Bolivyal? eski askerler Che?yi ananlara ?ok k?zg?n

K?ba devriminin ?nderi Ernesto Che Guevera?n?n ?l?m?n?n 40. y?ld?n?m?nde an?lmas?, Bolivyal? eski askerleri k?zd?r?yor. Bolivya?n?n g?neydo?usundaki makilik b?lgede Che?yi 11 ay izledikten sonra 9 Ekim 1967?de yakalamak askerlere ne halk aras?nda bir zafer, ne de bir askeri rant sa?lad?


K?ba devriminin ?nderi Ernesto Che Guevera?n?n ?l?m?n?n 40. y?ld?n?m?nde an?lmas?, Bolivyal? eski askerleri k?zd?r?yor. Bolivya?n?n g?neydo?usundaki makilik b?lgede Che?yi 11 ay izledikten sonra 9 Ekim 1967?de yakalamak askerlere ne halk aras?nda bir zafer, ne de bir askeri rant sa?lad?. Oysa Che Guevera b?t?n d?nyada bir efsane haline geldi.
Che?yi yakalayan se?kin askeri birlik ?Rangers??n komutan? emekli General Gary Prado AFP?ye yapt??? a??klamada, Bolivya?da Che?yi anmay?, ?ulusal onura hakaret? olarak g?rd???n? s?yledi.
??lkeyi istila eden bir adama sayg? g?stermek yerine ?lkesini savunan askerleri, silahl? kuvvetleri onurland?rmak gerekir? diyen 68 ya??ndaki Prado, h?k?metten eski muharip ve yak?nlar?na ??m?r boyu ayl?k? ba?lanmas?n? buyurdu.
Bolivya, 1985?te ??kard??? bir kararnameyle, ?Comandante Guevera?ya kar?? sava?an eski askerlere, ??lkenin de?erlileri? (benemeritos) unvan? vermi?, ancak bu seslerini duyurmak i?in federasyonlar halinde grupla?an 1500 kadar ?benemeritos? taraf?ndan yeterli g?r?lmemi?ti.
Bolivyal? yetkililer de uzun bir s?re Che?nin k?lt?ne boyun e?memek i?in ?aba g?stermi?, 1971?de General Hugo Banzer?in darbesinden sonra, Che?nin cesedini gizlice topra?a veren Vallegrande belediye ba?kan? cezaevine g?nderilmi?ti. Che?nin ?ld?r?ld??? k?yde bir lokanta i?leten eski belediye ba?kan?n?n k?z? 53 ya??ndaki Teresa Siles, babas?n?n tek hatas?n?n Comandante Guevera ad?n?n bir caddeye verilmesini ?nermek oldu?unu s?ylerken, b?lgede ??retmenlik yapan eski e?itimci Teresa Arteaga da askerlerin sivil olarak gelip kimlerin Che?nin ?l?m y?ld?n?m?n? and?klar?n? tespit ettiklerini belirtti. ?ocuklar?na ?askerlerin cesaretinden ?ok Che?nin zaferini? a??layan Teresa Arteaga, ge?mi?e at?fta bulunarak ?Y?ld?n?m?n? ananlar? izlemek i?in helikopterleri bile g?nderdiler? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net