G?ZLEMEV

 • T?rkiye?deki yobazlara daha ?ok 1940?l?, 1950?li y?llarda rastlanmakta. Benim bildi?im kadar?yla, bunlar?n ger?ek Ticaniye tarikat?yla do?rudan bir ilgileri yok.


  T?rkiye?deki yobazlara daha ?ok 1940?l?, 1950?li y?llarda rastlanmakta. Benim bildi?im kadar?yla, bunlar?n ger?ek Ticaniye tarikat?yla do?rudan bir ilgileri yok. Ticaniye tarikat?, 1740?larda Cezayir?in g?ney kesiminde ortaya ??km?? ve daha ?ok ?Tevhid-i Zikr? ile ?nlenmi?, ?evreye yay?lm??.
  T?rkiye?deki Ticanilik ise tam anlam?yla bir uydurmadan ibaret. Kemal Pilavo?lu (1906-1977) adl? ademo?lu, kendince g?rd??? bir d?? ile Ahmed-i Tic?ni?ye ba?lanm??, (g?ya) ondan ?tarikat ruhsat?? alm??. Onun bu tarzdaki a??klamas?na, daha ziyade ?evrede ?meczup? s?fat?yla an?lan ?dengesiz? kimileri inanm??, ona can? pahas?na ba?lanm??.

