Tepkisiz kalmayal?m

6 Ekim g?n? Ankara?da ?cretli, s?zle?meli ve bu zamana kadar atanamayan ??retmenlerin ilk kez belki de bu kadar ?ok kat?l?mla eylem yapt???n? g?rd?k. Talepler ayn?yd? ve ayn? stat?de ??retmen olabilmek i?in seslerini duyurmaya ?al??t?lar.


6 Ekim g?n? Ankara?da ?cretli, s?zle?meli ve bu zamana kadar atanamayan ??retmenlerin ilk kez belki de bu kadar ?ok kat?l?mla eylem yapt???n? g?rd?k. Talepler ayn?yd? ve ayn? stat?de ??retmen olabilmek i?in seslerini duyurmaya ?al??t?lar.
Milli E?itim Bakan??n?n, h?l? s?zle?meli ??retmenlerimizle kadrolu ??retmenlerimiz aras?nda fark?n olmad???n? s?ylemesi, bas?na yans?yan ve g?nlerce g?ndemi me?gul eden ??retmensiz okullar?n e?itim ??retime ba?lamamas?, bakan?n h?l? sorunlardan ka?mas?, bu sorunlar? g?z ard? etmesi anlam?na geliyor.
En son ??kt??? televizyon program?nda T?rkiye?de ??retmen a????n?n olmad???n?, aksine bir?ok ilde ??retmen fazlas? oldu?unu s?ylemesi konuya ne kadar hakim oldu?unu g?steriyor! Ayr?ca ??retmen atamalar?n?n yap?lmas? halinde de ??retmenlerin ek derslerinden olaca??n? belirtmesi, ??retmenini asl?nda ne kadar ?ok d???nd???n? de g?steriyor?
En son a?ustosta yap?lan 20 bin al?mdan sonra -ki bunun 10 bini gene s?zle?melidir- 205 bin ??retmen aday?n?n girdi?i bu s?navdan sonra direkt olarak 185 bin ??retmenin i?sizli?e mahkum edilmesi anlam?na geliyor. Bu s?navdan umudunu kesip art?k s?nava girmeyen binlerce ??retmen aday? da var. Her sene de yakla??k olarak 30-35 bin ??retmen aday? e?itim fak?ltelerinden mezun oluyor ve neredeyse 30 bine yak?n da ??retmen emekli oluyor. Sonunda al?nan ??retmen say?s? bu say?lar?n ??te biri durumunda ve a???a ??kan binlerce ??retmen?
S?nava giren insanlar?n artmas?, al?m?n azalmas?; yay?nevlerinin, dershanelerin artmas?na bu sekt?rde ders ?cretine ?al??an ??retmenlerle dershaneye giden ??retmen adaylar?n? kar?? kar??ya getiren ?ok trajikomik bir durum ortaya ??kar?yor. KPSS ile ilgili tekellerin artmas? baz?lar?n?n bu durumdan faydalanmas?, rant kap?s? haline getirip emek?inin cebine g?z dikmesi asl?nda h?k?metle tekellerin ne kadar iyi anla?t?klar?n? g?steriyor. H?k?met ??retmen atam?yor ve ??retmen adaylar? son bir atanma umuduyla y?ksek rakamlar ?deyerek a?ababalar?n?n servetine servet kat?yor.
Hal b?yle olunca s?navda al?nan puanlar y?kselip s?zle?meli ??retmenli?e raz? b?rak?lan bir durum ortaya ??k?yor. Konu?tu?um bir?ok ??retmen arkada??m?n bu konuda s?yledi?i tek ?ey: ?S?zle?meli atand???ma seviniyorum?. Bu konuda babam?n bir s?z? vard?r: ?Kanseri g?sterip s?tmaya raz? etmek? aynen o ?ekilde... ?nsanlar ?yle durumdalar ki s?zle?meli atanmaya bile raz? duruma geldi.
H?k?metin uluslararas? ?rg?tlerden gelen mesajlar do?rultusunda tepkisiz kalmayaca??n? ve sonu?ta bu eylemlerin yerini bulaca??n? umut ediyorum.
Bu sisteme kar?? m?cadele etmedik?e de bu karma?adan ??kman?n yolu olmad???n? bilmeliyiz. Bir an ?nce bu belirsizliklerin bitmesi,??retmenler aras?ndaki bu ayr?m?n,e?itsizli?in ve i?sizli?in ortadan kald?r?lmas? i?in b?t?n ??retmen arkada?lar? m?cadeleye ?a??r?yorum.
Bir s?zle?meli ??retmen (Nazilli/AYDIN)
www.evrensel.net