YA?ADIK?A

 • Baz? ?zel ?eyler mutlaka ya?anarak ??renilir. Baz? ?eyler ise ya?anmaya gerek duyulmadan da ??renilebilir. Baz? olas? geli?meler ise ya?ananlardan yola ??k?larak ?ng?r?lebilirler


  Baz? ?zel ?eyler mutlaka ya?anarak ??renilir. Baz? ?eyler ise ya?anmaya gerek duyulmadan da ??renilebilir. Baz? olas? geli?meler ise ya?ananlardan yola ??k?larak ?ng?r?lebilirler.
  Bir insan?n ?baba? veya ?anne? olma duygusunu ya?amadan bilmesi m?mk?n de?ildir. Ya da birisine ???k olmayan bir ki?i ???k olman?n nas?l bir duygu oldu?unu ger?ek anlamda bilemez.
  Oysa bilimsel olarak denenmi?, daha ?nce ba?kalar?n?n ya?am?? oldu?u ?eyleri bilmek i?in ille de ya?amaya gerek yoktur. ?rne?in demiryoluna yatarsan?z ve tren gelip sizi g?bekten ikiye b?lerse, ya?ama sans?n?z?n olmad???n? pekala bilirsiniz. Buna ra?men ikiye b?l?nmenin nas?l bir duygu yaratt???n? merak ediyorsan?z ve ??renmek istiyorsan?z mutlaka ikiye b?l?nmeniz gerekmektedir. Zaten bunu da hayat?n?zda bir kez yapabilirsiniz. ?kinci bir ?ans?n?z hi?bir zaman olmaz.
  Baz? durumlarda; geli?i izledi?inizde, gidi?in nereye oldu?unu bilirsiniz. Bu gibi durumlarda g?c?n?z varsa bu gidi?i de?i?tirebilirsiniz. G?c?n?z, sonucu de?i?tirmeye veya d?n??t?rmeye yetmiyorsa; olabilecek olumsuz etkilerini en aza indirmeye ?al???rs?n?z. Bu durumda ne kadar kurtarabilirseniz k?rd?r. T?pk? s?nd?remedi?iniz bir yang?ndan kurtarabildi?iniz her ?eyin art? hanesine yaz?lmas? gibi?
  Hayat?m?zda ?kahrolsun? ve ?ya?as?n? s?ylemleri olmu?tur. Oysa s?ylemde hi?bir ?ey ne kahrolur, ne de ya?ar. Bu iste?i ve dile?i yerine getirmek i?in do?ru strateji ve taktikleri geli?tiremezsek, sadece bir dilek ve temenniden, duygular?n d??avurumundan ?teye ge?mek m?mk?n de?ildir. Y?r?y??lerde ?kahrolsun?lu sloganlar at?l?rken, akl?ma hep ??kran Kurdakul?un Kad?k?y?de Bar?? Man?o K?lt?r Merkezi?nde s?yledi?i; ?Emperyalizm kahrolsun demekle kahrolmuyor!? s?z? gelir. Emperyalizme kar?? bir ?m?r m?cadele etmi? olan bu bilge insan?n s?z?d?r bu.
  Ger?ektende ?kahrolsun? demekle emperyalizm kahrolmamaktad?r. Emperyalizm ahtapotunu kahretmenin tek yolu, onun kollar?n? budamak veya kollar?n?n uzand??? noktalar? onun i?in olumsuz duruma getirmektir. ??te o zaman y?z bin slogandan daha etkili bir i? yap?lm?? olur. Emperyalizm ancak bu ?ekilde kahredilir.
  ?Ya?as?n i??ilerin birli?i? slogan?n? atmak elbette ki g?zeldir. Ama i??iler, bug?n ?? ayr? konfederasyonda ?rg?tl?d?rler, i?verenler ise tek bir ?at? alt?ndad?rlar. ???ileri bir ?at? alt?nda toplayabilirsek ve s?n?fsal ??karlar? do?rultusunda hareket ettirebilirsek; i?te o zaman i??ilerin birli?ini sa?lam?? oluruz. Bunun i?in ?ncelikle i??ileri bu ?? konfederasyona b?len oyunlar? g?n ?????na ??kartmak, kim hangi ara?lar? kullanarak bunu ba?ar?yorsa tespit etmek gerekir. Sonra kar?? taraf?n kulland??? silahlar? etkisiz duruma getirmek, gerekiyorsa o silahlar? onlara kar?? kullanmak gerekir.
  Bug?n ?a??m?z yeni bir yang?nlar ?a??d?r. Anamalc?l?k son kertesine kadar gelmi?tir. K?resel emperyalist sermaye son kozlar?n? oynamaktad?r. Marks??n belirtti?i anamalc?l?k son a?amas?na as?l ?imdi gelmi?tir. Art?k ulusal sermayelerin ve ulus devletlerin ortadan kald?r?lmas? i?in, devletler par?alanmaya, halklar birbirine d??man edilmeye ba?lanm??t?r. Uluslararas? emperyalist sermaye, kendisine zorluk ??kartabilecek ne varsa onu ya ortadan kald?rmay?, ya da kontrol? alt?nda bulundurmay? istemektedir. Bu iste?inde de kendince hakl?d?r. Emperyalizmin ya?am?n? uzatmas?, di?er halklar?n kana bo?ulmas?na ba?l?d?r. Bu oyun b?lgemizde ve ?lkemizde de oynanmaktad?r.
  Bu gidi?e dur demenin ve emperyalizmi tarihin ??pl???ne g?ndermenin yolu, tarihin ak???n? do?ru analiz edip, olas? geli?melere ?imdiden ?nlemler almaktan ge?mektedir.
  Anamalc?l?k y?lan (snake) oyununa benzer. Y?lan ?n?ne gelen halkalar? yedik?e boyu uzar ve manevra alan? daral?r. Kendi kendini yerse oyun biter. Oyun s?resince y?lan duramaz. T?pk? iki tekerlekli bisiklet gibi s?rekli hareket etmek zorundad?r. ?u an emperyalizmin manevra alan? daralm??t?r ve o nedenle ?lkeleri i?gal etmekte, par?alamaktad?r. Yap?lmas? gereken onun manevra alan?n? daraltmakt?r. Bu da ancak; anamalc?l??a ve emperyalizme kar?? toplumculu?un y?kseltilmesiyle m?mk?nd?r. Tersi durumda emperyalizm tur atlayacak ve hesapla?ma, daha sonraki a?amalara sarkacakt?r. Ve oyundaki her a?aman?n farkl? bir kurgu ve kurallar? oldu?unu unutmamak gerekir!
  Enver ?at
  www.evrensel.net