Obezite hastas? gen? yard?m bekliyor

Hen?z 16 ya??nda olmas?na ra?men tam 175 kiloya ula?an obezite hastas? Abdullah Durmaz, y?llard?r hastal???na bir ?are ar?yor. Ayakta durmakta zorluk ?eken Durmaz, tedavi olmak i?in yetkililerden yard?m istiyor


Hen?z 16 ya??nda olmas?na ra?men tam 175 kiloya ula?an obezite hastas? Abdullah Durmaz, y?llard?r hastal???na bir ?are ar?yor. Ayakta durmakta zorluk ?eken Durmaz, tedavi olmak i?in yetkililerden yard?m istiyor.
Ailesi Bitlis?ten Mersin?e g?? eden Abdullah Durmaz, Kurdali Mahallesi?nde ?eker hastas? babas?, annesi ve 4 karde?iyle birlikte ya??yor. Durmaz??n alt? ya??ndayken ba?layan obezite (?i?manl?k) hastal???, her ge?en s?rede daha da a??rla?t?. Rahats?zl??? nedeniyle ilkokul 2. s?n?fta okuldan ayr?lmak zorunda kalan Durmaz, Mersin Valili?i?nin yard?m?yla bir s?re ?nce Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde tedavi g?rd?, ancak maddi imkans?zl?klar nedeni ile tedavisini tamamlayamad?.
Durmaz ailesinin ekonomik imkans?zl?klar? nedeniyle bug?ne kadar ciddi bir tedavi imkan? bulamayan Abdullah Durmaz, ald??? a??r? kilolar nedeniyle y?r?mek bir yana, ayakta durmakta bile zorlan?yor. Durmaz, kentin kald?r?mlar? ?zerine koydu?u tart?s? ile ailesinin ge?imine bir nebze de olsa katk? sunmaya ?abal?yor. Ayakta kald???nda ya da yoruldu?unda soluksuz kalan ve a?r?lar? artan Durmaz, bacaklar?n?n ?i?kinli?inden yaz k?? ayaklar? ??plak duruyor.
Abdullah Durmaz, ?Ben de ya??tlar?m gibi zay?f olmak istiyorum. Beni iyile?tirebilecek bir hastaneye yat?p tedavi olmak istiyorum. Korktu?um tek ?ey, bana serum ba?lanmas?. ??nk? hem?ireler, serum takacak damar bulam?yorlar. Bu y?zden v?cudumu delik de?ik ediyorlar. ?ekti?im a?r?lara ra?men tedavi olup, hem aileme daha iyi bakmak hem de istedi?im kadar y?r?yerek gezmek istiyorum? diye konu?uyor. (Mersin/EVRENSEL)
Cumali Akka?
www.evrensel.net