K?l Rengi Sabahlar ve gen? oyuncular

?o?unlu?u lise ve ?niversite ??rencilerinden olu?an Tiyatro Arkada? (T?-AR), Haluk I??k??n yazd??? ?K?l Rengi Sabahlar? isimli oyunu G?zelyal? K?lt?r Merkezi?nde sergiledi.


?o?unlu?u lise ve ?niversite ??rencilerinden olu?an Tiyatro Arkada? (T?-AR), Haluk I??k??n yazd??? ?K?l Rengi Sabahlar? isimli oyunu G?zelyal? K?lt?r Merkezi?nde sergiledi.
1980 darbesinin hemen ard?ndan 17 ya??nda idam edilen Erdal Eren?in mahkeme s?recini anlatan oyun, kalabal?k bir seyirci toplulu?u taraf?ndan be?eni ile izlendi.
Topluluktaki gen?lerin Erdal Eren?i tan?mas? da oyun sayesinde olmu?. Yakla??k 4.5 y?l ?nce kurulan toplulu?un ?u an 70 dolay?nda ?yesi bulunuyor. Daha ?nce Bal?ova Gen?lik Tiyatrosu ad? alt?nda ?al??an grup, ?K?l Rengi Sabahlar??n d???nda ?Kad?nc?klar? ve ??zg?rl?k? isimli iki oyun daha haz?rl?yor. Grubun y?netmeni ve oyuncular? ile g?r??t?k.
Oyunun y?netmeni Halil K?rkayak, ?K?l Rengi Sabahlar?? se?melerinin nedenini ??yle a??kl?yor: ?Buradaki gen?ler 17-18 ya?lar?nda ve ?80 d?nemi ile ilgili fazla bilgileri yok. Bence o d?nemin ?ok ac? olaylar?ndan bir tanesi Erdal Eren?in 17 ya??nda idam edilmesi. Ben de o d?nemi anlatmak istedim bug?n?n gen?lerine. ??nk? ?lkenin yak?n tarihini bilmeyenlerin bug?nk? genel gidi?at hakk?nda da pek fikir sahibi olamayaca??na inan?yorum.?
Tiyatro grubunda ?ok temel bir tiyatro e?itimi vermediklerini, oyun i?inde sahne ?zerinde yap?lmas? gerekenleri anlatt?klar?n? belirtiyor Halil K?rkayak. H?zl? bir replik ezberleme s?recinin ard?ndan rol analizlerini ve do?a?lamay? anlatt?klar?n? belirten K?rkayak, ?Hemen oyun ?al???yoruz. Bir an ?nce sahneye ??kmalar?n? istiyoruz. Sahneye ??kt?k?a daha ?ok ?ey ??renmeye ?al???yorlar? diyor.
Kendisi de oyuncu olarak tiyatroya ba?layan K?rkayak, bir s?re y?netmen asistanl??? yapt?ktan sonra kendi ekibini kurmu?. 20?ye yak?n oyun ??kard?klar?n? anlatan K?rkayak, ?Do?ru ?eyler yap?ld???nda seyirci mutlaka kar??l???n? veriyor? diyor.
?Hayat?m?n d?n?m noktas? oldu?
?K?l Rengi Sabahlar?da Erdal Eren?i, 19 ya??ndaki Serhan Erdin? oynuyor. Erdin? ayn? zamanda, TRT?nin ?ekti?i ?Gen?lik Ba??mda Duman? dizisinde sanat asistanl??? yap?yor. Erdal Eren rol?n? ilk kez iki y?l ?nce ba?ka bir ekipte oynayan Erdin??in, bu ismi duydu?unda ilk tepkisi ?Bu da kim?? demek olmu?. Rol? be?enmemi? fazla repli?i olmad??? i?in. Sonra Erdal?? anlatan kitaplar? ara?t?rm?? ve okumu?. ?Erdal??n neden as?ld???n? ??rendim. Erdal??n onurlu bir m?cadele verdi?ini ??rendim. Benim hayat?mda da bir d?n?m noktas? oldu? diyor.
Erdal Eren?in annesini oynayan Nihal ?obano?lu da d?rt y?ld?r grupla birlikte ?al???yor ve a??k lisede okuyor. Nihal?in de Erdal Eren?i tan?mas? oyunla birlikte olmu?. ?obano?lu?nun amac? konservatuvara girmek.
Erdal Eren?in avukat? rol?ndeki Emrah Kurto?lu, grupta ??renci olmayan birka? ki?iden biri. ?zel bir ?irkette yo?un olarak ?al??an Kurto?lu, ?o?u ki?inin b?yle ?al??malara zaman ay?ramad???ndan yak?nd???n? dile getiriyor. ?nsanlarda genel olarak, ?Ben bug?n ?al??t?m, ak?am eve gidip dinlenmek de hakk?m? d???ncesinin hakim oldu?unu dile getiren Kurto?lu, ?Bu yanl?? bir d???nce bi?imi. ?? ve ev aras?nda insanlar kayboluyor. Ko?ullar ne kadar a??r olursa olsun bu t?r ?al??malara zaman ayr?lmal?, ??nk? insanlar kendilerini ancak bu t?r yerlerde geli?tirebiliyor? diyerek ifade ediyor d???ncelerini. (?zmir/EVRENSEL)
Emine Uyar
www.evrensel.net