MEDYADA GE?EN HAFTA

 • 28 ?ubat?tan bu yana ara ara yap?lan haberlerden birine daha, pek anlaml? bir zamanda, ge?en hafta i?inde denk geldik.


  28 ?ubat?tan bu yana ara ara yap?lan haberlerden birine daha, pek anlaml? bir zamanda, ge?en hafta i?inde denk geldik. Ak?am gazetesinin man?etten verdi?i habere g?re, 28 ?ubat g?nlerinde T?rkiye?den ayr?lmak zorunda kalan ?mdat Kaya?n?n bir m?ridi, ABD?de Ba?bakan Tayyip Erdo?an?a selam getirmi?ti. Haberde Kaya?n?n yurt d???nda oldu?u, bir t?rl? d?nemedi?i de anlat?ld?. B?ylece Erdo?an ile irtica aras?nda kendince bir ba?lant? daha kurmu? oldu gazete.
  Ali Ekber Ert?rk imzal? haberde, ?mdat Kaya?n?n yurtd???nda oldu?u ve T?rkiye?ye d?nemedi?i yaz?ld?. Ayn? haberde, Kaya?n?n m?ridi oldu?u s?ylenen Emre Kahyao?lu?nun, Ba?bakan?a iletti?i mesajda ?Hocan?n kasetleri montaj. Sizin bunu bilmenizi istiyor? denildi?i ifade edildi. Haberin bu c?mlesinin alt?na ise, ?davalar? bitmedi?i i?in, yurtd???ndan d?nemiyor? ifadesi eklendi.
  Oysa, Ger?ek G?ndem sitesinden ??rendik ki, 28 ?ubat s?recinde yurtd???na ??kmak zorunda kalan ?mdat Kaya, yakla??k be? y?l ?nce T?rkiye?ye d?nm??. Kaya ?sk?dar??n bir mahallesindeki evinde, e?i ve ?ocuklar?yla ya?amaya ba?lam??. 28 ?ubat s?recinde, bir vaaz?nda, ?Atam izindeyiz diyorlar. Zaten hep izindeler, s?rekli yat?yorlar? s?zleriyle g?ndeme gelen Kaya, o g?nk? siyasi atmosfer y?z?nden yurtd???na ??kmak zorunda b?rak?lm??t?.
  Yani bir ?e?it ?ara?t?rmamac? gazetecilik? var kar??m?zda. Peki bu hata masum bir hata m?? Hi? de?il. ??nk? Anayasa tart??malar?, t?rban meselesi vs. i?inde kendilerince bir hesapla?ma yapmaya ?al???yorlar. Habercilik eti?i falan tabii ayaklar alt?nda.
  Elimize ne ge?ti? B?yle bir haber yap?ld?, uydurma oldu?u ortaya ??kt?. Erdo?an??n irtic? oldu?u kan?tland?, onu buradan ele?tirenler de hakl? m? ??kt??
  ...
  G?r?lt?
  Medyan?n g?ndemini takip etmekle, memleketin ger?ek meselelerini takip etmek aras?ndaki fark a??lal? ?ok oluyor. B?t?n gazeteleri, televizyonlar? saran kampanyalar y?r?t?l?rken, bazen sat?r aralar?na giren, bazen hi? girmeyen ?yle haberler var ki, en dikkatli okurun bile akl?nda tutmas? zor.
  Soka?a ??k?p Beyt???ebap?ta neler oldu diye sorsak, belki herkes kendinden son derece emin ?PKK ?u kadar ki?iyi ?ld?rd?? diyecek. Peki manzaraya bamba?ka anlamlar kazand?ran ?aibeli noktalar? ka? ki?i biliyor olacak? Resmi yetkililerin alel acele yapt?klar? a??klamalardaki tuhafl?k ve ?eli?kiler, g?rg? tan?klar?n?n s?yledikleri, ?zellikle iki minib?s meselesi, olay yerinin ??zel g?venlik b?lgesi? olmas? ve k?sa s?rede ka?man?n ?ok zor oldu?u da?l?k bir co?rafya olmas?, PKK?n?n eylemi ?stlenmemesi... Olay yerine gidip inceleme yapan milletvekilleri bile ?Kan?t bulamad?k? diye a??klama yapt?lar.
  Normal ko?ullarda bu kadar karanl?k noktan?n ciddi bir sorgulamaya ihtiya? duydu?u kesindir. Ama gazetelere bakarsan?z, b?rak?n sorgulamay?, soru?turmada ortaya ??kan bu geli?meleri k???k haberler olarak bile vermekte zorland?klar?n? g?r?rs?n?z. Hi? kafa kar???kl??? yaratmak niyetinde de?iller ??nk?. S?z a??zdan ??kt? bir kere; eylemi yapan PKK?d?r, ?yleyse bir an ?nce hesab? sorulmal?d?r.
