AKP?li milletvekilinin bitmeyen kompleksi!

Diyarbak?r?da 8 y?ld?r s?r?ncemede b?rak?lan spor kompleksi, 25 y?ll?k kira kar??l???nda Gen?lik ?l Spor M?d?rl????ne devredildi. Kompleksin yap?m?n? alan o d?nemin m?teahhidi, ?u an ise AKP Diyarbak?r Milletvekili olan Kutbettin Arzu?nun i? bitirmedi?i halde ihale bedeli 6 milyon YTL?nin tamam?n? ald??? iddia edildi


Diyarbak?r?da 8 y?ld?r s?r?ncemede b?rak?lan spor kompleksi, 25 y?ll?k kira kar??l???nda Gen?lik ?l Spor M?d?rl????ne devredildi. Kompleksin yap?m?n? alan o d?nemin m?teahhidi, ?u an ise AKP Diyarbak?r Milletvekili olan Kutbettin Arzu?nun i? bitirmedi?i halde ihale bedeli 6 milyon YTL?nin tamam?n? ald??? iddia edildi.
Diyarbak?r??n K??kler Mahallesi?nde 1999 y?l?nda AKP milletvekili olan Kutbettin Arzu taraf?ndan ihalesi al?nan, 1 y?ld?r y?k?k bir ?ekilde duran spor kompleksine ?are bulamayan ?l Genel Meclisi, kompleksi Gen?lik ve Spor M?d?rl????ne devretti. 3 y?lda tamamlamak ?zere 25 y?ll?k kira bedeli kar??l???nda kompleksi devredilen kompleksin kullan?labilir hale gelmesi i?in ise 8 milyon YTL harcama yap?lmas? gerekiyor.
Ancak Diyarbak?r Bay?nd?rl?k ve ?skan M?d?rl????n?n komplekste yapt??? incelemede tesisin bitirilebilmesi i?in 8 milyon YTL?ye ihtiya? oldu?u tespit edildi. ?halesini ald??? spor kompleksini 8 y?ld?r tamamlamayan Arzu ise i?i bitirmedi?i halde 6 milyon YTL ihale bedelinin tamam?n? almakla su?lan?yor. Valilik, spor kompleksine verdi?i zarar i?in ise Arzu hakk?nda hi?bir soru?turma ba?latmad?.
?dare i?lem yapmad?
Konuya ili?kin bilgi veren Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi ?l Genel Meclis Ba?kan? Kerem Duruk, ??l Genel Meclisi?nin oybirli?iyle kompleksin 20 y?ll???na B?y?k?ehir Belediyesi?ne verilmesi karar? kabul edilmi? olsayd?, bug?n bu manzara ya?anmazd?? dedi. B?y?k?ehir Belediyesi?ne verilmesi karar?n?n, valilik taraf?ndan ?belediyenin kompleksi i?letemeyece?i, tesisin i?letilmesi i?in yeteri kadar bilgi ve deneyime sahip olmad???? gerek?esiyle kabul edilmedi?ini hat?rlatan Duruk, ?Valilik DTP?li meclis ?yeleri oldu?umuz i?in karar? kabul etmeyerek ?T?rk Milleti? ad?na hakk?m?zda dava a?t?, biz de T?rkiye?de ya?ayan t?m halklar ad?na su? duyurusunda bulunduk. Ama mahkeme aleyhimize karar verdi? dedi.
Spor kompleksinin durumuyla ilgili idarenin bug?ne kadar yapm?? oldu?u hi?bir i?lemin olmad???na vurgu yapan Duruk, ??zellikle m?teahhit firma ve sorumlular hakk?nda hi?bir i?lem yap?lmamas? ?z?nt? verici. ?u an var olan trajik tablonun sorumlusu idaredir. ?dare taraf?ndan komplekse harcanan para ile y?zlerce k?ye su ve hizmet g?t?r?lebilirdi? dedi.
Kompleksin ge?mi?i
Kompleksin 8 y?ld?r sadece y?zde 60?? tamamlanabildi. Ge?en y?l ??ken y?zme havuzu ?at?s? ile bu y?l ??ken spor salonu ?at?s?n?n zarar? ise 6 milyon YTL oldu. 16 Nisan 1999 tarihinde 923 milyon 645 bin YTL ke?if bedeli ile ihale edilen kompleks, daha sonra ihalesinde y?zde 16 k?r?mla 775 milyon 582 bin YTL bedel teklif eden m?teahhit Kutbettin Arzu?ya verilmi?ti. ??in in?aat? sebebiyle ?l ?zel ?daresi m?teahhide 2004 y?l? fiyatlar? ile 3 milyon 657 YTL ?deme yapt?. ?u an tamam? y?k?lan spor kompleksinde bug?n?n fiyatlar? ile 6 milyon YTL harcama yap?ld?. Gen?lik Spor ?l M?d?rl????ne verilen kompleksin tamamlanabilmesi i?in ise 8 milyon YTL gerekiyor. (Diyarbak?r/D?HA)
www.evrensel.net