Ramazan?? ?ad?rda ge?iriyorlar

?ftar ?ad?rlar?n?n uzayan kuyruklar?, masalardan artanlar? toplayanlar...


?ftar ?ad?rlar?n?n uzayan kuyruklar?, masalardan artanlar? toplayanlar... ?nsanlar?n ak?l almaz yoksulluklar?n? bu y?l da herkese g?sterdi Ramazan. ?Kentsel D?n???m Projesi? ad? alt?nda evlerinden edilen Ayazma halk? ise bu y?l Ramazan?? harabeye d?nen evlerinin yan?nda kurduklar? ?ad?rlar?nda kar??lad?. Bazen kuru bir ekmek, bazense kom?ular?n?n getirdi?i s?cak ?orba oluyor Ayazmal?lar?n iftarl???. ?ad?rlar?nda ya?ad?klar?na isyan eden vatanda?lar, AKP H?k?meti?ni ?Bu h?k?met insana de?er vermiyor? s?zleri ile tan?ml?yorlar.
?ftara ?zel bir men? yok sofralar?nda. ?o?u zaman yemek bulmakta zorluk ya??yorlar. Fiat ?omak, ?ad?rda ya?ay?p da yemek yapabilen ?ansl? insanlardan biri. ?ftar i?in yapt??? yemekten ?ad?r kom?usuna tad?ml?k da olsa bir par?a getiren ?omak, kocas?n?n Van?dan ?stanbul?a ?Daha iyi ya?ar?z? umudu ile getirdi?ini s?yl?yor kendilerini. 11 y?ld?r Ayazma?da ya?ayan ve i?siz olduklar?n? anlatan ?omak, f?rsatlar? ve biraz paralar? olsa ?ta?? topra?? alt?n dedikleri? ?stanbul?dan memleketlerine d?nmek istediklerini belirtiyor. ?ad?r?n sa?l?k a??s?ndan elveri?li olmad???n?, ?ocu?unun ?ad?rdan ya?mur suyu akt??? i?in hasta oldu?unu ve yemek bulmakta zorland?klar?n? belirten ?omak, ?Kocam da ?al??mad??? i?in bazen yemek bulmakta zorlan?yoruz. Buray? da y?kacaklar. Evlerimizi zaten y?km??lard?. Para olmad??? i?in de kiraya ??kam?yoruz? diye konu?uyor.
Ailece iftar a?am?yorlar
Makbule G?ler ise iftarda o g?n ?al??an karde?i ne getirirse onu yediklerini s?yl?yor.
Kimi zaman patronu izin vermedi?inden karde?inin iftara gelmedi?ini anlatan G?ler, zor g?nler ya?ad?klar?n? ifade ediyor. G?ler, patronun iftar i?in karde?ine izin vermedi?ini ve ?Sen kendin i?in oru? tutuyorsun, benim i?in mi? diye de azarlad???n? belirtiyor.
5 ?ocu?u olan Hediye Karabal?k da iftar yeme?ini haz?rl?yor ?ad?r?nda. Men?m?z ?orba, pilav ve dolma. E?i otelde ?al??t???ndan iftara yeti?emiyor. Karabal?k da Gurbet, Hasret, Gamze, U?urcan ve ?zg?r adl? 5 ?ocu?u ile oturuyor sofraya. (?stanbul/EVRENSEL)
Eylem Lodos/Sevim Kahraman
www.evrensel.net