G?venpark?ta ressam soka?? istiyorlar

Ankaral? ressamlar, Ba?kent?in merkezindeki tarihi G?venpark?ta, bir ressam soka?? olu?turulmas?n? istiyorlar. B?ylece kendilerine bir ekmek kap?s? a??laca??n? belirten ressamlar, g?zel sanatlar?n da ya?ad??? t?kanmay? bu ?ekilde a?abilece?ini dile getirdiler


Ankaral? ressamlar, Ba?kent?in merkezindeki tarihi G?venpark?ta, bir ressam soka?? olu?turulmas?n? istiyorlar. B?ylece kendilerine bir ekmek kap?s? a??laca??n? belirten ressamlar, g?zel sanatlar?n da ya?ad??? t?kanmay? bu ?ekilde a?abilece?ini dile getirdiler.
?oban Ressam lakapl? S?leyman ?ahin ile Ressam Bayro lakapl? Bayram Saltabas, d?n sabah G?venpark?taki merakl? bak??lar aras?nda resim yapt?lar.
??valyelerini, G?venpark??n giri?indeki G?venlik An?t??n?n hemen yan? ba??na kuran ressamlar, Ankara?y? anlatan so?uk renkler ile tuvallerini doldurmaya ba?lad?lar. G?venpark?tan, trafik, insanlar, a?a?lar ve binalar ile kaos ?eklinde g?r?nen Ankara?y?, ?Ne yap?yor bu adamlar?? sorular? alt?nda ?izen ressamlar, ressamlar soka??n?n ilk tu?las?n? da bu ?ekilde koymu? oldular.
Tuvalleri de?il ama Ankaral?n?n ayakkab?lar?n? boyayan boyac? ?ocuklar da ?ressam amcalar?n??, bazen g?lerek, bazen hayretle dakikalarca seyrettiler.
S?leyman ?ahin, 1983?ten beri kentlerde ressamlar soka?? olu?turulmas? projelerinin bulundu?unu, Bursa, Kayseri ve Mudanya?da bu projeyi ger?ekle?tirdiklerini belirterek, ??imdi de Ankara?da b?yle bir ?ey ba?armak istiyoruz? dedi. ?ahin, bu ?ekilde ressamlara ve di?er g?zel sanatlarla u?ra?an insanlara da ekmek kap?s? a??laca??n? dile getirerek, ?Y?zy?llard?r Bat?l? ?lkelerde buna benzer sokaklar olu?turulmu?tur. G?venpark, bunun i?in bi?ilmez kaftand?r, ?ok g?zel bir yerdir. Ankara?n?n k?lt?r?n?n, b?yle bir projeyi kald?raca??na inan?yoruz? dedi. Sanat dallar?nda t?kan?kl?k ya?and???n?, bu t?kan?kl??? bu ?ekilde giderebileceklerine inand?klar?n? dile getiren ?ahin, Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek ile ?n?m?zdeki hafta g?r??eceklerini a??klad?.
?cra k??elere uzanmal?y?z
Bayram Saltabas ise art?k l?ks salonlardan, p?r?l p?r?l ortamlardan ??karak halk?n yan?na gelmek gerekti?inin alt?n? ?izdi. Saltabas, Anadolu?nun en ?cra k??esine, ?ift?ilere, yoksullara kadar uzanmak gerekti?ine dikkat ?ekerek,sanat dallar?n? temel almayan hi?bir projenin ba?ar?l? olamayaca??na i?aret etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net