E?itimci kadro i?in y?r?d?

Ankara?da bir araya gelen s?zle?meli ve ?cretli ??retmenler ile atama bekleyen ??retmen adaylar?, ?kadro? talepleri ile MEB?i inlettiler. ?Paras?z e?itim, kadrolu atama istiyoruz? diyen e?itim emek?ileri, Bakan ?elik?i istifaya davet ettiler


Ankara?da bir araya gelen s?zle?meli ve ?cretli ??retmenler ile atama bekleyen ??retmen adaylar?, ?kadro? talepleri ile MEB?i inlettiler. ?Paras?z e?itim, kadrolu atama istiyoruz? diyen e?itim emek?ileri, Bakan ?elik?i istifaya davet ettiler.
T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan d?n sabah saatlerinde Ankara?ya gelen e?itim emek?ileri, Ba?kent sokaklar?nda, ??retmenlerin sorunlar?n? dile getirdiler. E?itim Sen Ankara 1 No?lu ?ube binas? ?n?nden y?r?y??e ge?en 2 bine yak?n ??retmen, ??cretli, s?zle?meli i?siz de?il kadrolu ??retmen olmak istiyoruz? pankart? a?t?lar. ???retmen d??man? Bakan ?elik istifa?, ?Vur vur inlesin, ?elik ?omak dinlesin?, ?Bakan ?ov yapma, atama yap?, ?Yumurtac?n?n fendi, e?itimi yendi? sloganlar?yla AKP H?k?meti?nin ??retmen d??man? politikas?na tepki g?steren gen? ??retmenler, kadrolu ve i? g?venceli i? istediler. KESK ve E?itim Sen y?neticileri ile ?anl?urfa DTP Milletvekili ?brahim Binici?nin de destek verdi?i eylemde, ??retmenler, polis kordonu i?inden Milli E?itim Bakanl????na kadar y?r?d?ler. Bakanl?k binas?n? adeta abluka alt?na alan y?zlerce ma?dur ??retmen, ?Paras?z e?itim, kadrolu atama istiyoruz?, ???retmen ?ok atayan yok?, ?Paras?z sa?l?k paras?z e?itim? sloganlar?yla yeri g??? inlettiler. ??retmenler, baz? pop?ler ?ark?lar?n s?zlerini de?i?tirerek, e?itimin sorunlar?na dikkat ?ektiler.
Eylemler s?recek
Bakanl?k ?n?nde ma?dur ??retmenlere seslenen E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, ilk kez kadrolu, ?cretli, s?zle?meli ve atama bekleyen ??retmenlerin bir araya gelerek, birbirlerinin sorunlar?na sahip ??kt???n?, ortak taleplerini hayk?rd???n? vurgulad?. Bu eylemlerin sorunlar ??z?lene kadar devam edece?ine i?aret eden Din?er, bakanl???n, e?itim emek?ileri aras?ndaki dayan??may? yok eden istihdam bi?imlerine son vermesini istedi. Din?er, ?nceki g?n 5 Ekim D?nya ??retmenler G?n??n? kutlad?klar?n? hat?rlatarak, ILO, UNESCO, UNDP, UNICEF ve E?itim Enternasyonali taraf?ndan yay?nlanan ve ??retmenlerin kadrolu atanmas? gerekti?ini ?neren mesaj?n, h?k?metlere y?nelik ?nemli bir uyar? oldu?unun alt?n? ?izdi.
Din?er, Bakan H?seyin ?elik?e, ?Burada y?zlerce ??retmen, ??retmen aday? taleplerini hayk?r?yor. Bakal?m bu sefer hangi ?arp?tma a??klamalarla bu sorunun ?stesinden geleceksiniz? diye seslendi. ??retmenlerin tahamm?llerinin kalmad???na de?inen Din?er, h?k?meti ve bakanl??? uyard?. ??retmen adaylar? daha sonra kendi haz?rlad?klar? bir ske? sundular. Bakan ?elik?in, ?kariyer merdiveninin? en ?st?nde durarak temsil edildi?i oyunda, ??retmenlerin, art?k mezara girmek i?in bile s?nava girmek zorunda kalaca?? anlat?ld?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net