En ?ok ?al??ana fazla mesai paras? yok

T?rk Sa?l?k-Sen?in ara?t?rmas?na g?re g?venlik?ilerden sonra en ?ok n?bet tutanlar sa?l?k??lar


T?rk Sa?l?k-Sen?in ara?t?rmas?na g?re g?venlik?ilerden sonra en ?ok n?bet tutanlar sa?l?k??lar.
T?rk Sa?l?k-Sen, T?rkiye genelinde 3 bin 107 sa?l?k personeline, ?al??ma ko?ullar?yla ilgili anket yapt?. Anket sonu?lar?na g?re sa?l?k emek?ilerinin neredeyse yar?s? n?bet tutuyor, ??te biri fazla mesai yap?yor. Fazla mesai yapanlar?n y?zde 60.2?si, kar??l???nda ?cret alam?yor. N?bet tutanlarda ise bu oran y?zde 12.8. Uzman doktorlar?n y?zde 79.9?u n?bet tutarken, y?zde 73?? fazla mesailerinin kar??l???n? alam?yor.
Ara?t?rmada dikkat ?eken bir di?er ?arp?c? sonu? ise meslek gruplar?na g?re fazla mesaide en ?ok doktorlar?n ma?dur oldu?unun ortaya ??kmas?. Ara?t?rma ile birlikte, fazla mesai yapan uzman doktorlar?n y?zde 73??n?n, doktorlar?n y?zde 59.7?sinin; ebe, hem?ire, sa?l?k memurlar?n?n y?zde 44.8?inin; acil, laboratuvar, r?ntgen teknisyenlerinin y?zde 59.8?inin, fazla mesailerinin kar??l?klar?n? alamad?klar? belirlendi.
En fazla sa?l?k??lar n?bet tutuyor
Ara?t?rmada, fazla mesai olarak di?er devlet memurlar?n?n haftada 40 saat, sa?l?k ?al??anlar?n?n ise haftada 45 saat ?al??t?klar? ortaya ??kt?. Ara?t?rmaya g?re sa?l?k ?al??anlar?n?n y?zde 42.1?i n?bet tutuyor. Sa?l?k??lar bu oranla, g?venlik birimlerinden sonra en ?ok n?bet tutan kamu g?revlileri oldu. N?bet tutan sa?l?k personelinden y?zde 39.7?si n?bet kar??l???nda ?cret al?yor. N?bet kar??l???n? izin olarak kullananlar?n oran? ise y?zde 47.5. Personelin y?zde 12.8?i ise n?bet kar??l??? alam?yor.
Ara?t?rmada, n?bet tutan sa?l?k personeli mesleklerine g?re de?erlendirildi?inde en fazla n?beti uzman doktorlar?n tuttu?u ortaya ??kt?. Uzman doktorlar?n y?zde 79.9?u, doktorlar?n y?zde 45.1?i; ebe, hem?ire, sa?l?k memurlar?n?n y?zde 53.5?i; acil, laboratuvar, r?ntgen teknisyenlerinin y?zde 50.1?i n?bet tutuyor.
Emeklerinin kar??l???n? alam?yorlar
Ara?t?rma sonu?lar? ile ilgili bir de?erlendirme yapan T?rk Sa?l?k-Sen Genel Ba?kan? ?nder Kahveci, sa?l?k ?al??anlar?n?n fazla mesai, n?bet, harc?rah ve yolluk gibi ?dentilerde ya?ad??? s?k?nt?ya de?indi. Kahveci, ?Ara?t?rma bulgular? g?stermektedir ki kamuda g?rev yapan sa?l?k ?al??anlar?, 5 saatlik fazla mesailerinin kar??l???n? alabilmek bir yana, di?er ?al??anlara g?re fazla mesai yapmakta ve bu emeklerinin kar??l???n? alamamaktad?rlar. N?bet kar??l???nda bile sorun g?r?lmektedir. Y?neticiler bu konularda hassasiyet g?stermeli, ?al??anlar?n?n emeklerinin kar??l???n? vermelidirler? diye konu?tu. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net