?E? durumu? bask?s?

Ke?an Lisesi?nde ??retmenler aras?nda ??kan el ele tutu?ma tart??mas? mahkemelik oldu.


Ke?an Lisesi?nde ??retmenler aras?nda ??kan el ele tutu?ma tart??mas? mahkemelik oldu. Sinop?ta 5 y?l ?nce de ?o?unlu?u E?itim Sen ?yesi 91 ??retmenin yarg?lanmas?na neden olan ve e?i hakim olan Matematik ??retmeni M.E, Edirne?nin Ke?an il?esinde de evli olan iki ??retmenin el ele tutu?mas?n? provoke ederek tart??ma ??kard?.
??kan tart??ma sonras?nda a??lan davan?n ilk duru?mas? 3 Ekim?de yap?ld?. Ke?an Lisesi?nin okul m?d?r?, memuru ve 10 ??retmeni mahkeme koridorlar?nda beklerken, ??renciler de okul koridorlar?nda bo? vakit ge?irdiler. Saat 21.00 de sona eren dava, duru?maya ifadesini de?i?tiren tan???n gelmemesi sebebiyle tan???n dinlenmesi i?in 5 Aral?k?a ertelendi.
Serkan Salmaz??n, tart??ma sonras?nda tan?klardan hi?birinin ifadesi al?nmadan 29 May?s tarihinde g?revinden al?nd???, ancak tan?k ifadelerinin al?nmas?n?n ard?ndan 11 g?n sonra tekrar g?reve d?nd??? bildirildi.
Olay?n geli?imi
Matematik ??retmeni M. E, 17 May?s 2007 g?n? Ke?an Lisesi?nde derslerine giden T?rk Dili ve Edebiyat? ??retmeni Serkan Salmaz ve Felsefe ??retmeni Sebahat Salmaz ?iftini; ?Dikkat edin sizin hakk?n?zda dedikodu yap?yorlar? diyerek sert bir ?ekilde uyard?. M.E?ye dedikodunun nedenini soran Salmaz, ?Birbirinizin elini tutarak s?n?fa gitmeniz? ?eklinde cevap ald?. Bunun ?zerine iki ??retmen, kendilerinin y?netmeliklere ayk?r? herhangi bir davran??ta bulunmad?klar?n? s?yleyip, derslerine gittiler.
Ders ??k?? zili ?ald???nda tekrar ??retmenler odas?na giren Salmaz, birka? kez M.E?Ye dedikoduyu kimin yapt???n? sormas?na ra?men cevap alamay?nca, kar??l?kl? tart??ma alevlendi.
Serkan Salmaz??n; ?Dedikodumuzu yapanlar defolsun gitsin? demesi ?zerine M.E?nin de ?Dedikodunuzu ben yap?yorum? diyerek hakim olan e?ini telefonla aray?p ??abuk gel sana s?v?yorlar? dedi?i iddia edildi.
K?sa s?rede ??retmenler odas?na gelerek e?ini sakinle?tirmeye ve d??ar?ya ??karmaya ?al??an Hakim F.E?nin, ?Bu olayla ilgili yasal i?lemlere ba?vuraca??m? dedi?i belirtildi.
Okuldan ayr?lan hakim ve e?i M.E, savc?l??a ve kaymakaml??a Serkan Salmaz hakk?nda; ?Kafan alm?yor mu? Sen kim oluyorsun, s... git? dedi?i ve M.E?nin ?zerine y?r?yerek kendisini tehdit etti?i iddias?yla ?ikayette bulundular. (Ke?an/EVRENSEL)
?Vukuat? ilk de?il
2002-2003 E?itim-??retim Y?l??nda Ayanc?k Meslek Lisesi matematik ??retmeni olan M. E, burada da 91 ??retmenin yarg?lanmas?na neden olan bir su? duyurusunda bulunmu?tu. 1 Aral?k 2000 tarihindeki i? b?rakma eylemiyle ilgili su? duyurusunda bulunan M. E, E?itim Sen?li ??retmenleri, ?T?KKO?lu olmakla? su?lar. Okul m?d?r vekilini de yan?na almaya ?al??an ama bu amac?na ula?amayan M.E, m?d?r vekiline de cephe al?r. Daha sonra E?itim Sen?li bir ??retmenin etek boyunu bahane ederek ?ikayet?i olan M.E, okul idaresi taraf?ndan a??lan soru?turmada haks?z bulunur. M.E, ba?ta E?itim Sen ?al??anlar? olmak ?zere, ?l?e Milli E?itim M?d?r? ile yerel y?netimi de hedef al?r ve 1 Aral?k 2000 tarihindeki i? b?rakma eylemiyle ilgili su? duyurusunda bulunur. Kaymakaml?k su? duyurusu ?zerine soru?turma izni isteyen Cumhuriyet Savc?l????na izin vermeyince, M.E. bu kez ?zerine Samsun B?lge ?dari Mahkemesi?ne ba?vuruda bulunur. Mahkeme soru?turma izni verince dava a??l?r.
Bu olaylar s?ras?nda ve sonras?nda hemen her g?n okula gelen M.E?nin hakim e?i F. E. ise geli?melere m?dahale eder. Meslekta?lar?yla ilgili ?ikayetleri okuldaki soru?turma sonunda haks?z bulunan M. E?nin, ceza alarak 50 metre uzakl?ktaki bir ilk??retim okuluna atanmas? ?zerine e?i F. E. de m?d?r vekili ve tehdit etti?i ??retmenler hakk?nda 5?er milyar lira tazminat istemiyle iki ayr? dava a?ar. ??retmenler buna alt??ar milyar liral?k kar?? dava a?arak yan?t verir. Haklar?nda dava a??lan 91 ??retmen ise 9 ayl?k bir yarg?laman?n sonunda beraat ederler.
Ayanc?k Asliye Ceza Mahkemesi, kamu ?al??anlar?n?n ?zl?k haklar?n?n iyile?tirilmesi talebiyle yapt?klar? eylemlerin sendikal ve demokratik bir hakk?n kullan?lmas? niteli?inde oldu?una karar verir.
www.evrensel.net