9 y?l hapisten sonra serbest

Bursa?da yaral? bulup hastaneye g?nderdi?i arkada??n?n ?lmesi ?zerine cinayet su?undan tutuklan?p, 20 y?l a??r hapis cezas?na ?arpt?r?ld?ktan sonra, Yarg?tay??n karar? bozmas? sonucu beraat eden Fatih Sultan G?rsel, 29 bin 269 YTL tazminat almaya hak kazand?.


Bursa?da yaral? bulup hastaneye g?nderdi?i arkada??n?n ?lmesi ?zerine cinayet su?undan tutuklan?p, 20 y?l a??r hapis cezas?na ?arpt?r?ld?ktan sonra, Yarg?tay??n karar? bozmas? sonucu beraat eden Fatih Sultan G?rsel, 29 bin 269 YTL tazminat almaya hak kazand?. Cezaevine girdi?i i?in ni?anl?s? taraf?ndan terk edilen G?rsel, A?HM?e ba?vurmay? d???nmedi?ini s?yledi.
Ferhan ?ensoy?un canland?rd??? ??brahim?in y?llar ?nce k???k bir gazete kup?r? y?z?nden 9 y?l bo? yere hapis yatmas? ve ger?ek su?lular bulununca, ?Yanl??l?k olmu?? denilerek serbest b?rak?lmas?n? konu alan ?Pardon? filmi, Bursa?n?n ?znik ?l?esi?nde ger?e?e d?n??t?. ?znik?te kum oca??nda ?al??an 23 ya??ndaki Fatih Sultan G?rsel, yaral? buldu?u arkada?? 25 ya??ndaki Cemil K?ran?? tedavi i?in hastaneye g?nderdi. Arkada?? ya?am?n? yitirince cinayetle su?lanan ve tutuklanan Fatih Sultan G?rsel hakk?nda, ?Adam ?ld?rmek? su?undan Bursa 4??nc? A??r Ceza Mahkemesi?nde dava a??ld?. Yarg?lama a?amas?nda su?suz oldu?unu defalarca s?yleyen G?rsel, 24 y?l hapis cezas?na ?arpt?r?ld?. Duru?madaki iyi hali dikkate al?narak bu ceza 20 y?la indirildi.
Yarg?tay 1?inci Ceza Dairesi?nin karar? esas?ndan bozmas? sonucu ayn? mahkemede tekrar hakim ?n?ne ??kan G?rsel, bu kez beraat etti. 2 y?l 3 g?n cezaevinde kalan G?rsel, devlet aleyhine 25 bin YTL?si maddi 25 bin YTL?si manevi 50 bin YTL?lik tazminat davas? a?t?. Yap?lan yarg?lama sonunda mahkeme, haks?z yere cezaevinde yatan gence 15 bin YTL?si maddi, 14 bin 269 YTL?si de manevi olmak ?zere toplam 29 bin 269 YTL tazminat ?denmesine karar verdi.
Cezaevinde kald??? s?re i?erisinde evlenmeyi planlad??? ni?anl?s?n?n kendisini terk etti?ini, ruh sa?l???n?n bozuldu?unu, annesi ??kran G?rsel?in rahats?zland???n? belirten Fatih Sultan G?rsel, ??denecek tazminattan ?ok daha fazlas?n? harcay?p, bir?ok de?erlerimi kaybettim. Ama olay? A?HM?e ta??mayaca??m. Biz bir aileyiz. Hata yap?lm?? ve geri d?n?lm??t?r? dedi. (Bursa/EVRENSEL)
www.evrensel.net