Kuduz vakas?na soru?turma

B?y?k?ekmece K?ra??ta kuduz bir k?pek taraf?ndan ?s?r?ld?ktan sonra ya?am?n? kaybeden ?ocukla ilgili Sa?l?k Bakanl??? soru?turma ba?latt?


B?y?k?ekmece K?ra??ta kuduz bir k?pek taraf?ndan ?s?r?ld?ktan sonra ya?am?n? kaybeden ?ocukla ilgili Sa?l?k Bakanl??? soru?turma ba?latt?.
Sa?l?k Bakanl????ndan yap?lan yaz?l? a??klamada ?Sa?l?k Bakan? Prof. Dr. Recep Akda?, ?stanbul?un B?y?k?ekmece il?esine ba?l? K?ra? beldesinde kuduz oldu?u belirlenen bir k?pek taraf?ndan ?s?r?lan Serhat Karab??ak??n ?l?m? ile ilgili soru?turma ba?latt?. ?stanbul ?l Sa?l?k M?d?rl???n?n y?r?tt??? soru?turmaya ek olarak, Sa?l?k Bakanl??? Temel Sa?l?k Hizmetleri Genel M?d?rl???nden bir uzman, Tefti? Kurulu Ba?kanl???ndan bir m?fetti? ve bir bilim adam? olay? b?t?n detaylar? ile soru?turacak, soru?turma sonucu en k?sa s?rede kamuoyu ile payla??lacakt?r.? denildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net