EVRENSEL?den

 • TBMM bu hafta referanduma kilitlenecek.


  TBMM bu hafta referanduma kilitlenecek. Meclis Anayasa Komisyonu bug?n toplanacak ve AKP grup ba?kan vekilleri ile 276 milletvekilinin imzas?n? ta??yan ve 21 Ekim?de halkoyuna sunulacak anayasa de?i?ikli?inin, ?11. cumhurba?kan?n? halk se?er? ifadesi nedeniyle, 6?nc? maddesi ile ge?ici 18 ve 19?uncu maddelerinin metinden ??kar?lmas?n? ?ng?ren yasa teklifini ele alacak. 10 Ekim ?ar?amba g?n? ise anayasa de?i?ikli?i ile ilgili yasa teklifinin ilk tur oylamalar? yap?lacak.
  AKP, istedi?i ismi ?ankaya?ya ??karmakta zorland??? d?nemde g?ndeme getirdi?i bu anayasa de?i?ikli?ini, ?imdi de istedi?i ismin ?ankaya?daki durumunun riske girmemesi i?in de?i?tiriyor. Cumhurba?kan?n? ?halk?n se?mesi?ni ?ng?ren de?i?ikli?in 11. Cumhurba?kan? G?l?den sonraki cumhurba?kan? se?imi i?in ge?erli olmas? sa?lanacak. G?mr?klerde, de?i?ikli?in 11. cumhurba?kan?n? da kapsayaca??n? d???nerek oy vermi? olanlar?n durumu tart??mal? olsa da pek ?nemsenmiyor. Ayr?ca de?i?ikli?in halk?n istedi?i ki?iyi ?ankaya?ya g?ndermesinin yolunu a?mayaca?? ger?e?i de ?teleniyor. Sonu?ta en az 20 milletvekilinin yaz?l? teklifiyle ?nerilen isimler aras?ndan halk bir se?im yapacak.
  AKP?nin g?d?m?ndeki medya organlar?n?n ?halk iradesi? gibi bir derdi olmad??? i?in de, konu bu y?n?yle pek ?ne ??kar?lm?yor. ?u ana kadar medya ve yorumcular?, daha ?ok de?i?ikli?in G?l??n se?ilmi?li?ini tart??maya a??p a?mayaca??n?, dolay?s?yla bir ?kaosun? ??k?p ??kmayaca??n? tart??t? ve bu konuda tespit edilen p?r?z de ?n?m?zdeki g?nlerde a??lm?? olacak.
  ?Yeni anayasa? tart??malar? da h?l? ?t?rban? ve ?mahalle bask?s?? tart??malar?n?n k?skac?nda tutuluyor.
  Halk?n ihtiya? duydu?u temel hak ve ?zg?rl?kler, K?rt sorununun demokratik ??z?m?n?n ?n?n? a?acak ad?mlar, laikli?in ger?ek anlamda tesisini sa?layacak ad?mlar medyan?n umurunda bile de?il.
  Medyan?n Beyt???ebap?a ba?l? Be?a?a? k?y?nde ger?ekle?tirilmi? olan katliama yakla??m? da ayn? bi?imde devam ediyor. Ger?e?in perdelenmesi konusunda g?n?ll? olan medya organlar?, katliam yerinde incelemelerde bulunan TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu Ba?kan? AKP?li Zafer ?sk?l??n, ?Katliam? kimin yapt???n? tespit edemedik? bi?imindeki a??klamas?nda haber de?eri g?rmedi.
  Katliam g?n? asparagas bi?imde ?kanl? bebek? foto?raf?n? man?etine ta??yanlar, ger?e?in ifade edilmesi kar??s?nda suskunlar.
  Okurlar?m?z?n da fark etmi? olaca?? gibi biz, medyan?n g?rmedi?i ya da bilerek ?zerini ?rtt??? bu ger?eklerin pe?indeydik, bundan sonra da ?yle olacak.
  ?yi haftalar!..
  www.evrensel.net