KONUM

 • Operasyonlar?n yayg?nla?t???, devlet taraf?ndan ?Ge?ici G?venlik B?lgesi? olarak ilan edilmi? yerle?im birimleri aras?nda yer alan Beyt???ebap?ta ...


  Operasyonlar?n yayg?nla?t???, devlet taraf?ndan ?Ge?ici G?venlik B?lgesi? olarak ilan edilmi? yerle?im birimleri aras?nda yer alan Beyt???ebap?ta ?90?l? y?llar?n ??zel sava?? uygulamalar?n? hat?rlatan bir katliam?n d?zenlendi?i bir d?nemde Kara Kuvvetleri Komutan? Org. Ba?bu? B?lge?deydi. Ba?bu?, Diyarbak?r?da yapt??? a??klamada devletin PKK ile m?cadele konusunda yetersiz kald???n? ?u s?zleriyle ortaya koyuyor: ?Bana 23 y?lda devlet, ter?r ?rg?t?ne kat?l?mlar konusunda ba?ar?l? m?d?r derseniz, hay?r, ba?ar?l? olsayd? bu m?cadelenin bug?nlere gelmemesi laz?md?. Bir y?l i?in s?ylemiyorum, 23 y?l? kastediyorum. Burada ad?m atmam?z gereken ?ok konu var.?
  D?nyan?n neresinde olursa olsun akl? ba??nda bir insan?n b?ylesi bir a??klamadan sonra ??karaca?? sonu?, ?iddet y?ntemleriyle ??z?lemeyen b?ylesi bir sorunun diyalog veya en az?ndan ?iddet d???nda bir yoldan ??z?m? y?n?nde ad?m at?lmas?n? beklemektir. Oysa Ba?bu?, a??klamas?n?n devam?nda ?unlar? s?yl?yor: ?Burada bir daha ifade etmek istiyorum ki ter?ristlere ve destekleyicilerine sesleniyoruz. Diyoruz ki ter?rle bir yere varamazs?n?z. Ter?rle bir yere ula?mak m?mk?n de?ildir. O halde ne yap?lmas? laz?m? Tek ??k?? yolu var: Gelirsiniz g?venlik g??lerine teslim olursunuz. T?rk adaletinin kar??s?na ??kars?n?z, T?rk adaletine g?venirsiniz ve verece?i kararlara boyun e?ersiniz. ?b?r yolu biliyorsunuz.? Ba?bu?, y?llard?r ortadan kald?rma konusunda ba?ar?s?z kald?klar?n? s?yledi?i sorunun nedenlerini anlamak ve bu temelde bir ??z?m ?nermek yerine, K?rt halk?na ya b?t?n demokratik istemlerinden vazge?meyi ya da ?o bildik yolu? dayat?yor.
  Org. Ba?bu??un 9 Haziran?dan bu yana ?Ge?ici G?venlik B?lgesi? ilan edilmi? bulunan ve askeri abluka alt?ndaki Beyt???ebap?ta ger?ekle?tirilen katliamla ilgili s?yledikleri de dikkat ?ekici: ?12 vatanda??m?z? kaybettik. 7 tanesi ge?ici k?y korucusuydu. 12 can gitti, 12 can?n geride b?rakt??? ac?y? kimse tarif edemez. Kimisi ??yle b?yle diyor. Sadece ?unu s?yl?yorum. Ne o iddialar? yapanlar? ne de o iddialar? ciddiye almaya de?er g?r?yorum. De?er g?rmedi?im gibi cevap vermeye de gerek g?rm?yorum. Diyarbak?r?da 12 Eyl?l 2006 tarihinde 10 vatanda??m?z? kaybettik. O zaman da ne konu?uldu?unu hat?rlay?n. Diyarbak?r?daki olayla ilgili olarak en ?ok biz faillerin ortaya ??kar?lmas?n? istiyoruz. O g?n onu dedik. Bak?n biz Diyarbak?r olay?n? takip ediyoruz. 3 ??pheli vard?. Bir ?ey ??kmad?. Faillerin ortaya ??kmas?n? biz istiyoruz.? Ba?bu??un Diyarbak?r?da ge?en y?l patlat?lan bomba ile Beyt???ebap katliam? aras?nda ba?lant? kurmas? anlaml?d?r. Hemen hat?rlatal?m, Diyarbak?r?da ya?anan katliam PKK?nin silah b?rakmas? beklentisinin olu?tu?u ve bas?nda eski J?TEM?cilerin yeniden b?lgeye g?nderildi?i haberlerinin yer ald??? bir d?nemde ger?ekle?tirilmi? ve eylem, zaman zaman kontra g??lerin kulland??? T?T taraf?ndan ?stlenilmi?ti. Beyt???ebap olay? konusunda TBMM ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyonu bir heyet olu?turuyor ve heyetin ba?kan? Zafer ?sk?l, ?Olayla ilgili herkesle g?r??t?k. Onlar? dinledik, ama ?u ana kadar elde etti?imiz bulgularla olay?n kimler taraf?ndan yap?ld??? konusunda bir kanaate varamad?k? a??klamas?n? yap?yor ama Ba?bu? bu konudaki iddialar? ciddiye alm?yor! Bir hat?rlatma daha yapal?m: 1996?da G??l?konak?ta 11 korucu ?ld?r?lm??, ?PKK yapt?? a??klamalar?na ra?men yap?lan ba?vuru sonras? A?HM, olayla ilgili olarak devleti mahkum etmi?ti. Ba?bu?, a??klamalar?nda DTP?yi de ?ter?r destek?isi? olmakla su?layarak hedef g?stermeye devam ediyor.
  Ba?bu??un a??klamalar? i?in ba?ar?s?zl???n itiraf? ?tesinde ?Do?u cephesinde yeni bir ?ey yok!? denebilir. Ya?anan olaylar?n di?er boyutunda AKP ve destek?ili?ini yapan ?evreler yer al?yor. Bu ?evreler, AKP sanki ba?ka bir ?lkenin h?k?metiymi? gibi davran?yor; ?at??malar?n, AKP?nin ?sivil anayasa?s? ile de?i?im y?n?nde att??? ba?kaca ad?mlar? istemeyen ?DTP ve PKK i?indeki ?ahinler? ile ?derin askeri ve sivil b?rokrasi? taraf?ndan k??k?rt?ld??? iddias?n? g?ndeme getiriyorlar. Oysa AKP H?k?meti, ?at??malar?n ?n?ne ge?mek ve karanl?k g?? odaklar?n?n ?zerine gitmek yerine, mevcut durumdan memnun g?r?nmekte, kendini ?at??malar?n d???nda g?stererek hem ?lke genelinde, hem de b?lgede pozisyonunu g??lendirmeye ?al??maktad?r. Ba?bu??un a??klamalar? ve AKP H?k?meti?nin tutumu, egemenler cephesinde ter?r ve siyasetin bir madalyonun iki y?z? olmaya devam etti?ini g?stermektedir.
  ?etin Diyar
  www.evrensel.net