K?ra? may?s ay?ndan beri karantinadaym??!

Ailesinin tek ?ocu?u olan k???k Serhat??n ?stanbul?un ortas?nda kuduzdan ya?am?n? yitirmesi b?y?k yank? uyand?r?rken Serhat??n ?l?m?nde ?ihmal ve tedbirsizlik? ?zerinde durulmas? ise ?ok etkisi yaratt?.


Ailesinin tek ?ocu?u olan k???k Serhat??n ?stanbul?un ortas?nda kuduzdan ya?am?n? yitirmesi b?y?k yank? uyand?r?rken Serhat??n ?l?m?nde ?ihmal ve tedbirsizlik? ?zerinde durulmas? ise ?ok etkisi yaratt?. Olay?n ya?and??? K?ra? beldesinin may?s ay?ndan itibaren karantina alt?nda oldu?unu halktan gizleyen yetkililerin, ayn? zamanda olay?n hemen ad?ndan yapt??? a??klamalar yalanland?. K?ra? Belediyesi Meclis ?yesi Seyit Aslan, ?nlem al?nmad??? gibi Serhat?a da gereken tedavinin uygulanmad???n? belirterek ?K???k Serhat, hastane, sa?l?k sistemi ve belediye ??geninin kurban? olmu?tur? diye konu?tu.
Ya?ananlar gizlenmeye ?al???l?yor
K?ra? beldesinde ya?ayan Karabucak ailesi, ge?ti?imiz g?nlerde tek ?ocuklar?n?n kuduzdan ?lmesi ile sars?ld?. Karabucak ailesi evlat ac?s? ya?arken K?ra?l?lar? ise korku ve endi?e sard?. K?ra? Belediyesi Meclis ?yesi Seyit Aslan??n a??klamalar? olay?n boyutlar?n? g?zler ?n?ne serdi. Beldede ya?ananlar?n kamuoyundan gizlenmeye ?al???ld???n? belirten Aslan, bunun en a??k ?rne?inin al?nm?? bir karantina karar?n?n t?m halktan gizlenmesi oladu?unu s?yledi. Olay?n kendi ?abalar? ile a???a ??kt???n? ifade eden Aslan, karantina karar?ndan halk?n haberinin olmad??? gibi karantina kurallar?na ba?l? hareket edilmedi?inin de alt?n? ?izdi. Aslan, ?K???k Serhat, hastane, sa?l?k sistemi ve belediye ??geninin kurban? olmu?tur? dedi.
Belediye sorumlu
Aslan, K?ra??ta kuduz sorununun may?s ay?ndan itibaren ba?lad???n? ??rendiklerini; hastal???n, kuduza yakalanan bir ine?in, sahibi taraf?ndan kesilerek ?st?nk?r? g?m?lmesi ve ard?ndan sokak k?peklerince bulunup yenmesiyle ba?lad???n? ifade etti. Belediyenin olaydan haberdar olmas?na kar??n herhangi bir a??klamada bulunmad???na ve en ?nemlisi tedbir de almad???na dikkat ?eken Aslan, hastane-ler hakk?nda soru?turma ba?lat?ld???n? hat?rlatarak, belediye yetkilileri hakk?nda da soru?turma ba?lat?lmas?n? istedi.
Oturumu ertelediler
Belediye ba?kan?nca ?3 bin 500 k?pe?in bar?naklarda tutuldu?u? s?yleminin tamamen ?d?zmece? oldu?unu vurgulayan Aslan, ?E?er b?yle bir bar?nak varsa, bu bar?nak nerededir ve neden kimsenin bundan haberi yoktur? ??nk? belediyenin b?yle bir hayvan bar?na?? yoktur? diye konu?tu. Aslan, K?ra??ta onlarca b?y?k ve k???kba? hayvan besleme mand?ras?n?n bulundu?unu ve mand?ralar?n denetiminin yap?lmad???n? da dile getirdi. Konuyu 02.10.2007 tarihinde soru ?nergesiyle belediye meclisine ta??d?klar?n? a??klayan Aslan, belediyenin olay?n ?zerini ?rtmek i?in belediye meclisi ikinci oturumunu toplamayarak toplant?y? erteledi?ini dile getirdi.
K?pek takip edilmedi
11 Eyl?l?de B?y?k?ekmece?de evlerinin ?n?nde oynayan 5 ya??ndaki Serhat Karabucak, bir sokak k?pe?inin sald?r?s?na u?rad?. Y?z?nden ?s?r?lan, ard?ndan acil servise kald?r?lan k???k ?ocu?un y?z?ndeki yaraya m?dahale edildi. Ancak k?pe?in kuduz olabilece?i ihtimali hi? d???n?lmedi. 10 g?n sonra k?pe?in kuduz oldu?u anla??ld?. ?hmaller zincirinin ard?ndan m??ahede alt?na al?nan Serhat, 2 Ekim?de ya?am?n? yitirdi. Serhat??n ?l?m?nden k?sa bir s?re sonra babaannesi Fehmiye Karabucak (94) da Serhat??n ?z?nt?s?ne dayanamayarak hayat?n? kaybetti. (?stanbul/EVRENSEL)
?l?me g?t?ren ihmaller zinciri

