rak?yor ki onun b?rakt??? yerden Genelkurmay Ba?kan??n?n ?gere?i yap?ls?n? ?eklindeki DTP?yi kapatma anlam? i?eren ikaz? geliyor zaten.
  Herkesi kendi de?irmeninde ???terek birbirine benzeten bu devletlular?n ?legalitesi? bar?? ve diyalo?u reddediyor. Sava?a ihtiya? duyuyor. Askeri y?ntemi yani ??z?ms?zl??? ?ng?r?yor. ?zerinde ??reklendi?i stat?koyu kaybetmemek i?in... Par?alanmaya y?z tutmu? Irak denkleminde var olabilmek ve ?zellikle Kuzey Irak?a m?dahale gerek?esini elde tutmak i?in... G?z? kara bir ?legalite? bu. Diyalo?un en uygun ve tek kanal?n? g?z g?re g?re t?kayacak kadar... ?Ter?r? ????rtkanl??? yaparken kentlerin orta yerlerinde bomba patlatacak, d?n G??l?konak?ta, ?emdinli?de, bug?n Beyt?l?ebap?ta maskeli k?r?mlar yapacak kadar g?z? kara bir ?legalite?!
  Hrant Dink?i katleden ?ebekeyi mahkemeye getiren jandarmaya ait cezaevi arabas?n?n ?n?ndeki ?Ya sev ya terket? yaz?l? etiketle bir kez daha g?zlerimize sokulan da i?te bu ?derin legalite?nin ruhundan ba?ka bir ?ey de?ildi.
  Vedat ?lbeyo?lu
  www.evrensel.net