  CHP?lilerin Ticaniseverli?i
  Ticanilerin, 1950 se?imleri ?ncesinde ve sonras?nda CHP?nin d?men suyuna girdikleri ve onlar?n ?alet edevat?? haline geldikleri de pek bilinen bir ger?ek. O tarihlerde Zafer gazetesinde yay?nlanan haberlere g?re Pilavo?lu ve m?ritleri, 10 Nisan 1950 g?n? CHP Ankara ?l Ba?kanl??? binas?nda ?ye kay?tlar?n? yapt?rm??lar. Ard?ndan da, taaa k?ylere kadar gidip toplant?lar d?zenleyerek bu partinin propagandas? i?in seferber olmu?, partiye pek ?ok yeni ?ye kazand?rm??lar.
  CHP?nin ak?l hocalar?, Nurcu?lar?n Demokrat Parti?ye destek vermelerine kar??n, anla??lan dindar kisveli bir grubun halk aras?nda partileri ad?na ?al??mas?n? uygun g?rm??; ancak, bunlar? istedikleri gibi kullanabilecekleri bir uzakl?kta tutmaya ?zen g?stermi?ler. Nitekim, se?imlere kadar DP aleyhinde g?r?nen Ticaniler, se?imden sonra da DP iktidar?n? s?k?nt?ya sokacak, ba??n? a?r?tacak y?k?c? faaliyetlerde bulunmaktan geri durmam??lar. Se?imlerden sonra, m?barekler ?zikri-duay?? b?rakm??, var g??leriyle b?st ve heykelleri k?rmaya y?nelmi?ler. Onlar heykel k?rd?k?a, CHP?liler de yobazlar? ve iktidar partisini protesto eden mitingler d?zenlemi?ler.
  Bu toplum, Atat?rk?? 1951?den beri koruyamamakta
  Bu g?steriler, meyvesini vermi? ve 25 Temmuz 1951?de ?Atat?rk hakk?nda i?lenen su?lar?a dair bir yasa ??kar?lm??. Yani bir toplum, kurtar?c?s?n? on-?? y?l sonra koruyamaz olmu?. 5816 say?l? Atat?rk?? Koruma Kanunu, Ticanilerin heykel k?rma giri?imleri nedeniyle ?nce ?lke g?ndemine, sonra da Meclis g?nde-mine getirtilip kabul ettirilmi?.
  Yaz?m?n tam da buras?nda, 1952 senesinde Malatya?da Ba?bakan Adnan Menderes?in yan? ba??ndaki gazeteci Ahmet Emin Yalman?? kur?unla yaralayan ve ayn? tarihlerde bir k?s?m Ticanilerle ayn? cezaevinde kalan Vakit gazetesi yazar? H?seyin ?zmez?in bu kimseler hakk?ndaki baz? saptamalar?na, g?zlemlerine g?z atmam?zda yarar g?r?yorum. ?zmez, ??u Bizimkiler? ba?l?kl? kitab?nda, Ticanilerden bak?n?z nas?l s?z ediyor: ?? Bir de Kemal Pilavo?lu vard? hapishanede. Kimine g?re sahtekar, yalanc? ve ahlaks?z; kimine g?re de b?y?k veli... Kim ne derse desin, ben g?rd?klerimi yazmal?y?m. Ticanileri g?yaben bilirdik. Onlarla ilk defa Ankara Hapishanesi?nde kar??la?t?k. ?alvarl?, poturlu, sakall?, sakals?z tipler. Ba?lar?nda takke ile kalpak aras? ba?l?klar, ayaklar?nda ?ar?klar, lastikler. Pa?alar? dizlerine kadar uzanan y?n ?oraplar?n i?ine sokulu acayip k?l?kl? insanlar. Orta Anadolu insanlar?. ?o?unun ad?n?n ba??nda bir de deli eki var. Deli Sad?k, Deli Yusuf, Deli Mevlut ... Delilik onlarda bir unvan gibi. Onlara g?re Deli olunmazsa veli olunmaz. Hapishane idaresi onlar? ?ok ezerdi. ?ok ac?rd?k. Ama onlar hallerinden ?ikayet etmezlerdi. Hatta ?lmedikleri i?in hay?flan?rlard?. ?u zalim gardiyanlar?n dayaklar?yla ?lseler ?ehit olacaklard?. ?o?unun hapishaneye d???? bi?imi ak?llar? durduracak ?apta birer ??lg?nl?kt?. 1951 y?llar?. Meclis?te ezan okumu?lard?. Bir de Put?ular vard?. Onlar da heykel k?rarlard?. Bunlar?n en me?huru Deli Sad?k?t?. ?Ben en b?y?k puta sald?rd?m? derdi. En b?y?k put dedi?i Ulus?taki heykeldi. O g?nlerde ?lkenin her yan?nda mitingler d?zenleniyordu: ?Ata?ya uzanan elleri k?r?lacak. Kahrolsun Ticaniler. Kahrolsun irtica... Ulus Meydan??nda yine bir miting ve k?rs?de ate?li bir hatip. O s?rada k?l?k k?yafeti peri?an bir k?yl? vatanda?. Omzunda kocaman bir balyoz, elinde kal?n bir urgan vard?r. Heykelin dibine kadar sokulur; kaidesine ??kar, daha yukar? t?rmanmak ister. On binlerce insan minnet ve takdirle alk??lamaya haz?rlan?r. K?rs?deki hatip de susmu?tur. Herkes bu k?yl?n?n heykele t?rmanmas?na yard?m eder??

