Anayasa halk?n taleplerine yer vermeli

?niversite ??retim ?yeleri Derne?i ile 78`liler T?rkiye Giri?imi?nin d?zenledi?i ?stanbul Bilgi ?niversitesi?nde yap?lan ?Nas?l bir anayasa istiyoruz? konferans?n?n ??leden sonraki ikinci oturumuna, EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel, DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal, ?HD Genel Ba?kan? H?sn? ?nd?l, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Genel Ba?kan? Kaz?m Gen? ve Sakatlar Derne?i Ba?kan? ??kr? Zorlu da kat?ld?.


?niversite ??retim ?yeleri Derne?i ile 78`liler T?rkiye Giri?imi?nin d?zenledi?i ?stanbul Bilgi ?niversitesi?nde yap?lan ?Nas?l bir anayasa istiyoruz? konferans?n?n ??leden sonraki ikinci oturumuna, EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel, DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal, ?HD Genel Ba?kan? H?sn? ?nd?l, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Genel Ba?kan? Kaz?m Gen? ve Sakatlar Derne?i Ba?kan? ??kr? Zorlu da kat?ld?.
Anayasa hakk?nda d???ncelerini belirten EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel, anayasan?n halk?n taleplerine yer vermesi gerekti?ini vurgulad?. T?zel, devlet taraf?ndan konut ve i? g?vencesi sa?lanmas? gerekti?ini belirtirken, do?ay? ve kad?n? koruyucu ?zel madde olmas? gerekti?ini ifade etti. ?Bu ?lkede de?i?ik halklar da var. Anayasa?daki `T?rk milleti` kavram? kald?r?lmal?? diyen T?zel, ?Laikli?in oldu?u ?lkede Diyanet ve din dersi olmas? s?z konusu olamaz? ?eklinde konu?tu. T?zel, hak ve ?zg?rl?klerin ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas? gerekti?ini vurgulad?.
DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal, kendilerinin de parti olarak g?nlerdir ?Nas?l bir anayasa? tart??mas? y?r?tt?klerini, ancak son birka? g?n i?erisinde DTP? ye yap?lan bask?lar nedeniyle karma??k duygular i?erisinde oldu?unu s?yledi. Birdal, ?Asker ve sivil b?rokrasinin vesayetinden kurtulmu? bir anayasa, kendinizi ?zg?r hissedebilece?iniz, korku ve kayg?lardan ar?nd?r?lm?? bir T?rkiye yaratacak bir anayasa? dedi. ?K?rt sorununun demokratik, bar???? y?ntemle ??z?lememesi b?t?n bu ya?ananlar?n nedenidir? diyen Birdal, demokratik ve bar????l bir ?ekilde bu sorunun da anayasa ?zerinde ??z?lmesi gerekti?ini ifade etti. Pir Sultan Abdal Genel Ba?kan? Kaz?m Gen?, zorunlu din dersinin kald?r?lmas?, Anayasa?dan ??kar?lmas? ve konulacak anayasada Alevi inanc?n?n da yurtta?l?k listesine girmesi gerekti?ini, Alevilerin de bunu istemekte oldu?unu belirtti.
Alt kimlik inkar edilmemeli
Konferans?n, ?Anayasa`n?n Temel Hak ve ?zg?rl?kler Rejimi Nas?l Olmal?? konulu oturumunun ba?kanl???n? Prof. Dr. Nihal Saban yaparken, Prof. Dr. ?brahim Kabo?lu, Prof. Dr. Sibel ?nceo?lu, Prof. Dr. Bask?n Oran birer sunum yapt?lar.?brahim Kabo?lu, haz?rlanm?? olan anayasada hak ve ?zg?rl?klerin yok say?ld???n? belirterek; ??82 de zorunlu din dersi konuldu ve 25 y?l sonra kald?rmak m?mk?n de?il. ?imdi de, `?niversitelerde ba??rt? yasa?? kalks?n` diyorlar.10 y?l sonra da devlet dairelerinde ?slam ?n plana ??kar?l?r? diye konu?tu. Bask?n Oran ise ?Alt kimli?in inkar edilmedi?i bir anayasa s?z konusu olmal?? dedi.
T?rban tart??malar? sahte
DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de, 8. Demokratik Kitle ?rg?tleri Koordinasyonu Bulu?mas??nda ?Bin Umut Vekilleri Demokratik Kitle ?rg?tleri ile Bulu?uyor? konulu forumda, anayasa tart??malar?na de?indi.
Tuncel, anayasa tasla?? ile ilgili y?r?t?len t?rban tart??malar?n?n sahte tart??malar oldu?unu belirterek, ?Se?im ?ncesinde birbirlerine ?ip atarak? AK Parti?nin ger?ek y?z?n? ?rtt?ler. ?imdi de anayasa tart??malar?n? t?rban tart??malar?na indirgeyerek ?z?nden uzakla?t?rmaya ?al???yorlar? dedi.
