Emekliler sendikalar? i?in Ankara?dalar

Emekli Sen kapat?lmas?na kar?? emekliler Anakara?ya y?r?yor. Adana B?y?k?ehir Belediye binas? ?n?nde bas?n a??klamas? yapan Emekli Sen, Adana, Mersin, Hatay, ?skenderun ve Gaziantep ?ubeleri, ?rg?tlenme ?zg?rl?klerine sahip ??kmak i?in Ankara?ya y?r?d?klerini dile getirdiler


Emekli Sen kapat?lmas?na kar?? emekliler Anakara?ya y?r?yor. Adana B?y?k?ehir Belediye binas? ?n?nde bas?n a??klamas? yapan Emekli Sen, Adana, Mersin, Hatay, ?skenderun ve Gaziantep ?ubeleri, ?rg?tlenme ?zg?rl?klerine sahip ??kmak i?in Ankara?ya y?r?d?klerini dile getirdiler.
Emekli Sen ad?na a??klama yapan MYK ?yesi Nurten Demirel, sendikalar?n?n kapat?lmak istenmesine kar?? seslerini y?kseltmek i?in Ankara?ya gittiklerini dile getirdiler.
Ya?ad?klar? uygulamay? sendikalara y?nelik ayak oyunlar?n?n oynanmaya devam etti?ini aktaran Demirel, Ba?bakan Tayip Erdo?an?a seslenerek; ?Say?n Ba?bakan, demokratikle?me iddias?yla partiniz taraf?ndan yeni bir anayasa yap?lmas? ?al??malar?n?n yap?ld??? bir d?nemde temel hak ve ?zg?rl?klere ili?kin uluslararas? s?zle?melerin tan?d??? bir hakk? kullanan sendikam?za kar?? a??lan ve demokratikle?me iddialar?m?z?n aksine bir tav?rla milyonlarca emeklinin sendikala?ma hakk?n?n engellenmesi anlam?na gelen bu davan?n ?srarla takip edilmesine ne diyeceksiniz?? ?eklinde konu?tu. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net