  Susal?m m?, silahlanal?m m??
  ?imdi efendim, b?t?n bunlardan sonra g?r?n bak?n s?z? nereye getirece?im. Benim ?lke halk?m, yani; ?Bu ?lkeye ??eriat? gelirse ben ne yapar?m? Yani benim, e?imin, k?z?m?n, annemin, karde?lerimin hayat tarz?n? de?i?tirmeye yeltenen bir rejim gelirse demek istiyorum. Ya bu ?lkeyi terk ede-rim. Ya da hayat?mda elime silah almad???m halde, hayat tarz?m? korumak i?in ?l?m?ne bir m?cadeleye girerim? diyen ??z? k?kl?? k??e yazarlar? yeti?tiren halk?m, Avrupa?da T?rklerin yo?unla?t??? yerle?im merkezlerinde 146 ?eriat kamp?nda Erbakan efendinin ?Temel Esaslar ve Cihat? kitab?ndan e?itim(!) g?ren d?rt binin ?zerinde gence y?llard?r g?z yuman halk?m, ?imdi de televizyon kanallar?nda Seda Sayan??n, Petek Din??z??n, Lerzan Mutlu?nun, Esra Ceyhan??n, Pakize Suda?n?n, M?ge Anl??n?n, Cenk Eren?in ve de ba?dedikoducugillerden ?enay D?dek?in televizyon programlar?n? izliyor. Bu programlar?n t?m? kendi aralar?nda ?reyting? sava?? yap?yor, hepsi birbirinin reklam pastas?ndan dilim arakl?yor. Bu programlarda, kad?nlar?n adet g?nlerinde oru? tutup tutamayacaklar?, Ramazan?da hamile kal?p kalamayacaklar?, kur?un d?kt?r?l?p d?kt?r?lemeyece?i, b?y? yapt?r?l?p yapt?r?lamayaca??; nazar, b?y?, sihir, cennete gidi? ko?ullar? tart???l?yor. Programlar tamamen Ramazan?a g?re d?zenleniyor, diziler Ramazan?a g?re ayarlan?yor, ?zel iftar sekanslar? ?ekiliyor. ??kili sahnelerde (varsa e?er) kadehler mozaikle?iyor. Kimi dizilerden i?kili sofra sekanslar? kald?r?l?yor, o sahneler (?Fikrimin ?nce G?l?? ?rne?i) maliyet falan d???n?lmeden yeniden ?ekiliyor. Medyum Memi? bile din otoritesi olarak programa ??kar?l?yor. Hac?lar, hocalar, vaizler her programda ?arz-? endam edip? fetva veriyor. Ama ?onlar? bunlarla yetinmiyor, yetinemiyor?

  Takkeli minik haf?z
  Bunlar, bu din s?m?r?c?leri, bu ?t?rbanl? bukalemunlar?, Erzurumlu ?zcan ailesinin on bir ?ocu?undan biri olan d?rt ya??ndaki Abdullah?a ?sahne ald?r?yor?. Abdullah, yo-bazl??? sakal?ndan, giysisinden belli babas?ndan Kuran okumay? ??renmi?, ablas?ndan da ?stiklal Mar???n?n tamam?n?? Aman da aman? Abdullah, o kanal senin, bu kanal benim gezdiriliyor. Sunucu bozmalar?; ?Haydi bakal?m, g?ster marifetini? diyor, babas?; ?Ellerini unutma? diye uyar?yor. ?Minik Abdullah? kafas?nda takke, elleriyle kulaklar?n? kapatarak ba?l?yor ?ocuk sesiyle ba??rmaya: ?Allahu ekber, Allahuuu ekber. Lailaheillallah?? St?dyolar? dolduran yirmi Yeni T?rk Liras? yevmiyeli l?mpen kad?nlar ellerini ??rp?yor, g?zya?lar?n? tutmaya ?abalayarak can-? y?rekten alk??l?yor. ?Minik Abdullah? daha bir ba??rarak, ezan? bitiriyor.
  ?Minik Abdullah?l? programlardan birine, ?Ar?m Bal?m Pete?im?e kat?lan komik adam zanaat??lar?m?zdan ?afak Sezer, Abdullah??n babas?na bilerek ve de isteyerek, kendi ?zg?r iradesiyle ya?danl?k oluyor. Haziran-temmuz aylar?nda ?Laiklik elden gidiyor? diye bayra??n? kap?p meydanlara ko?an, ?Laiklik elden gidiyor? bir tarafa; ??eriat geliyor?, ??ranla?mak m? daha iyi, Malezya olmak m?? polemi?indeki ?co?kulu? on binler st?dyolar? basm?yor, programlar? protesto etmiyor.
  Minik Abdullah ezan okuyor.
  Toplum gene topluca uyuyor.
  ?st?n Akmen
  www.evrensel.net