T?m Bel-Sen Varto?da T?S yeniledi

H?k?met, Anayasa ve A?HM kararlar?na kar??n kamu emek?ilerinin toplus?zle?me hakk? olmad???n? ileri s?rse de, emek?iler s?zle?me imzalamaya devam ediyor


H?k?met, Anayasa ve A?HM kararlar?na kar??n kamu emek?ilerinin toplus?zle?me hakk? olmad???n? ileri s?rse de, emek?iler s?zle?me imzalamaya devam ediyor. Son olarak KESK?e ba?l? T?m Bel-Sen, Varto Belediyesi ile 34 kamu emek?isi ad?na 4. Kez toplus?zle?me imzalad?. ?mza t?renine Belediye Ba?kan? Demir ?elik, T?m Bel-Sen Mu? ?ube Ba?kan? U?ur Turan, ?ube ?rg?tlenme Sekreteri Y?ksel Altun, ?ube T?S ve Hukuk Sekreteri Osman Turgut ile ??yeri Temsilcisi Menduh I??k kat?ld?.
1 y?l? kapsayan T?S ile sendika ?yeleri her ay net olarak 200 YTL, Kurban Bayram??nda ise 100 YTL ikramiye alacaklar. S?zle?me kapsam?na di?erlerinden farkl? olarak ?u maddeler al?nd?:
  • Belediye, ?al??anlar?n?n bulunduklar? yerle?im alan?nda hizmet sunduklar? halkla ileti?im kurmalar?n? sa?lamak amac?yla belediye ?al??anlar?na farkl? ve yerel dillerin ??retilmesi i?in gerekli ?nlemi alacak.
  • S?zle?meden yararlanan belediye ?al??anlar?n?n, ailesinin ?ikayeti ?zerine aile i?i ?iddet uygulad???n?n tespiti durumunda s?zle?me h?k?mlerinde yer alan mali ve sosyal yard?mlar ?al??an?n e?ine ?denecek.
    T?rende konu?an ?ube Ba?kan? U?ur Turan, emek?ilerin yasal olarak s?zle?me hakk?n?n oldu?unu belirterek, ?T?m Bel-Sen olarak T?S imzalamaya devam edece?iz. Di?er i?kollar?m?z?n da T?S hakk? bulunmaktad?r? dedi. (Varto/EVRENSEL)
    www.evrensel.net