Kuzey Kutbu?nda s?cakl?k rekoru

Kuzey Kutbu?nda s?cakl?k rekor derecelere ula?t?. Kanadal? bilim insanlar?, ortalama s?cakl???n 5 derecede seyretti?i yaz aylar?nda termometrelerin 22 dereceyi g?sterdi?ini tespit etti.


Kuzey Kutbu?nda s?cakl?k rekor derecelere ula?t?. Kanadal? bilim insanlar?, ortalama s?cakl???n 5 derecede seyretti?i yaz aylar?nda termometrelerin 22 dereceyi g?sterdi?ini tespit etti. ?Kuzey Kutbu g?zlerimizin ?n?nde eriyor? diyen uzmanlar, ya?ananlar?n tahminlerin ?ok daha ?tesinde ciddi bir tehlike sinyali oldu?u g?r???nde birle?iyor.
Son aylarda Kuzey Kutbu?nda ya?ananlar, d?nyay? tehdit eden k?resel ?s?nman?n ciddi etkilerine dair ?nemli i?aretler veriyor. Yaz aylar?nda ortalama s?cakl???n 5 derece civar?nda seyretti?i Kuzey Kutbu?nun baz? b?lgelerinde ge?en 2 ayda s?cakl?k 15 derece artarak 22 dereceyi buldu.
G?n i?inde 10-15 ve en y?ksek 22 derecelik s?cakl?klar?n tespit edildi?ini belirten Kanadal? uzmanlar, bu durumu endi?eyle takip ediyor.
Uzmanlara g?re s?cakl???n bu kadar y?kselmesinin nedeni, sera gaz? sal?n?m?n?n yol a?t??? k?resel ?s?nma. Bilim insanlar? rekor s?cakl?k art???n?, k?resel ?s?nman?n daha ?nceki ?ng?r?lerde k???msendi?i ve tehdidin ?ok daha b?y?k oldu?u ?eklinde yorumluyor.
K?sa s?re ?nce Amerikan Kolombiya ?niversitesi?nde g?revli uzmanlar, Kuzey Kutbu?nda buzullarla kapl? alan?n ?u ana kadar kaydedilen en d???k seviyeye indi?ini a??klam??t?.
Bu durum, Kuzey Kutbu?nun kuzeybat? ge?i?inin de ilk kez deniz ula??m?na a??lmas?na yol a?m??t?. Bilim insanlar?, 2040?a kadar Kuzey Kutbu?nda hi? buzul kalmayaca??n? d???n?yor. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net