K???k Serhat??n ?l?m?nde belediyenin ve hastanelerin ihmali oldu?una dikkat ?eken Aslan, Serhat??n ?l?m?ndeki ihmal zincirini a?ama a?ama ortaya koydu.
 • Belediye ba?kan?nca karantina alt?na al?nd??? s?ylenen mahallede kimsenin bu olaydan haberinin olmad??? ortaya ??kt? ve nas?l karantinaya al?nd??? konusunda bir bilgi verilmedi.
 • Serhat??n ?l?m?nden sonra mahalleli alelacele toplanarak servislerle a??ya g?t?r?ld?. Oysa e?er bir karantina varsa, bunun yerinde, uzman sa?l?k ekiplerince yap?lmas? ve t?m mahallenin taranarak gerekli koruyucu sa?l?k ?nlemlerinin al?nmas? gerekirdi.
 • K???k Serhat?? ?s?ran k?pek belediye taraf?ndan de?il, vatanda?lar?n aramas? ile ?l? olarak bulundu, belediye sadece k?pe?i oldu?u yerden ald?.
 • B?y?k?ekmece Hastanesi Serhat ile ilgili herhangi bir rapor tutmad?, sadece a?? yapmakla yetindi. Oysa ?n tedaviyle birlikte, ambulans verilerek ilgili hastaneye g?nderilmesi gerekiyordu.
 • Haseki Hastanesi?nde acil b?l?m?ne giden aile, acil kap?s?yla biti?ik olan kuduz b?l?m?ne g?nderilece?ine, Cerrahpa?a T?p Fak?ltesi?ne sevk edildi.
  Belediye ba?kan? kendini savunmu?tu

  K?ra? Belediye Ba?kan? Hamit ?nc?, ?evre belediyelerin kamyonlarla k?pekleri K?ra??a bo?altt?klar?n? dile getirmi?ti. ?nc?, ?K?ra? may?s ay?ndan beri karantina alt?na al?nd?. Hatta, Mart ay?na kadar devam edecek. Belediye olarak k?peklerle ba?a ??kam?yoruz. Her g?n buraya k?pek b?rak?yorlar? diyerek kendilerini savunmu?tu. Olayan ard?ndan ?stanbul ?l Sa?l?k M?d?rl????nden yap?lan yaz?l? a??klamada, 11 Eyl?lde, daha sonradan kuduz oldu?u anla??lan bir k?pek taraf?ndan ?s?r?lan Serhat Karabucak??n, ayn? g?n B?y?k?ekmece Devlet Hastanesi taraf?ndan a??lama program?na al?nd??? ifade edildi. Ancak B?y?k?ekmece Ba?hekimi iddialar ?zerine ?Cerrah maalesef anti serum yapmam??? itiraf?nda bulundu.
  ?ahin Do?an
  www.evrensel.net