Hayvan ?s?r?klar?na dikkat edilmeli

Avrupa Acil T?p Birli?i Ba?kan Vekili Dr. ?lk?men Rodoplu, her t?r hayvan ?s?r???nda mikrop kapma, tetanos ve kuduz mikrobunun bula?ma riski oldu?unu belirtti


Avrupa Acil T?p Birli?i Ba?kan Vekili Dr. ?lk?men Rodoplu, her t?r hayvan ?s?r???nda mikrop kapma, tetanos ve kuduz mikrobunun bula?ma riski oldu?unu belirtti.
Rodoplu, ?s?r?klarda mikroplar?n dokulara ge?ti?ini belirterek, ?s?r?lan yerde di? bi?iminde yara izleri, deride a??lma veya yaralanma, kanama, morluk veya k?zar?kl?k g?r?lebilece?ini ifade etti. Rodoplu, ?s?r?lan yerde a?r?, ?i?me, ka??nt?, hassasiyet ve bazen de a??r? duyarl?l?k olabilece?ini s?yledi.
Rodoplu, ?s?r??a maruz kalan ki?ilere y?nelik yap?lmas? gerekenleri ??yle s?ralad?: ?Yaray? en az 5 dakika sabunlu suyla y?kamak, sonra da durulamak gerekir. Uygun bir yaraysa buz uygulanabilir. Bu sayede a?r? duyumu azabilir ve ?i?lik olu?umu geciktirilir, azalt?l?r. Buzun cilde do?rudan temas ettirilmemesi gerekti?ini unutmay?n. Bir bez veya naylon kullanarak buz sar?labilir ve cilt ?zerine bu ?ekilde uygulanabilir. Bundan sonra m?mk?n olan en k?sa zamanda acil servise m?racaat edilmesi gerekir.? (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net