As?l g?c?n sokaklarda oldu?unu belirten Tuncel, ?Halk ?rg?tlenmesini g??lendirirse de?i?imlere yol a?ar. Yoksa devlet kurumlar?n?n kendili?inden de?i?mesini beklemek mant?kl? olmaz? diye konu?tu.
Cezaevinden Meclis?e bir vekil g?nderme prati?inin olduk?a ?nemli oldu?unu ifade eden DTP Milletvekili Sebahat Tuncel, ?Demek ki de?i?tirecek g?c?m?z var? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Tunceli?de anayasa forumu d?zenlendi
EMEP Tunceli ?l ?rg?t??nun d?zenledi?i anayasa konulu forumda farkl? kimliklerin anayasal g?venceye al?nmas? durumunda, K?rt sorununun da ??z?lebilece?i vurgusu yap?ld?. Emek Partisi (EMEP) Tunceli ?l ?rg?t?, Tunceli Baro Ba?kan? Av. ?zg?r Ula? Kaplan, Tunceli ?HD Temsilcisi Av. Bar?? Y?ld?r?m ve Elaz?? Barosu Y?netim Kurulu ?yesi Av. Mesut G?ndo?du?nun kat?l?m?yla Tunceli Belediye Konferans Salonu?nda ?Anayasa tart??malar? ekseninde demokratik haklar talebi? konulu forum d?zenledi. Foruma Tunceli Belediye Ba?kan? Song?l Erol Abdil, Pertek Belediye Ba?kan? Kenan ?etin, DTP ?l Ba?kan? Murat Polat ile ?e?itli kitle ?rg?t? temsilcileri kat?ld?.
Forum ?ncesi EMEP Tunceli, Diyarbak?r, Gaziantep, Elaz??, Malatya, ?anl?urfa, Kahramanmara?, Van, Ad?yaman il ?rg?tleri ad?na EMEP Diyarbak?r ?l Ba?kan? ?lhan ?lbay, yeni anayasaya ili?kin haz?rlanan deklarasyonu okudu. ?lbay, ?E?er demokratik bir anayasa olacaksa bunun i?in ilkin operasyonlar durdurulmal? ve K?rt sorunu ile ilgili durumlar?n sa?l?kl? bir ?ekilde y?r?t?lmesine olanak tan?nmal?d?r. Farkl? kimlikler, kad?n erkek e?itli?i, e?itim ve sa?l?k haklar?n?n e?it ve paras?z bir ?ekilde yap?lmas?, din ve vicdan ?zg?rl???n?n korunmas?, se?ilmi?lere m?dahaleye izin veren MGK?n?n kald?r?lmas?, demokratik egemenlik ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas? ve bunlar anayasal g?vence alt?na al?nmal?d?r? dedi. Tunceli ?HD Temsilcisi Av. Bar?? Y?ld?r?m, anayasa tasla??n?n demokratik d?zenlemeler i?ermedi?ini s?yledi. Y?ld?r?m, ?Mevcut anayasada ?Herkes T?rkt?r? diyor. Her kanunun bir ruhu vard?r. Ama yeni anayasa, d?zenleni? bi?imi ve y?ntemleri esas al?nd???nda T?rkiye halklar?n?n ihtiyac?n? kar??layabilecek bir nitelikte de?ildir? dedi.
Y?ld?r?m, Anayasa tart??malar?n?n t?rban sorunu ile ?rt?lmek istendi?ine vurgu yapt?.
Baro Ba?kan? ?zg?r Ula? Kaplan, ABD?nin B?y?k Ortado?u Projesi kapsam?nda ?l?ml? ?slam modeli yarat?lmak istendi?ini, AKP?nin de bunun i?in iktidara geldi?ini dile getirerek, ?Nitekim anayasa da bunun rengidir? diye konu?tu. Kaplan, ?din derslerinin devletin vazifeleri aras?ndan ??kar?lmas? gerekti?ini? de belirtti. Elaz?? Barosu Y?netim Kurulu ?yesi Erdal ?mrek de ?Yeni anayasa haz?rlan?? ?ekli itibariyle belki ?82 de oldu?u gibi bir darbe sonras? haz?rlanmad? ama kapal? kap?lar ard?ndan haz?rlan??? itibariyle darbe anayasas?d?r? dedi.
EMEP ?l Ba?kan? H?seyin Tun? ise yeni anayasada farkl? kimliklerin anayasal g?vence alt?na al?nmas?n?n PKK?nin silahlar? b?rakmas? y?n?nde de bir anahtar oldu?unu belirtti. DTP ?l Ba?kan? Murat Polat da farkl? kimlikleri esas almayan herkesi ?T?rk? g?ren bir anayasan?n, hi?bir zaman toplumsal sorunlara ??z?m yaratmayaca??n? ifade etti. (Tunceli/EVRENSEL)
www.evrensel.net