Halk i?in anayasa istemeliyiz

Merhaba Evrensel okuyucular?. T?rkiyemizin ?imdiki en pop?ler g?ndemi yeni anayasan?n haz?rl?k s?recidir.


Merhaba Evrensel okuyucular?. T?rkiyemizin ?imdiki en pop?ler g?ndemi yeni anayasan?n haz?rl?k s?recidir. Bu bir bak?ma iyi bir olayd?r. ??nk? bizim ?lkemizde genelde en pop?ler g?ndem H?lya Av?ar??n tenis turnuvalar?, Sibel Can??n bikinili foto?raflar?, Seda Sayan??n sevgililerinin ya?? vs.dir. Siyasi bir g?ndemin pop?ler olmas? sevindirici.
Neyse, as?l s?ylemek istedi?ime geleyim. ?u anki anayasam?z 1982 Anayasas??d?r. Yani 1980 fa?ist darbesinden sonra cunta taraf?ndan haz?rlanm?? ve uygulamaya konmu?tur. 1980 fa?ist darbesinin amac?, 24 Ocak kararlar? diye bilinen IMF-D?nya Bankas? direktiflerini uygulamaya ge?iremeyen Demirel h?k?metini buhrandan kurtarmak ve y?kselen/ilerleyen devrimci m?cadeleyi bast?rmakt?. Fakat egemen g??ler halk?m?za bu ger?e?i de?il de ?karde? kavgas?na son vermek? i?in yap?ld???n? anlat?rlar fa?ist darbenin. Karde? kavgas?na son vermek i?in tank ve palet sesleriyle geldiler. Halk?m?za kan ve g?zya?? getirdiler. Karde? kavgas?n? ?nlediler!.. Tabii ama?lar?na da ula?t?lar; 24 Ocak kararlar?n? ge?irdiler. Kazan?lm?? t?m haklar? yasaklad?lar. Grevler yasakland?, zorunlu din derslerini soktular okullara -dini b?t?n bir millet yeti?tirmek i?in- Y?K?? bela ettiler ?niversite ??rencilerinin ba??na ve tabii daha bir?ok olumsuz ?ey... Burada saymaya kalksam t?m Evrensel sayfalar?n? doldurur da artar.
1982 Anayasas? en kaba ?izgileri ile bu ?ekilde ortaya ??kt?. ?z olarak sermayenin isteklerini kar??layan bir kanunlar zinciri, hem de ordu garantisiyle... ?imdilerde ise yeni bir furya var: ?Sivil anayasa? furyas?. ?unu belirtmek isterim ki bir ?z ayn? kald??? s?rece, ?eklin bir ?nemi yoktur. Bir armudun ?ekli de?i?se de tad? ayn?d?r. Anayasa 1982?de haz?rland???nda sermaye i?in haz?rland?, ?imdi de sermaye i?in haz?rlanacak. Ha asker haz?rlam??, ha ?sivil?ler... Ne fark eder?.. Yine emek?iler 420 YTL asgari ?cret alacak, tersanelerde yine ?l?mler olacak, Bursa?da mesai ba??nda yanarak ?len be? kad?n i??i i?in yine 182 bin YTL paha bi?ilecek, minik eller makine ba??nda b?y?meden ??r?yecek, yine grevler k?r?lmaya ?al???lacak, esnek s?m?r? dayat?lacak ve hak gasplar? s?recek.
Bu gibi emek d??man? olaylar?n olmamas? i?in biz T?rkiye i??ilerinin-k?yl?lerinin-memurlar?n?n-??rencilerinin, anayasan?n haz?rlanma s?recine dahil olmas? gerekmektedir. ??nk? bu anayasa bizim i?in haz?rlanmaktad?r. Hangi kanunlara g?re ya?ayaca??m?z? belirler bu yasalar. Biz nas?l y?netilmeyi istiyorsak ona g?re davranmal?y?z. Ya yerli ve yabanc? sermayenin istedi?i gibi k?lece, k?r, sa??r, dilsiz... Ya da biz eme?i ile ge?inen insanlara yak???r ?ekilde, onurlu ve ?ereflice. Bize yak??an halk i?in bir anayasa istemektir?
Sultanbeyli?den bir i??i(?STANBUL)
www.evrensel.net