?Hayat??m?z i?in her g?n 1 YTL

Bug?n ya?ad???m?z sorunlar?n ve zorluklar?n ?stesinde gelebilmek, i??i ve emek?ileri ?rg?tleyebilmek i?in farkl? ara? ve gere?lere sahip olmam?z gerekiyor.


Bug?n ya?ad???m?z sorunlar?n ve zorluklar?n ?stesinde gelebilmek, i??i ve emek?ileri ?rg?tleyebilmek i?in farkl? ara? ve gere?lere sahip olmam?z gerekiyor. Bunlar g?nl?k yay?nlanan bir gazete, dergiler ve en son olarak halk?n kendi ger?ek sorunlar?n? veren, onlar? kendi talepleri etraf?nda ?rg?tleyen, patronlar?n ve zenginlerin ??karlar?n? de?il halk?n ??karlar?n? savunan halk?n ya?ant?s?n? veren bir televizyon kanal?na sahip olmak ve kullanmak. Hayat Televizyonu projesi b?yle ortaya ??kt?. Bu iddiayla ortaya ??kan bir TV kanal?n?n sahipleri de halk?n geni? kesimi, i??i ve emek?iler olmak zorunda. ??nk? di?er t?rl?s? sayd???m?z ama?lara hizmet etmez.
???i ve emek?ilerin halk?n geni? kesiminin Hayat Televizyonu ile bulu?mas?, maddi ve manevi katk?lar?n?n sa?lanmas? i?in kampanya ba?lad?. Hayat Televizyonu i?in g?nde 1 YTL. Evimizde, i? yerlerimizde, okulumuzda, b?rolar?m?zda koyaca??m?z kumbaralarla katk?da bulunmak.
Bir di?eri de kumbaran?n ula?mad??? geni? i??i ve emek?ilerin kap?lar?n? ?alarak bro??rle hem katk? istemek hem de tan?t?m?n? yapmak. K.?i?li?de 10 arkada?la belirledi?imiz bir b?lgeye cumartesi g?n? saat 18.30 ile 20.30 aras?nda gittik. B?t?n kap?lar? ?alarak Hayat Televizyonu i?in katk? istedik. Elimizde bro??r ve kumbaralarla yapt???m?z ?al??maya ilk ba?ta ?rkerek ba?lad?k. 3-4 evden sonra daha bir cesaretle kap?lar? ?almaya ba?lad?k. Kap?lar?n ard?nda kimi g?len, kimi ku?kulu, kimi tan?d?k, kimi utanga? y?zler, s?ylediklerimiz ve anlatt?klar?m?z ?l??s?nde katk?da bulundular. Girdi?imiz evlerin b?y?k b?l?m?nde katk? toplad?k. Kimisi 1, kimisi 2-3, kimisi 5 YTL verdi.
Bu kampanyan?n di?er bir boyutu da Hayat Televizyonu?nun tan?t?m?yd?. Girdi?imiz evlerden ??kt?ktan sonra insanlar?n merak edip kanal? arad???n?, olan?n da kanal? a?t???n? g?rd?k. Kampanyan?n hayat bulmas? ve hedefine ula?mas? i?in cesaretle ve yapt???m?z i?in b?y?k bir i? oldu?unu, i??i ve emek?ilerin m?cadelesine hizmet etti?ini, yeni bir d?nya yaratmaya hizmet etti?ini bilerek kat?l?rsak ba?ar?r?z.
M?sl?m ?zdem (?i?li/?ZM?R)
www.evrensel.net