DTP?ye ikinci kur?un

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Merkezi?nin ard?ndan Emin?n? ?l?e ?rg?t??ne de silahl? sald?r? d?zenlendi.


Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Merkezi?nin ard?ndan Emin?n? ?l?e ?rg?t??ne de silahl? sald?r? d?zenlendi. Sald?r? s?ras?nda ?len ve yaralanan olmazken kur?un partinin balkon cam?na isabet etti. Sald?rgan Erdi D, olay?n ard?ndan karakola ka?t?.
Medya, Genelkurmay ve h?k?met taraf?ndan hedef g?sterilen DTP?ye y?nelik sald?r?lar durmuyor. Ankara?daki genel merkezinden sonra partinin Emin?n? ?l?e ?rg?t? de silahl? sald?r?ya u?rad?. DTP ?l?e Ba?kan? Halil Do?an ve 6 ki?inin i?eride oldu?u s?rada ger?ekle?en sald?r?da ?ans eseri ?len ya da yaralanan olmad?.
Sald?r? an?nda partide bulunan ?evin Temel, olay an?n? ??yle anlatt?: ?Arkada?larla binada oturuyorduk ki, o s?rada iki el ate? edildi?ini duyduk.?
?Deli raporum var?
Malatya do?umlu oldu?u ??renilen sald?rgan Erdi D?nin, olaydan sonra karakola ka?t??? bildirildi. DTP ?l Ba?kan? Halil Aksoy, DTP?li bir ki?inin binaya kur?un s?k?ld???n? g?rd?kten sonra sald?rgan? kovalamaya ba?lad???n? ve sald?rgan?n Lanka Polis Karakolu?na s???nd???n? s?yledi. Sald?rgan Erdi D?nin ?Benim deli raporum var? diyerek polise ifade vermedi?i ??renildi.
DTP ?l Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet ?akar ise ?Bilin?li olarak silah s?k?l?yor, bilin?li olarak polise s???n?l?yor? s?zleriyle olaya tepki g?sterdi. ?akar, sald?rgan? kovalayan DTP?linin polise ?Bak?n bu DTP binas?na ate? etti. Ona g?re davran?n? dedi?ini ve polis taraf?ndan ?Sen ne ar?yordun orada? sorusu ile kar??la?t???n? ifade etti.
Ankara?daki sald?rgan serbest b?rak?lm??t?
DTP Genel Merkezi de ?ar?amba g?n? silahl? sald?r?ya u?ram??, ?Vatan hainleri? diye ba??ran sald?rgan, binaya ate? a?t?ktan sonra olay yerinden ka?m??t?. Daha sonra yakalanan sald?rgan Turhan A, ayn? g?n serbest b?rak?lm??t?. DTP E?ba?kan Vekili Selma Irmak ise ?Sald?rgan?n serbest b?rak?lmas?, bundan sonraki sald?r?lara cesaret verecektir? a??klamas?nda bulunmu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
DTP: Ortam? germekten vazge?in

DTP, son zamanlarda partilerine y?nelik bask?larla ortam?n gerilmek istendi?ini belirterek, "Ortam? germekten vazge?in" ?a?r?s? yapt?.
DTP Genel Merkezi'nden yap?lan yaz?l? a??klamada, partilerine y?nelik son s?re?te geli?en sald?r?lar k?nand?. DTP'ye y?nelik her g?n yeni bir hukuk d??? y?nelim ve sald?r?n?n ya?and???na dikkat ?ekilen a??klamada, "T?m yol ve y?ntemler kullan?larak partimiz bask? alt?na al?nmakta ve siyasi faaliyetleri engellenmeye ?al???lmaktad?r" denildi. DTP Genel Merkezi'ne silahl? sald?r?, Adana ?l ?rg?t? binas?na ta?l? sald?r?lar?n hat?rlat?ld??? a??klamada, olaylar?n faillerinin serbest b?rak?lmas? k?nand?.
Yakap?nar Beldesi Belediye Ba?kan? Osman Keser'in tutuklanmas?n?n da hat?rlat?ld??? a??klamada, "Partimize y?neltilen bu sald?r?lar?n sorumlusu AKP h?k?metidir. Hukuk kisvesi alt?nda y?r?t?len sald?r? ve bask?lar asl?nda, siyasi sald?r?lard?r. Partimiz ger?ek muhalefetin temsilcisi ve ??z?m?n adresi olmaktan ??kar?lmak isteniyor. Halk ve parti olarak buna izin vermeyece?iz" denildi.
S?re? kar??s?nda sorumlu ve hassas yakla??lmas? gerekti?i belirtilen a??klamada, ?u ?a?r? yap?ld?: "Bu vesileyle bir kez daha her kesimi duyarl? ve sorumlu yakla?maya davet ediyoruz. Gerginlikten medet umanlara, 'Toplumu germekten vazge?in' diyoruz. ?lkemizi kaos ortam?na s?r?klemek hi? kimseye bir ?ey kazand?ramaz."
www.evrensel.net