Monet tablosuna sald?r?

Paris?te bir m?zeye giren bir grup sald?rgan, Claude Monet?e ait bir tabloya ciddi hasar verdi. Musee d?Orsay?in g?venlik kameralar?na g?re sald?rganlar, m?zeye, pazar g?n? sabaha kar?? bir arka kap?dan girdi.


Paris?te bir m?zeye giren bir grup sald?rgan, Claude Monet?e ait bir tabloya ciddi hasar verdi. Musee d?Orsay?in g?venlik kameralar?na g?re sald?rganlar, m?zeye, pazar g?n? sabaha kar?? bir arka kap?dan girdi. Kap?n?n a??lmas?yla birlikte alarm ?almaya ba?lad?. Buna ra?men sarho? olduklar? izlenimi veren d?rt-be? ki?ilik grup, ka?madan ?nce Monet tablosuna zarar vermeyi ba?ard?. Vurduklar? darbe tabloda 10 santimetrelik delik a?t?.
Zarar g?ren eser, ?nl? izlenimci ressam Monet?in Sen Nehri ?zerindeki kay?klar? ve bir k?pr?y? resmeden 1874 tarihli Argenteuil K?pr?s? tablosu. Fransa K?lt?r Bakan? Christine Albanel, resmin restore edilebilece?ini fakat bunun ?lkenin k?lt?r miras?na yap?lm?? bir sald?r? oldu?unu s?yledi. Albanel?e g?re d?rd? erkek, biri k?z oldu?u san?lan grup, geceyar?s?yla 01.00 aras?nda m?zedeki birka? kap?y? denedikten sonra birini k?rmay? ba?ard?. Sald?r? Beyaz Gece olarak an?lan ve b?t?n gece s?ren m?zik festivali s?ras?nda meydana geldi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net