M?sl?m G?rses?in hayat? film oluyor

?Beynelmilel? filmiyle bir?ok festivalden ?d?lle d?nen Y?netmen S?reyya S?rr? ?nder, ?arabesk m?zi?in babas?? olarak tan?nan M?sl?m G?rses?in hayat?n? beyazperdeye aktaracak


?Beynelmilel? filmiyle bir?ok festivalden ?d?lle d?nen Y?netmen S?reyya S?rr? ?nder, ?arabesk m?zi?in babas?? olarak tan?nan M?sl?m G?rses?in hayat?n? beyazperdeye aktaracak. ?nder yapt??? a??klamada, senaryosunu da kendisinin yazd??? M?sl?m G?rses?in biyografisini ?ekmeye 2008 y?l?nda ba?layaca??n? belirtti. Beg?m Birg?ren?in Muhterem Nur?u, Serkan Gen??in M?sl?m G?rses?in gen?li?ini canland?raca??n? bildiren ?nder, M?sl?m G?rses?in de filmin son sahnelerinde rol alaca??n? kaydetti.
Biyografi ?ekmek istiyorum
?nder, M?sl?m G?rses?in ki?ili?inden ?ok etkilendi?ini ifade ederek ??yle konu?tu: ?M?sl?m G?rses, bu ?lkenin t?m katmanlar?n?n ?zerinde birle?ti?i nadir insanlardan biri. T?m problemlerin ?stesinden gelmeyi ba?arm??. Bir yoksulluk hikayesi olarak ba?ta alg?lad?m. Bir ?ark? s?z? var: ?Yakarsa d?nyay? garipler yakar?... Yoksulluk, y?kselmesi ve Muhterem Nur ile olan a?k? ?ok ilgimi ?ekti.?
T?rk sinemas?nda biyografi ?rne?ine pek rastlanmad???n? belirten ?nder, ?Ba?ta T?rk sinemas?nda bir biyografi ?ekmek istiyorum. Bu ?lkenin 1970?den bu yana olan m?zik maceras?n? da anlatmak istiyorum? diye konu?tu.
Beynelmilel?e 2 ?d?l daha
?Beynelmilel? Barcelona?da d?zenlenen ?Uluslararas? Politik Filmler Festivali?nden 2 ?d?lle d?nd?. Y?netmen S?reya S?rr? ?nder, ?Beynelmilel?in, Barcelona?da d?zenlenen Uluslararas? Politik Filmler Festivali?ne kat?ld?. Murathan Mungan, ?syanyol y?netmen Jo Sol, Frans?z oyuncu Maryline Canto, ?spanyol yap?mc? Yolanda Olmos ve ?talyan akademisyen Daniela Aronica?dan olu?an festival j?risi ?Beynelmilel?i j?ri ?zel ?d?l?ne lay?k g?rd?.
Y?netmen S?rr? ?nder, j?rinin, ?zel ?d?l gerek?esini, ?filmin ?zg?rl?klerin gasp edilmesi ?zerine, k?lt?rel simgeler ve halk?n g?nl?k ya?ant?s? arac?l???yla geli?tirdi?i ?iirsel, orijinal ve evrensel metafordaki sinemasal ba?ar?s?? olarak a??klad???n? s?yledi. ?nder, filmin ayr?ca Halk J?risi ?zel ?d?l??n? de ald???n? kaydetti. ?d?l t?reninin Barcelona?da ger?ekle?tirildi?ini belirten y?netmen, en ?ok halk j?risi ?d?l?ne sevindiklerini ifade etti. Y?netmen ?nder, filmin iki g?n boyunca Barcelona?n?n ?Casablanca? sinema salonlar?nda g?sterildi?ini, halk?n filme b?y?k ilgi g?sterdi?ini ve ?ok etkilendi?ini dile getirdi.
Festivale d?nyan?n bir?ok ?lkesinden yap?mc? ve sinemac?lar?n kat?ld???n? anlatan ?nder, ?Beynelmilel?in, ba?ta ABD ve Fransa olmak ?zere bir?ok festivalden davet ald???n? ifade etti. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net