E?itim Sen?den anma etkinli?i

E?itim Sen ?anl?urfa ?ubesi, 5 Ekim D?nya ??retmenler G?n? dolay?s?yla g?revi ba??nda ya?am?n? yitiren e?itimciler an?s?na sanat?? Cevdet Ba?ca?n?n kat?l?m?yla konser etkinli?i d?zenledi


E?itim Sen ?anl?urfa ?ubesi, 5 Ekim D?nya ??retmenler G?n? dolay?s?yla g?revi ba??nda ya?am?n? yitiren e?itimciler an?s?na sanat?? Cevdet Ba?ca?n?n kat?l?m?yla konser etkinli?i d?zenledi.
?anl?urfa ?ehitlik D???n Salonu?nda yap?lan etkinli?e, KESK ve D?SK?e ba?l? sendika temsilcilerinin yan? s?ra DTP Suru? Belediye Ba?kan? Dr. Ethem ?ahin, ?anl?urfa DTP il ve il?e ?rg?t? temsilcileri, ?HD y?neticileri, Kad?n Ya?am Evi temsilcileri ve bini a?k?n e?itim emek?isi kat?ld?. Etkinlikte, ?anl?urfa?da g?revi ba??nda ya?am?n? yitiren e?itim emek?ileri an?s?na bir dakikal?k sayg? duru?u yap?ld?. Daha sonra konu?ma yapan E?itim Sen ?ube Ba?kan? ?brahim Ayhan, e?itim emek?ilerinin yapt?klar? i?in gere?i gereken sayg?y? g?rmediklerini ifade etti.
Ayhan, ?Bu sorun 5 y?ll?k AKP H?k?meti d?neminde doru?a ??karak, hi?bir d?nemi aratmayacak bir boyuta ula?m??t?r. ?zellikle 5 y?ll?k AKP H?k?meti d?neminde izlenen e?itim politikas?, emek?ilerin ya?am ko?ullar?n? her ge?en g?n daha da zor duruma sokmu?tur. Bizim demokratik, ?zg?rl?k?? ve e?itlik?i sendikal haklar?m?z? geli?tirmemiz gerekmektedir. AKP H?k?meti, halktan ve toplumdan yana bir politikas? y?r?tmedi?i gibi, emek?ileri de g?rmezden gelerek toplumu tamamen t?ccar mant??? ile y?netmeye ?al??maktad?r. AKP H?k?meti, uluslararas? sermayeyi de arkas?na alarak sald?r?lar?na devam edebilmek amac? ile yeni anayasa tasla?? olu?turmaya ?al??maktad?r. AKP?nin haz?rlatt??? anayasa tasla??nda, emek?ilerin ve K?rt halk?n?n talepleri bulunmamaktad?r? diye konu?tu. Ayhan, yapt??? konu?man?n ard?ndan 20 emekli ??retmene plaket verdi. (?anl?urfa/D?HA)
www.evrensel.net