GER?E??N G?Z?YLE

 • RT?K Ba?kan? Say?n Akman??n bir televizyon program?na telefonla ba?lan?p, yorumcuyu yay?n ilkelerini an?msatarak uyarmas?, bu alanda yan?lm?yorsam bir ilk.


  RT?K Ba?kan? Say?n Akman??n bir televizyon program?na telefonla ba?lan?p, yorumcuyu yay?n ilkelerini an?msatarak uyarmas?, bu alanda yan?lm?yorsam bir ilk. Demek ki bundan b?yle hatal? bulduklar?, yay?n ilkelerinden sapma g?rd?kleri baz? yay?nlarda RT?K yetkilileri ile televizyon ekranlar?nda, radyo yay?nlar?nda s?k?a g?r??me olana??n? bulaca??z. Bir bak?ma izleyici ad?na bir ?ans bu. Belki de, 1994?te yasayla kurulmu? radyo ve televizyonlar? denetlemeye y?nelik bir kurulun, unutturulan kimli?inin ?imdiye dek ne i?e yarad???n?n d???n?lmesine, irdelenmesine yol a?acak. RT?K konusunda bilgilenmeyi ?imdiye dek gereksiz bulanlara da yeni bir ilgi alan? a??lacak. Eski bir televizyon ?al??an?, gazeteci olarak baz? noktalarda ele?tirilerimi s?ralay?p yard?mc? olmal?y?m diye d???nd?m.
  * Radyo ve Televizyon ?st Kurulu, ?zel radyo ve televizyonlar?n yay?na ge?tikleri tarihten be? y?l sonra yasayla kuruldu. Yasa tasla?? haz?rlan?rken ba?ta T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti, T?rkiye Gazeteciler Sendikas? ve ileti?im fak?ltelerinden akademisyenlerle hukuk?ular, kurulun tarafs?z bir organ olmas? yolunda uyar?larda bulundular. D?nemin TBMM Ba?kan? H?samettin Cindoruk?a alternatif metinler sunuldu. ?leride do?acak sak?ncalardan ?t?r? hukuk?u olarak yard?mc? olmas? istendi. Yarar? olmad? ve bir oldubitti ile ??kar?lan yasa; iktidar partilerinin her zaman egemen olaca?? bir se?im sistemiyle olu?an, bug?nk? RT?K?? do?urdu.
  * RT?K, asli g?revlerinden biri olan radyo ve televizyonlar?n tahsis sorunlar?n? y?llarca s?r?ncemede b?rakt?. Bunda kurumun i? kadro yetersizli?inden ?ok iktidar ?evrelerinin bask?lar? etkin oldu. G?n?m?zde yay?nc?l???n geldi?i teknolojik a?amada ise art?k tahsis konusunda ciddi bir i?lemin yap?lmas?n? beklemek safdillik olur.
  * ?ktidar yanl?s? tutumu ile y?netmelikleri uygulamada adil olamad? hi?bir d?nemde RT?K. ?ktidar yanl?s? ya da b?y?k sermayenin elindeki radyo ve televizyonlara verilen cezalarla, sol g?r??l? diye niteledikleri yay?nlara uygulad?klar? cezalar aras?ndaki nispetsizlik y?llar boyu ?l??s?zl???n? hep korudu.
  * ?T?rk aile yap?s??, ?m?stehcenlik? gibi yoruma a??k kavramlarla adeta tek tip program ?retimine yol a?t?. Bu konuda tutarl? bir yol ?izilemedi. ?a?da? aile tiplemelerinden ?ok i?e kapal?, ataerkil aile g?n?m?z dizilerine egemen oldu.
  * Sans?r kavram?n? yaln?zca programlara yap?lan m?dahalelerle de?il, sans?r?, yasak??l??? kamuoyuna benimseten halkla ili?kiler ?al??malar?yla da topluma uyarlama g?revini ?stlendi. B?ylece ?a?da? de?il tutucu bir toplum olu?turma g?revini de ba?ar?yla yerine getirmi? oldu.
  * G?n?m?z yay?n karma?as?na yanl? tutumuyla RT?K??n yapt??? katk?y? (!) da unutmadan, son s?z olarak ekleyiverelim. Ho? s?ylenebilecek, yaz?labilecek daha ?ok ?ey var ama bu kadar? bile kaynaklar? ile beslendi?i medyay? -en az?ndan bir k?s?m medyay?- bu kurumun neden has?m gibi g?rd???n? a??klamaya yetebiliyor. Diyebilirsiniz ki hi? mi iyi bir ?ey yapmad? RT?K; galiba ?u ?Medya Okur Yazarl???? konusundaki tutumu g?rebildi?im tek ba?ar?s?... Yeni anayasa ?al??malar?ndan, ortada u?u?an taslaklardan anlayabildi?imiz kadar?yla RT?K??n antidemokratik yap?s?n? de?i?tirme yolunda herhangi bir giri?im s?z konusu de?il. Demek ki alan satan raz?. O halde biz yine ba?a d?nelim. RT?K ba?kan?n?n canl? yay?na ba?lanarak eski hakem-yeni sunucu Ahmet ?akar?a y?nelik medya ilkelerine at?f yapan, ???t ve ?rt?l? tehdit i?eren konu?mas?na de?inelim. Yok yok, hi? de?inmeyelim de bir meslekta??n konuyu ele ald??? yaz?s?n? an?msayal?m. Milliyet?teki k??esinde spor yazar? Ercan G?ven, yaz?s?n? ?u s?zlerle ba?lam??: ?Ne kaa medya, o kaa RT?K...?
  Ercan hakl?. Bu medya, sermaye, siyaset sarmal?nda gerisi bo?tur, bo?!..
  Turgay Olcayto
  www.evrensel.net