Armutlu y?k?mlara haz?rlan?yor

Armutlu?daki ?Kentsel D?n???m Projesi? ?er?evesinde s?rd?r?len y?k?mlar? Armutlu Y?k?m Kar??t? Halk Komisyonu taraf?ndan Armutlu Meydan??nda protesto edildi.


Armutlu?daki ?Kentsel D?n???m Projesi? ?er?evesinde s?rd?r?len y?k?mlar? Armutlu Y?k?m Kar??t? Halk Komisyonu taraf?ndan Armutlu Meydan??nda protesto edildi. 15 g?n ?nce 31 ev i?in g?nderilen y?k?m tebligatlar?na tepki g?steren Armutlu halk? ?Y?k?mlara kar?? g?c?m?z birli?imizdir? ?eklinde slogan att?. Komisyon ad?na bas?n a??klamas? yapan Devrim S?nmez, mahalleden ge?irilmeye ?al???lan yol i?in B?y?k ?ehir Belediyesine alternatif bir projeyi haz?rlay?p verdiklerini belirterek, siyasi iktidar?n anlams?z inad?na anlam veremediklerini s?yledi.
?Bizler mahalle sakinleri olarak bu y?k?mlar?n 31 evle s?n?rl? olmad???n? biliyoruz? diyen S?nmez ?Kentsel D?n???m yasas? kapsam? geni?letilerek milyonlarca insan?n bar?nma hakk? gasp edilecek, Kentsel D?n???m Alanlar? Yasa Tasar?s? y?r?rl??e girdi?inde baz? ?irketler milyonlarca dolar rant elde edecek? ?eklinde konu?tu. S?ylemez, bu y?k?m projelerinin ad? her ne olursa olsun b?t?n halka y?nelik oldu?unu ve yeni rant alanlar? a?man?n ama?land???n? kaydetti. Y?llarca devlete kar?? b?t?n sorumluluklar?n? yerine getirdiklerin s?yleyen S?nmez, ?Evlerimizden cesetlerimizi ??kartmak istiyorlarsa gelsinler? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net