Y?r?y?? Dergisi satanlara polis ate? a?t?: bir ki?i a??r yaral?

Yenibosna Y?ld?r?m Beyaz?t Caddesi?nde Y?r?y?? Dergisi da??tan 4 ki?ilik gruba ekip otosuyla m?dahale edildi.


Yenibosna Y?ld?r?m Beyaz?t Caddesi?nde Y?r?y?? Dergisi da??tan 4 ki?ilik gruba ekip otosuyla m?dahale edildi. M?dahale s?ras?nda polisin a?t??? ate? sonucunda 15 ya??ndaki Ferhat Ger?ek adl? bir gen? a??r ?ekilde yaralanarak Bak?rk?y Devlet Hastanesi?ne kald?r?ld?. Ger?ek?in ameliyata al?nd??? bildirildi.
Yenibosna?da Y?r?y?? Dergisi?nin sat???n? yapan 4 ki?ilik bir gruba polis taraf?ndan m?dahale edildi. Ekip otosuyla dergi sat??? yapanlara yakla?an polisin arac?, grubun ?zerine s?rd??? bildirildi. Polisin ?Hepinizi ?ld?rece?iz? diye ba??rd???n?n da iddia edildi?i m?dahalede a??lan ate? sonucunda Ferhat Ger?ek adl? gen? a??r yaraland?. Bak?rk?y Devlet Hastanesi?ne kald?r?lan Ger?ek, ameliyata al?nd?.
Ferhat Ger?ek?le beraber dergi da??tan Hasan K???ko?lu, dergi da??t?rken polislerin m?dahale etti?ini ve sonra da ate? edildi?ini s?yledi. A??lan at?? sonucunda Ferhat Ger?ek?in s?rt?ndan vuruldu?unu belirten K???ko?lu, hastaneye gittiklerinde doktorlar?n kendisine Ger?ek?in fel? olma olas?l???n?n ?ok fazla oldu?u s?yledi?ini ifade etti.
Olay yerine giden ?a?da? Hukuk?ular Derne?i ?stanbul ?ube Ba?kan? Avukat Ebru Timtik, di?er dergi da??t?mc?lar?n?n da hafif yaral? oldu?u belirtti.
Protestoya gaz bombal? m?dahale
Polisin tavr?n? protesto etmek i?in toplananlara ise polis taraf?ndan panzer ve gaz bombalar?yla m?dahale edildi. M?dahale sonras? 14 ki?inin g?zalt?na al?nd??? bildirilirken, Bah?elievler Temel Haklar ve ?zg?rl?kler Derne?i, polisler taraf?ndan ablukaya al?nd?. Dernekte toplanan dernek ?yeleri kap?lar? polise a?mad???, polisin ise i?eri girmek i?in haz?rl?k yapt??? bildirildi.
S?rt?ndan a??r yaralanan gencin daha sonra ?apa T?p Fak?ltesi?ne sevk edildi?i ??renildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net