  Konunun bir yan?, adet oldu?u ?zere s?n?r ?tesi operasyon. Irak?la imzalanan anla?mada, T?rk ordusunun operasyon d?zenlemesinin K?rt federe b?lgesinin iznine ba?l? olmas?, tabii medyadan b?y?k tepki g?rm??t?. Sanki kendi evlerinin bah?esinden s?z ediyor gibi, rahat rahat girip ??kma hakk? istiyor, orada bir devlet oldu?u hat?rlat?l?nca hemen ?pe?mergeden izin mi alaca??z? diye hakaretlere ba?l?yorlard?.
  Ama Be?t???ebap haberlerinin en dikkat ?ekici yan?, DTP?nin hedef g?sterilmesi oldu. O kadar ki, H?rriyet daha ilk g?nden PKK?lilere ?ter?rist? demedikleri i?in daha ?nce de su?lanan DTP?lileri hedef alan bir s?rman?etle olay? duyurdu. S?cak bir haberi verirken bile bu derece sert ve polemik?i bir yorum katmak, haberi ?yle bir ba?l?kla sunmak, epeyce ku?ku uyand?r?c? bir hareket. Sonradan g?rd?k ki, medyan?n olay?n ayd?nlat?lmas?na y?nelik bir ?abas? olmad??? gibi, DTP?lileri de s?rekli zan alt?nda b?rakacak ifadeler, haberler, man?etler at?l?p durdu. Devletin kimi organlar? taraf?ndan da DTP?lilerin yine su?lanmas?, DTP Genel Merkezi?ni basan sald?rgan?n serbest b?rak?lmas? gibi olaylarla birlikte d???n?ld???nde, medyan?n b?yle bir ?vazife?ye neden kalk??t???, daha kolay anla??l?yor.
  Meclis Komisyonu?nun a??klamalar?na yer verilen haberler ise, kampanyaya resmen t?y dikti. Yeni ?afak ?ter?r ?rg?t?n?n taban kayg?s??ndan dem vurdu, H?rriyet ba?l?kta ?PKK? dedi ama haberde bu iddiay? bir t?rl? a??klayamad?. Komisyonun a??klamalar?yla hi? ilgisi olmayan haberler ?st ?ste dizildi...
  Belli ki, medyan?n d??mesine bir yerlerden bas?lm??. Onlar da dezenformasyonun en klasik takti?ini, ?g?r?lt?ye getirme? takti?ini uyguluyorlar. Ak?ll?ca sand?klar? ?ter?rist dedin mi, demedin mi? sorusuyla, ?PKK?n?n i? hesapla?mas?? gibi heyecanl? haberlerle kafalar? kar??t?r?rken, olay?n b?t?n ?aibeli noktalar?n? da g?zlerden ka??rm?? oluyorlar.
  Bu karambolde g?zlerden ka?an ac? bir olay da, Hrant Dink cinayeti davas?yla ilgili. ?lk bak??ta pek ilgileri yok gibi g?r?n?yor. Ama Beyt???ebap ile Dink davas?nda benzer ?derin? kokular geliyor. Bu g?r?lt?ye getirme olay? da rastlant? gibi g?r?nm?yor. Dink davas?nda ortaya ??kan ?Bizimkiler de?il ama kim yapt?ysa eline sa?l?k? c?mlesiyle haf?zalara kaz?nan bir polis memuruyla muhbirin telefon konu?mas?, polisin cinayetten ?nceden ayr?nt?lar?yla haberdar oldu?u yorumlar?na neden oldu. Dava s?ras?nda otob?ste bulunan ?Ya sev ya terket? yap??t?rmas?, jandarma erinin yapt??? hareket derken belli kesimlerin nas?l bir ruh hali i?inde olduklar?n? yak?ndan g?rme imkan? bulduk.
  Mesleki refleksleri h?l? biraz olsun hayatta olan her gazeteci, bu geli?melerin her biriyle hop oturup hop kalk?yor olmal?. ??nk? yer bizim ?her an her ?eyin olabildi?i? ?lkemiz bile olsa, her biri ?yle b?y?k rezaletler ki, ortal??? sallayan haberler vermek i?in gazetecinin i?i i?ini yer.
  Bizim medyaya hakim olan ise, g?lgede b?rakma refleksi. ??i haber vermek olanlar mesleklerine ihanet etse bile, ger?ekler ne kadar saklanabilir ki?
  ?a?da? G?nerb?y?k
  www.evrensel.net