T?rk, h?k?mete sordu: Nas?l bir projeniz var

DTP, Mu??un Varto il?esinde kan daval? olan ?? aileyi bar??t?rd?. Verilen bar?? yeme?inde konu?an DTP Meclis Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, T?rkiye?de bar???n sa?lanmas? i?in getirilecek her t?rl? projeye destek vermeye haz?r olduklar?n? belirterek, ?Kan?n durmas? i?in biz haz?r?z.


DTP, Mu??un Varto il?esinde kan daval? olan ?? aileyi bar??t?rd?. Verilen bar?? yeme?inde konu?an DTP Meclis Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, T?rkiye?de bar???n sa?lanmas? i?in getirilecek her t?rl? projeye destek vermeye haz?r olduklar?n? belirterek, ?Kan?n durmas? i?in biz haz?r?z. Sizin ?n?n?zde nas?l bir proje var? Nas?l demokratik, sivil bir proje d???n?yorsunuz? diye sordu.
16 Aral?k 2006 tarihinde Varto-Karl?ova karayolu Onp?nar k?y? yak?nlar?nda ?erafettin Aydemir ve 24 Nisan?da Ankara?da ??retmen Deprem Sar?ka???n ?ld?r?lmesiyle Aydemir, Sar?ka? ve ?zmen aileleri aras?nda ba?layan kan davas?, DTP?nin giri?imleriyle ?nlendi.
?? aileyi bir araya getiren DTP Varto Belediyesi, ?ay bah?esinde bar?? yeme?i d?zenledi. Bar?? yeme?ine DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk, Mu? milletvekilleri S?rr? Sak?k, Nuri Yaman, DEP eski Milletvekili Selim Sadak, Varto Belediye Ba?kan? Demir ?elik, Bulan?k Belediye Ba?kan? Nas?r Aras, Malazgirt Belediye Ba?kan? M. Tahir Kahramaner, DTP Mu? il ve il?e y?neticilerinin de aralar?nda bulundu?u yakla??k 2 bin ki?i kat?ld?.
?Zulme kar?? dural?m?
Bar?? yeme?inde konu?an DTP Meclis Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, bir?ok yerde benzer kan davalar? gibi ilkel anlay??larla kar?? kar??ya kald?klar?n? belirterek, ?Ama ?ok ??k?r diyoruz; insanlar?m?z, bar???n ne kadar kutsal oldu?unun bilincine vard?. Biz kendi i?imizde bar???k olmasak, d?nya bar???na katk? sunamay?z, insanl??a katk? sunamay?z? dedi.
Bar???? taleplerin daha da g??l? bir hale getirilmesi gerekti?ini vurgulayan T?rk, h?k?met ve Genelkurmay?a at?fta bulunarak konu?mas?n? ??yle s?rd?rd?: ??nsanl???n karde?le?mesinin m?cadelesini veriyoruz. Ama birileri bu karde?le?me i?in, bar?? i?in, demokrasi i?in, ?zg?rl?k i?in ne d???n?yor? Soruyoruz, hi?bir ?ey yok. Ve her g?n sanki ?iddeti destekliyormu?uz gibi bir yakla??mla bize yakla??yorlar ve ?yle g?stermeye ?al???yorlar. Biz de ?unu s?yl?yoruz: Bu kan?n durmas? i?in biz haz?r?z. Sizin ?n?n?zde nas?l bir proje var? Nas?l demokratik, sivil bir proje d???n?yorsunuz? Gelin size destek sunal?m, katk? sunal?m. Yeter ki bu kan dursun. Ama diyorlar ki, ??k?n hi?le?in, kendinizi inkar edin; ??k?n insan?n?z? inkar edin, i?kenceden s?z etmeyin, haks?zl?ktan s?z etmeyin. Peki, bunun bar??a, demokrasiye ne katk?s? olur? Bunu sormak istiyoruz.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net