K?ya?? yazd? g?revden al?nd?

Bo?luktan yararlan?p emekli ayl???n?n art?r?labildi?ini ortaya ??karan Ali Tezel, i?inden oldu


Emekli maa??ndaki haks?z kazanc? ortaya ??karan Ak?am yazar? Ali Tezel?in Sosyal G?venlik Kurumu?ndaki g?revine son verildi. 10 bin 500 ki?inin emekli ayl?klar?n? ?s?per form?l? ba?l??? ile art?rd???n? tespit eden Ali Tezel?in haberi ses getirmi?ti.
27 Eyl?l g?nk? Ak?am?da ?Emekliye s?per form?l? ba?l???yla yay?nlanan haberde, emeklilerin bir s?re i?te ?al???p yeniden emekli maa?? i?in ba?vurduklar?nda maa?lar?n? y?kseltebildiklerini ortaya ??kar?lm??t?. Tezel, durumu ??yle anlatm??t?: ?Emekli ayl?klar? eskiden g?sterge sistemine g?re hesaplan?yordu. 1 Ocak 2000 tarihinde yap?lan de?i?iklikle art?k geli?me h?zlar? yani refah paylar? da bu hesaba dahil ediliyor. Bu da ?zellikle 2000 y?l?ndan ?nce emekli olanlar?n maa??n?n en az y?zde 25-30 artmas? demek.?
Ard?ndan da, 2001 y?l?ndan ?nce emekli olanlar i?in ?u form?l? ?nermi?ti: ?Emekli ayl???n? kestir. Bir ay ?al?? (y?ksek ?cret olursa daha iyi olur). Yeniden emekli olunca ayl???n en az 200 YTL arts?n.?
?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl???, bu sistemden faydalanlar?n say?s?n? ortaya ??kard? uygulamaya son verdi. Ali Tezel bunu ortaya ??kararak devleti zarara u?ratmaktan kurtarmak i?in ?d?l beklerken tam tersi bir kararla kar?? kara??ya kald?. Tezel?in, Sosyal G?venlik Kurumu?ndaki m?fetti?lik g?revine son verildi.
Geli?menin ard?ndan S?per Poligon sitesine konu?an Ali Tezel, ?unlar? s?yledi: ??u anda bana resmi bir yaz?yla g?revden al?nd???m bildirilmedi. Ben de medyadan ??rendim. Ancak konu do?ru, teyidini yapt?m. ?imdi resmi yaz? geldikten sonra kurumu dava edece?im. B?yle bir ?eyi insan?n akl? alm?yor. Ben daima do?rular? yazd?m. Bu geli?menin ard?ndan okurlardan, vatanda?lardan destek SMS?leri, e-mailleri, telefonlar? geldi. O haberle ben kurumu uyar?p, zarardan kurtar?rken cezaland?r?ld?m. Bu nedenle mahkemeye gidip hakk?m? arayaca??m. Do?rular? yazd?m. Kimseden korkum yok. Do?rular? da yazmaya devam edece?im.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net