08 Ekim 2007 00:00

MEDBAKI

Ge?ti?imiz g?n ??rnak??n Beyt???ebap il?esi Be?a?a? (Hemkan) k?y?nde 12 k?yl?n?n silahla taranarak ?ld?r?lmeleri kamuoyunda geni? yank? buldu. Hemen ard?ndan, aralar?nda iki bakan ve milletvekillerinin bulundu?u resmi heyet olay mahalline gitti

Paylaş

Ge?ti?imiz g?n ??rnak??n Beyt???ebap il?esi Be?a?a? (Hemkan) k?y?nde 12 k?yl?n?n silahla taranarak ?ld?r?lmeleri kamuoyunda geni? yank? buldu. Hemen ard?ndan, aralar?nda iki bakan ve milletvekillerinin bulundu?u resmi heyet olay mahalline gitti. Ard?ndan Meclis ?nsan Haklar? Komisyonu ve bir g?n ?nce de ?HD ile Mazlum-Der olay yerine gidip incelemeler yapt?lar. Yak?nda olay?n ayr?nt?lar?n? da ??renece?iz. Sadece ??renmekle kal?nacaksa neye yarar kuru bilgiler?! Olay?n faillerinin adresi belliyse, gereken neyse zaman yitirmeden yap?lmal?.
Bulunan kan?tlar, g?rg? tan?klar?n?n can g?venli?inin sa?lanmas? ve hukukun i?letilmesi ?nemli. Duyarl? insanlar?n seslerinin y?kseltilmesi ve sonucun al?naca?? umudunun olu?mas? daha ?nemli.
?rne?in, K?z?ltepe-U?ur Kaymaz davas? ve ?emdinli davas? benzeri ?ok say?da dava dosyalar?n? d???nd???m?zde, beklenen adaletin ger?ekle?medi?i sonucunu g?rebiliriz.
Y?llard?r tan?k oldu?umuz ac? olaylar? unutmu? gibi ya??yoruz. Bu arada travmalar?m?z bellek olu?turuyor. ?st ?ste y???l?yor ya?ad???m?z travmalar. Sonra olaylar belle?imizde canland?k?a flashbacklerle yenileniyor travmalar?m?z. Korkular?m?z, kayg?lar?m?z ba? g?steriyor. ?ld?r?len masum insanlar?n cenazeleri ge?iyor g?zlerimizin ?n?nden. Yak?nlar?n?n ???l?klar?, a??tlar? kulaklar?m?zda ??nl?yor.
Bu t?r sivil katliamlar? birbirine benziyor. Beyt???ebap olay? G??l?konak katliam?n? an?msat?yor.
Tarih: 1995 sonu ve 1996 y?l? ba?lar?. Avrupa kamuoyunu sarsan foto?raflar elden ele, dilden dile dola??yor, bir kez bakabilen bir daha bakam?yordu. Kesik ba?? elinde tutan, ?irkinli?i ve i?ren?li?i anlatan foto?raflard?.
?ld?r?len gerilla cesetlerinin ?hat?ra? foto?raflar?n? elde eden gazeteciler, Kodak yetkililerinden foto?raflar?n montaj olmad???na dair belge de ald?klar?n? a??klay?nca, devlet yetkilileri d??ar?da zor duruma d??mekteydi.
Ayn? y?l?n aral?k ay?nda T?rkiye?nin AB G?mr?k Birli?i?ne al?nmas?n?n onaylanmas? ve PKK?nin de ate?kes ilan etti?ini d???n?rsek, yumu?ama havas?n? ayd?nlar ve insan haklar? savunucular?n?n Diyarbak?r?da 1-3 Aral?k g?nlerinde ?Demokrasi Kurultay?? yaparak s?rece katk? sunmalar?n?n yarataca?? etkiyi daha iyi anlayabiliriz. ?zleyicileriyle kat?l?mc?lar?n?n kurultay? ?ok verimli bulduklar?n? a??klad??? g?nlerde, ilgili kamuoyu bar?? ve yumu?ama beklentisi i?erisine giriyordu.
Bu geli?meler s?rerken 12 Ocak 1996 Cuma g?n? ??rnak ili G??l?konak il?esine ba?l? Sewadiye (G?m??yaz?), Gere (?evrimli), Xaran (Yata?ankaya) k?ylerinden, aralar?nda korucu, korucu yak?nlar? ve gerilla yak?nlar?n?n da bulundu?u bir grup k?yl?n?n g?zalt?na al?nd???n?, ard?ndan 15 Ocak 1996 g?n?, 56 AH 320 plakal? k?y minib?s?n?n sahibi Be?ir Nas?a haber verilerek tabura gelerek g?zalt?ndakileri al?p k?ye g?t?rmesinin istendi?i, Nas??n da k?yden d?rt ki?iyi daha yan?na ald?ktan sonra tabura gitti?ini, g?zalt?ndan serbest b?rak?lanlarla birlikte Ta?konak Taburu?ndan askerlerin g?zetiminde yola ??kt?klar?n?, Ko?yurdu Karakolu?na be? kilometrelik mesafede minib?s? durduran askerlerin minib?sten inerek uzakla?t?klar?n?, ve? minib?s?n i?indekilerin, merakl? ve korkulu bekleyi?leri s?rerken ?l?m sessizli?i ard?ndan ya?mur gibi ya?an mermilerle delik de?ik olduklar?n?, minib?s?n i?indeki 11 ?l?n?n yak?ld???n?, olay yerine giden heyetin raporundan ??reniyorduk.
Katliam?n kamuoyuna yans?mas?ndan sonra, olay? yerinde incelemek iste?iyle olu?turulan Bar?? ??in Biraraya ?al??ma Grubu ve insan haklar? savunucular?ndan olu?an heyet, inceleme ve ara?t?rmalar?n? tamamlay?p, g?rg? tan?klar?yla ve ma?durlar?n yak?nlar?yla g?r??melerini de yap?nca heyetin vard??? sonu?, ?olay?n sorumlulu?unun herhangi bir ?rg?tte de?il, g?venlik g??lerinde oldu?u? bi?imindeydi. 17 ?ubat 1996 g?n? haz?rlanan bir bas?n b?lteninin kamuoyuna a??klanmas? ?zerine askerler, heyet ?yeleri hakk?nda su? duyurusunda bulundular.
Beyt???ebap?ta 12 k?yl?n?n katledilmesi olay?n?, Ankara?da toplanan ?Bar?? Meclisi? konferans? ve Diyarbak?r?daki ?K?rt Sorunu? ba?l?kl? konferans?n ard?ndan kamuoyunda yaratt??? sonu?lar? a??s?ndan bakmadan de?erlendirmeye kalk??mak, yanl?? sonu?lara g?t?rebilir.
De?il mi ki, Hrant Dink?in ?ld?r?lmesi ?T?rkiye Bar???n? Ar?yor? konferans?n?n ard?ndan ger?ekle?mi?ti.
Vedat ?etin
ÖNCEKİ HABER

Armutlu y?k?mlara haz?rlan?yor

SONRAKİ HABER

Worker struggling on minimum wage: I borrowed to get my sick child’s medicine

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa