G?ND?N?M

 • Diyanet ??leri Ba?kanl????n?n ?zmir M?ft?l????ne yazd??? 20 Aral?k 2002 tarih, 8405 say?l? yaz?dan ??rendi?imize g?re:


  Diyanet ??leri Ba?kanl????n?n ?zmir M?ft?l????ne yazd??? 20 Aral?k 2002 tarih, 8405 say?l? yaz?dan ??rendi?imize g?re:
  B. Ecevit ba?kanl???ndaki 57. H?k?met?in Diyanet ??leri Ba?kan? Mehmet Nuri Y?lmaz taraf?ndan, Japonya?n?n ba?kenti Tokyo?da cami yap?lmas? amac?yla Diyanet ??leri Ba?kanl??? b?nyesinde ?Tokyo Camii Vakf?? (yeni ad? Sosyal ve Dini Hizmet Vakf?) ad?yla bir vak?f kurulmu?.
  1 Ekim 2001 tarihinde Diyanet ??leri Ba?kanl??? ile ba?l? oldu?u Devlet Bakanl??? ve Ba?bakan Yard?mc?l???, Maliye Bakanl???, Milli Emlak Genel M?d?rl??? aras?nda imzalanan bir protokol ile cami ve mescitlere cep telefonu baz istasyonu kurdurulmas? i?in Diyanet ??leri Ba?kanl????na yetki ve Tokyo Camii Vakf??na da g?rev verilmi?.
  Diyanet ??leri Ba?kanl???, 30 Ekim 2001?de Tokyo Camii Vakf? ile 17 Haziran 2001?de de AYCELL Haberle?me ve Pazarlama Hizmetleri A? ile birer protokol yaparak, y?ll?k 4 bin 500 dolar art? KDV kira bedeli kar??l???nda cami ve mescitlere cep telefonu baz istasyonu kurulmas? konusunda 10 y?ll???na anla?m??.
  Diyanet ??leri Ba?kanl???, ?zmir M?ft?l????ne yazd??? yaz?da, protokollere dayan?larak Tokyo Camii Vakf? ile AYCELL A? aras?nda yap?lan uzun bir yola giderken veya kira s?zle?melerinin birer ?rne?ini de ekleyerek ? ?ad? ge?en firma taraf?ndan a?a??da isimleri belirtilen camilerde yap?lacak ?al??malarda, ilgili il?e m?ft?l??? ile cami g?revlilerinin yard?mc? olmas? hususunda gere?ini?? rica etmi? ve cami isimlerini de yaz?ya eklemi?.
  Bu yaz?ya ve kira s?zle?mesine dayanarak gece vakti saat 02.00?de, benim de ya?ad???m ?zmir, ?i?li, Evka-2 Merkez Camii?ne de baz istasyonu kurulmu?. Mahalle halk? olarak kitlesel bas?n a??klamas? ile tepkimizi g?sterdik. Binlerce imza toplad?k.
  Anayasa?ya g?re ?Halk sa?l???n?n korunmas? devletin g?revidir?, ?Herkes ya?ama, maddi ve manevi varl???n? koruma ve geli?tirme hakk?na sahiptir?... ?evre ve Sa?l?k bakanl?klar?n?n yay?nlad?klar? genelgeler, Gayr? S?hhi M?esseseler Y?netmeli?i ve ?evre Kanunu h?k?mlerine g?re baz istasyonlar?n?n yerle?im yerleri i?inde kurulmas?, insan sa?l??? bak?m?ndan tehlikeli ve yasakt?r. Baz istasyonlar?n?n yaratt??? elektromanyetik kirlili?in dikkat da??n?kl???, halsizlik, do?um anomalileri ve kanser gibi sa?l?k sorunlar?na sebep oldu?u bilimsel olarak da kan?tlanm??t?r. ?evre Bakanl????nca yay?nlanan ??yonla?t?r?c? Olmayan Radyasyondan Kaynaklanan Elektromanyetik Alanlardan Halk?n Korunmas?na Y?nelik Y?netmelik?in 2. maddesine g?re ?10 kHz-60 GHz Frekans Band?nda ?al??an Sabit Telekom?nikasyon Cihazlar?; i?letmecilerin kontrol? d???nda yetkisiz ki?ilerin kolayca eri?ebilece?i balkon, teras ve bah?e gibi yerler ile, meskun mahal i?erisinde bina duvarlar?, petrol istasyonlar?, hastaneler, okullar ve cami minareleri gibi kamunun ?o?unlukla bulundu?u hassas yerlerde kurulmamal? veya hassas yerlerde G?venlik Mesafesi S?n?r?, Elektromanyetik Alan ?iddeti de?erleri s?f?r olacak ?ekilde olu?turulmal?d?r?...
  Buras? i?in hukuksal yan?.
  Soruna bir de inan? a??s?ndan bakal?m.
  ?slam inanc?na g?re Allah, kullar?n?n kendisine kar?? i?ledikleri g?nahlar?n? affedebilir, ancak kul hakk?n? affetmez. Onun i?indir ki inan?l? insanlar her f?rsatta helalle?irler.
  Cenaze namazlar?nda da imam, ?len ki?i ad?na cemaatten helallik al?r. B?ylece ?len ki?i tanr?n?n huzuruna kul hakk?yla y?k?ml? olarak ??kmaz.
  Diyanet, vak?f arac?l???yla baz istasyonu kiralar?ndan 2003 y?l? itibariyle 1 trilyon 300 milyar TL para alm??. Peki ne pahas?na?.. AVEA ?irketinin maliyeti azalt?p k?r?n? art?rabilmesi u?runa cami cemaati ve imamlar ba?ta olmak ?zere ?evrede ya?ayan ?ocuk, gen?, ya?l?, kad?n, erkek binlerce insan?n sa?l???n?n bozulmas? veya ?l?m? pahas?na.
  ?imdi soruyoruz:
  Acaba cami cemaati, Diyanet yetkililerine haklar?n?, dahas? canlar?n? helal edecekler mi?
  Diyanet?in yaz?l? emir veren yetkililerinin, katletmenin g?nah?n? bilerek insanlar? ?l?me g?nderirken vicdanlar? s?zlayacak m??
  Yoksa ?M?sl?mana radyasyon etki etmez? mi diyecekler?
  Belli ki paran?n dini, iman?, vatan?, milleti yok.
  Ama biz ya?ama hakk?m?z? korumak i?in gerekirse baz istasyonunu kendimiz s?kece?iz. ?nsanlar?m?z?n yava? yava? ?lmesini seyretmeyece?iz!..
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net