Ufuk Uras yeniden ?DP Genel Ba?kan? se?ildi

?DP?nin 4??nc? Ola?an?st? Konferans? ?nceki g?n sabah saatlerine kadar s?rd?. ?ok say?da delegenin konu?mas?n?n ard?ndan ?nergeler okunup oylan?rken, Genel Ba?kan aday? Ufuk Uras k?rs?ye ??kt???nda, gen?ler, ?Ba?ar? devrimci ahlaka de?i?tirilemez? yaz?l? pankart a?t?lar.


?DP?nin 4??nc? Ola?an?st? Konferans? ?nceki g?n sabah saatlerine kadar s?rd?.
?ok say?da delegenin konu?mas?n?n ard?ndan ?nergeler okunup oylan?rken, Genel Ba?kan aday? Ufuk Uras k?rs?ye ??kt???nda, gen?ler, ?Ba?ar? devrimci ahlaka de?i?tirilemez? yaz?l? pankart a?t?lar. Uras??n pankarta tepkisi ise ?bu c?mlenin alt?na imzam? at?yorum? oldu. 03.00?e kadar s?ren konferansta Kemal Ulusaler ve Ufuk Uras iki ayr? anahtar liste ile se?imlere kat?ld?. Uras 467 oyla genel ba?kan se?ilirken, Ulusaler 337 oyda kald?. Ancak 60 ki?ilik PM?nin 32?si Ulusaler?in listesinden, 28?i de Uras??n listesinden belirlendi.
Kongre ise ayn? salonda d?n yap?ld?. Genel Ba?kan Vekili Kemal Ulusaler a??l?? konu?mas?nda, k?resel emperyalist sistemin yeni sistemine entegrasyonda epey mesafe alan T?rkiye?de, bu politikalar?n devlet politikas? haline geldi?ini dile getirdi. Ulusaler, K?rt sorunun da emperyalist ?lkelerin ??karlar? do?rultusunda de?il, demokrasi ve ?zg?rl?k taleplerine uygun, demokratik, adil, e?itlik temelinde bar????l y?ntemlerde ??z?lmesi gerekti?ini belirtti. ?Kapal? kap?lar ard?nda yaz?lan anayasalara hay?r dediklerini? aktaran Ulusaler, Kongre?den sorunlar?n? a?arak ??kacaklar?na inanc?n? dile getirdi. ??DP ?stanbul Milletvekili? anonsuyla k?rs?ye ?a?r?lan Ufuk Uras da devrim ve sosyalizm bayra??n? Meclis?e ta??man?n ortak ba?ar?lar? oldu?unu s?yledi. Uras, ?DP?de demokratik bir s?recin i?ledi?ini, bir ki?inin tek ba??na bile ba?kan aday? olabildi?ini, CHP ve AKP ile k?yaslayarak anlatt?. AKP ve CHP?yi ??ift yumurta ikizleri? olarak nitelendiren Uras, ?o y?zden de bu ?lkeye ?DP? gerekli dedi. ?ok k?lt?rl?, ?ok kimlikli, ?ok inan?l? toplumsal projeyi benimseme, DTP ile dayan??ma ?a?r?s? yapan Uras, sol g??birli?ini ?lke ?ap?nda yayg?nla?t?rma, yeni bir sayfa a?ma iste?ini ifade etti.
Kongrede, EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Haydar Kaya, bir aldatmacaya d?nen anayasa de?i?ikliklerine de?inerek, emek ve demokrasi g??lerini buna kar?? birlikte olmaya ?a??rd?. DTP?nin ve Uras??n Meclis?te olmas?n?n sevindirici bulan Kaya, ancak Meclis?teki bu sesin susturulmak istendi?ine dikkat ?ekerek, ortak m?cadeleyi ?rmek gerekti?ini s?yledi. SDP Genel Ba?kan Yard?mc?s? H?seyin Taka da emek, bar?? ve demokrasi g??lerinin birlikte siyaset yapmalar? gerekti?ini s?yledi.
Kongrenin ??leden sonraki k?sm?nda, konu?malar?n ard?ndan ?al??ma raporu ve mali rapor okunarak, oy birli?iyle akland?. Kongrenin sonu? bildirgesinde, AKP H?k?meti?nin neo liberal politikalar?na kar?? ?sol se?ene?in? olu?turulmas? i?in m?cadele etme ve ?TBMM k?rs?s?n?, bu m?cadelenin sesini g?rle?tirmek i?in kullanma? karar? yer ald?.
Daha sonra yap?lan se?imlerde, ba?kan aday? Ufuk Uras, 62 ki?ilik PM listesi ve 11 ki?ilik disiplin kurulu adaylar? i?in oy kullan?ld?. 500 delegeden 339?u oy kulland?. Ge?erli 320 oyun tamam?n? alan Uras Genel Ba?kanl??a se?ilirken, 19 oy da ge?ersiz say?ld?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net