Muhafazak?rlar ile iktidar aras?ndaki fark kapan?yor

Erken se?im tart??malar?n?n alevlendi?i ?ngiltere?de yap?lan son kamuoyu yoklamalar?, iktidardaki ???i Partisi ile ana muhalefetteki Muhafazak?r Parti aras?nda bir ara 11 puana kadar ??kan fark?n kapanmaya ba?lad???n? ortaya koydu


Erken se?im tart??malar?n?n alevlendi?i ?ngiltere?de yap?lan son kamuoyu yoklamalar?, iktidardaki ???i Partisi ile ana muhalefetteki Muhafazak?r Parti aras?nda bir ara 11 puana kadar ??kan fark?n kapanmaya ba?lad???n? ortaya koydu. Kamuoyu ara?t?rmalar?n?n sonu?lar?n?n a??klanmas? ?zerine, ?ngiltere Ba?bakan Gordon Brown?un aral?k ya da may?s ay? i?in planlanan erken se?imden vazge?ebilece?i yorumlar? yap?ld?.
?The Times? taraf?ndan Populus ara?t?rma kurumuna yapt?r?lan anketlerden ilkinde, iktidardaki ???i Partisi?nin y?zde 39 olan oy oran?na kar??l?k Muhafazak?r Parti?nin de y?zde 36?l?k bir halk deste?i kazand???n?n g?r?ld??? a??kland?. Muhafazakar Parti lideri David Cameron?un ge?en hafta sonu ba?layan partisinin y?ll?k ola?an kongresinde Brown?a, ?Sand?kta bulu?al?m? mesaj? verip meydan okumas?n?n oylar?nda k?p?rdanma yaratt??? yorumuna yer veren Times, bu durumda kas?m ay?nda sand??a gitmenin Brown i?in tam bir kumar niteli?i ta??yaca??n? yazd?.
Soluk solu?a yar??
Kanal 4 televizyonu i?in YouGov ara?t?rma kurumunun yapt?rd??? anketin sonu?lar?ysa iktidardaki ???i Partisi?nin oy oran?n? y?zde 40 olarak g?sterdi. Muhafazak?r Parti?yi 4 puan eksikle y?zde 36?ya oturtan YouGov, Liberal Demokrat Parti?nin oy oran?n?nsa y?zde 16 oldu?unu bildirdi.
The Guardian gazetesinde de, ge?en hafta ICM ara?t?rma kurumu taraf?ndan yap?lan bir anketin sonu?lar?na yer verildi.
The Guardian, iktidar ve ana muhalefetin y?zde 38 oy oran?nda oldu?unu duyururken, ?ortada soluk solu?a bir yar?? oldu?una? dikkati ?ekti.
Guardian, bu durumda erken se?im ?ans?n?n kayboldu?unu, Muhafazak?r Parti?nin ???i Partisi?nin ortalama 10 puan civar?nda de?i?en ?st?nl???ne son vermesinin arkas?nda, ?halka, iktidara gelmeleri halinde veraset vergisine ili?kin kurallar? de?i?tirip, bu vergi t?r?n? sadece zenginlerden al?n?r hale getireceklerine dair verdi?i s?zlerin bulundu?unu? yazd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net