Rowling: Art?k fantastik roman yazmayaca??m

Harry Potter romanlar?n?n yazar? JK Rowling, bir kez daha b?yle bir fantezi roman yazmayaca??n? s?yledi


Harry Potter romanlar?n?n yazar? JK Rowling, bir kez daha b?yle bir fantezi roman yazmayaca??n? s?yledi.
Rowling, ?sko?ya?n?n Edinburgh kentinde Alman Der Spiegel dergisine verdi?i r?portajda, ?u s?ralar k???k ?ocuklar i?in bir masal kitab? yazd???n? belirterek, ?Art?k Harry Potter gibi bir fantezi roman yazma-yaca??m. Bunu art?k bitirdim. Bu, t?m zamanlar i?in yeter? dedi.
Milyonlarca hayran?n?n ele?tirilerine ra?men bu bask?lara boyun e?meyece?ini ifade eden Rowling, ?Ben Harry Potter??n g?zel d?nyas?n? terk ettim ve bu d?nyaya bir daha d?nmeyece?im? diye konu?tu.
Harry Potter??n sonunu, roman dizisine ba?lad??? andan itibaren d???nmeye ba?lad???n?, buna ra?men dizinin sonunda g?zya?lar?n? tutamad???n? kaydeden Rowling, ?Burada Harry ?l?me haz?rlan?yor. Bunu 10 y?l boyunca d???nd?m, ancak yine de ka??da d?kt???mde, ona her zaman e?lik etti?im duygusuna kap?ld?m. Tabii ki, kurtulaca??n? biliyordum, ancak o anda ayr?lmam?z gerekti?inin bilincine vard?m? dedi. Harry Potter??n 7. ve son roman?n? bir s?re bir kasada gizledi?ini ve bunun en ?ok sevdi?i roman oldu?unu anlatan Rowling, ?D?rd?nc? ve be?inciyle ?ok u?ra?t?m, bu yedincisi benim i?in bir kurtulu?tu? diye konu?tu. Rowling ayr?ca, Harry Potter??n ABD?nin Florida eyaletindeki bir e?lence park?na da konu olaca??n?, yasal olarak bunu engelleyemedi?ini belirterek, ?Ancak mutlaka g?zel bir tesis olacak? dedi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net